Tez No İndirme Tez Künye Durumu
397736
20. Yüzyıl başı kapsamında Arnold Schönberg'in op. 17 Erwartung Operası'nın incelenmesi / Study of Arnold Schoenberg's Op. 17 Erwartung within the context of modernism in the beginning of 20th century
Yazar:DUYGU KÜÇÜK
Danışman: DOÇ. DR. EBRU GÖKDAĞ
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı
Konu:Müzik = Music
Dizin:20. yüzyıl = 20. century ; Bestekarlar = Composers ; Besteler = Compositions ; Klasik müzik = Classical music ; Müzik = Music ; Müzik eserleri = Music works ; Opera = Opera ; Schoenberg, Arnold = Schoenberg, Arnold
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
154 s.
Bu çalışmada Klasik Batı Müziğinin önemli bestecilerinden Arnold Schönberg'in Op. 17 Erwartung Operası ele alındı. Çalışma tarihsel açıdan 20. Yüzyıl başı Modernizmi ile sınırlandırıldı. Bu sayede 20. Yüzyıl içinde oldukça farklılık ve çeşitlilik göstererek evrimleşen Modernizmin tüm özellikleri göz önünde bulundurularak Arnold Schönberg'in bu akım içindeki yeri ve önemi en kapsamlı haliyle gösterilmeye çalışıldı. Erwartung Operası müzikal ve dramatik yapıları bakımından incelenirken, Modernizmin 20. Yüzyıl başındaki durumu, özellikleri ve bu özelliklerin eser üzerindeki etkileri en ayrıntılı biçimiyle irdelendi. Bu kapsamda dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel yapısı ve etkileşimlerine özel olarak değinildi. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanıldı. Bu sayede eserin sosyolojik bir bütünlük içinde incelenmesi sağlandı. Oldukça geniş ve kapsamlı bir kaynak taraması ve incelenmesi sonrası hazırlanan çalışma konu üzerine Türkiye'deki en zengin literatür taramasına sahip araştırmalardan biri olma özelliğindedir. Arnold Schönberg'in sanatını, yaşadığı dönem ve yer üzerinden değerlendiren bu çalışma, Erwartung Operası ile bestecinin ortaya koymayı amaçladığı müzik dilini ve bu yeni müzik dilinin beslendiği düşünce ve yaslandığı felsefe dolayısıyla ortaya çıkan sanat stilini en somut ve bütünlüklü haliyle anlatmayı hedeflemiştir. Çalışma sonunda klasik opera geleneği üzerine çeşitli araştırmalar olmasına karşın modern opera geleneği üzerine yeterince araştırma yapılmadığı, özellikle Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görmediği ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki opera sanatı ve opera eğitimi için önemli bir başvuru kaynağı olması amaçlan bu çalışma, aynı zamanda Türkçe literatürde modern opera sanatıyla ilgili ihtiyaç duyulan eksikliği biraz olsun gidermesi umuduyla tamamlanmıştır.
In this study which is raising one of the prominent composers of the Western Classical Music Arnold Schoenberg's Op. 17 Erwartung Opera, review was carried out by discussing the musical and dramatic structures of the work. When considering Modernism is a flow showing various features have evolved in the 20th century, the scope of review is limited effects of early 20th century modernism. This current situation at the beginning of the century has the basic structures that have an impact on Erwartung. These structures are the era's political, economic and cultural structures which are in interaction with its nature. Therefore, the methodology of the study with the qualitative research approach was followed to maintain the examination of the study in a sociological integrity. It conducted an extensive literature review aimed to provide the most accurate results. This study which evaluates Arnold Schoenberg's art over his era and place, aims to show the art style and idea of the composer clearly. At the end of this study concluded that the most important result is revealing a large field for research based on the modern opera which has nothing to be seen beside the classical opera tradition. This study aims to be an important guide for opera performances and opera education in Turkey, was completed at the same time hoping to contribute to the needed modern Turkish opera literature.