Tez No İndirme Tez Künye Durumu
309129
Transformation of the Turkish religious right with focus on the impact of state elites globalization and Europeanization / Tükiye'de dini sağın dönüşümü ve devlet seçkinleri, küreselleşme ve Avrupalılaşma faktörlerinin buna etkisi
Yazar:HAKAN KÖNİ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. IOANNİS GRİGORİADİS
Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:Adalet ve Kalkınma Partisi = Adalet ve Kalkınma Party ; Avrupalı kimliği = European identity ; Avrupalılaşma = Europeanization ; Dini eğilimler = Religious tendencies ; Dini gruplar = Religious groups ; Dini hareketler = Religious movements ; Küreselleşme = Globalization ; Laik Hukuk = Lay Law ; Laiklik = Laicism ; Milli Görüş Hareketi = Movement of National Idea ; Milli Güven Partisi = Milli Güven Party ; Milli görüş = National idea ; Parti kapatma = Political parties closedowns ; Sağ ideolojiler = Right ideology ; Sağ partiler = Right parties
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2012
292 s.
Bu doktora tezi Türkiye'de Milli Görüş partilerinden Adalet ve Kalkınma Partisine dini sağın hedef ve konu yöneliminde dine yapılan vurgu noktasında geçirmiş olduğu değişimi ve devlet seçkinleri, küreselleşme ve Avrupalılaşma faktörlerinin bu süreç-teki etkisini analiz etmek amacıyla yazılmıştır. Bu analiz, parti değişiminin nedenleri ve şeklini açıklamak için ortaya atılan bir grup teorik yaklaşımdan, özellikle çevresel değişikliklerin parti ideolojisinde veya siyasetinde meydana gelen değişikliler üze-rindeki rolünü inceleyen yaklaşımlardan, yararlanılarak yapılacaktır.İlgili partilerin dış ve iç politika meseleleri konusundaki görüş ve icraatlarının detaylı bir incelemesi sonucunda, Türkiye'de dini sağın kimi zaman radikal eğilimleri olan muhafazakar dini bir hareketten ılımlı muhafazakar bir harekete dönüştüğü gözlen-miştir. Bu değişimde devlet seçkinlerinin etkisinin desteklemiş oldukları, kısaca dinin kamusal alanda varlık göstermesine ciddi oranda karşıtlık olarak açıklanabilecek, laiklik anlayışı ve uygulamalarıyla alakalı olduğu görülmektedir. Küreselleşme ve Avrupalılaşmanın söz konusu süreçteki etkisiyse dini sağa kazandırdıkları batılı siyasi, iktisadi ve kültürel norm, ilke ve kurumların kabul görüp desteklenmesi, batıyla daha köklü ve samimi ilişkiler kurulması yönündeki eğilim ve isteklilikte görülmektedir.Dış politikada hareket oldukça kültürel bir yaklaşımdan giderek pragmatist ve rasyo-nel bir yaklaşıma doğru kayma göstermiştir. Milli Görüş partileri İslam dünyasıyla yakın ilişkiler kurma ve batıyla ilişkileri minimize etme gereğini savunan bir dış po-litika programı desteklerken Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin batıyla daha derin bir entegrasyon ve işbirliği sürecine girmesinden yanadır. AKP İslam dünyasına arkasını dönmemiştir fakat siyasi, hukuki ve sosyal reform kaygıları partinin Ortadoğu programında geleneksel kültürel kaygılardan daha önemli bir yer tutmaya başlamıştır.İç siyasetteyse en dikkat çekici değişiklik kamusal hayatta İslami normlar ve ilkeler tesis etmeye çalışan bir partiler silsilesinden muhafazakar seçmen tabakası için liberal demokratik sistemlerin sağladığı mekanizmalar aracılığıyla haklar ve özgürlükler getirmeye çalışan, İslam hukuku ve devleti gayelerinden tamamen uzaklaşmış bir harekete doğru geçişte gözlenmektedir.
This dissertation is aims to analyze the change of Turkish religious right from Na-tional View parties to the Justice and Development Party in its goal and issue orien-tation in terms of the importance given to religion, and the influence of state elites, globalization and Europeanization in this process. This analysis will become possible with the help of a set of theoretical approaches offered to explain the causes and na-ture of party change particularly those of them examining the role of environmental changes in the change of party ideology or policy.Based on a detailed examination of the views and policies of relevant parties on is-sues of foreign policy and domestic politics, it is observed that Turkish religious right has evolved from a conservative religious movement with occasional radical tendencies to a moderate conservative one. The impact of state elites in this change is detected to be related with their secularist conception and applications which could be explained in short as opposition to the presence of religion in public life in sub-stantial ways. Globalization and Europeanization, secondly, is explored to be associ-ated with the process with the strong propensity and willingness they bring in to reli-gious right towards the adoption and promotion of western political, economic and cultural norms, principles and institutions, and establishment of deeper and closer relations with the west.In foreign policy, the movement has shown a gradual shift from a substantially culturalist to a pragmatist and rational approach. While the National View parties followed a foreign policy program defending the necessity of establishing close ties with the Muslim world and minimizing relations with the West; the Justice and De-velopment Party is with the idea of leading Turkey into a process of greater integra-tion and cooperation with the west. The JDP has not turned its back to the Muslim world, but concerns for political, legal and social reforms have started to occupy a more important place in its Middle East agenda compared to traditional cultural con-cerns.In domestic politics, secondly, the most remarkable change is detected in transition from a succession of parties aiming to introduce Islamic norms and principles in pub-lic life to a party aiming to introduce rights and freedoms for its conservative elec-torate through the mechanisms provided by liberal democratic systems with clear detachment from the goal of introducing Islamic law and state.