Tez No İndirme Tez Künye Durumu
300984
Bazı ilaç etken maddelerinin poli (p-aminobenzen sülfonik asit) elektrodunda voltametrik davranışlarının incelenmesi ve ilaçlarda kantitatif tayini / Investigation of the voltammetric behaviors of some drug compounds at poly (p-aminobenzene sulfonic acid) electrode and quantitative determination in drug samples
Yazar:ŞEVKET ZİŞAN BİLGE YAĞCI
Danışman: PROF. DR. GAMZE ERDOĞDU
Yer Bilgisi: İnönü Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Ana Bilim Dalı
Konu:Kimya = Chemistry
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
89 s.
Bu çalışmada, poli (p-aminobenzen sülfonik asit) ile modifiye edilmiş camsı karbon elektrotlar kullanılarak, askorbik asit varlığında bazı katekolaminlerin (epinefrin, metil dopa ve norepinefrin) hızlı, güvenilir ve duyarlı bir şekilde saptanması için çeşitli sensörler geliştirilmiştir. Bu polimer, elektrokimyasal olarak 0,1 M KCl çözeltisinde çevrimli voltametri tekniğiyle hazırlandı. Farklı kalınlıklarda hazırlanmış polimerik elektrotlar üzerinde katekolaminler ve askorbik asidin voltametrik davranışları çeşitli destek elektrolit tür ve pH'larda incelendi. Elde edilen sonuçlar, modifiye edilmiş elektrotların askorbik asit varlığında katekolaminlerin saptanmasına uygulanabileceğini göstermiştir.
In this study, various sensors have been developed for rapid, reliable and sensitive determination of some catecholamines (epinephrine, methyl dopa and norepinephrine) in the presence of ascorbic acid using poly (p-aminobenzene sulfonic acid modified glassy carbon electrode. This polymer were prepared by cyclic voltammetry tecnique in 0.1 M KCl solution. The voltammetric behavior of catecholamines and ascorbic acid on polymeric electrodes prepared at different thicknesses were examined at various supporting electrolyte and pH values. The results obtained indicated that modified electrodes could be applied for the determination of catecholamines in the presence of ascorbic acid.