Tez No İndirme Tez Künye Durumu
129718 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Akut apandisitte mast hücrelerinin nöronal hipertrofiye etkileri / The effect of mast cells to neuronal hypertrophy in acute appendicitis
Yazar:NİGAR COŞKUN
Danışman: PROF.DR. MUZAFFER SİNDEL
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Konu:Morfoloji = Morphology
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2003
27 s.
ÖZET İnsan appendix' inin fonksiyonu tam anlaşılamamıştır. Genel populasyonun % 6-20 'sinde appendix inflamasyonu (apandisit) gelişmekte ve her 6 insandan biri appendektomi olmaktadır. Apandisitin kesin etiyolojisi ve patogenezi zayıf olarak bilinmektedir. Akut apandisitte mast hücre yoğunluğundaki artış ile nöronal hipertrofı arasındaki ilişki henüz bir araştırmada gösterilmiştir. Literatür bilgisine göre; mast hücre mediatörlerinden olan NGF ve TGF-a'nın akut apandisitteki durumu bilinmemektedir. Bu sebeple çalışmamızda, klinik ve histopatolojik olarak tanı alan akut apandisit ve normal appendix 'lerdeki mast hücre yoğunluğu, nöronal komponentler, NGF ve TGF-a ekspresyonu immunohistokimyasal olarak incelendi. Çalışmamızda; deney grubu olarak 25 akut apandisit ve kontrol grubu olarak 12 normal appendix kullanıldı. Mast cell tryptase, PGP 9.5, NGF ve TGF-a antikorları ile immunohistokimyasal olarak boyanan dokular görüntü analiz sistemi ile değerlendirildi. Bulgularımız akut apandisitte, mast hücre yoğunluğu, Schwann hücreleri, ganglion sayısı ve ganglion boyutunun kontrol grubundan daha büyük olduğunu göstermektedir. NGF ve TGF-a ekspresyonu da, kontrol grubuna göre akut apandisit olgularında daha fazla görüldü. Bulgularımız mast hücrelerinin, akut apandisitte nöronal proliferasyon ve hipertrofide önemli bir hücre populasyonu olduğunu göstermektedir. Akut apandisit olgularında TGF-a ile NGF arasında ve TGF-a ile mast hücreleri arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Kontrol grubunda ise sadece NGF ile TGF-a arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Çalışmamızda sınırlı sayıdaki olgular kullanılmış olsa da, çalışmamız akut apandisitte mast hücre yoğunluğu, NGF ve TGF-a ekspresyonu ve nöronal komponentlerdeki değişiklikleri karşılaştırmak için ilk adımdır. Sonuç olarak; akut apandisitte NGF'nin, mast hücre yoğunluk artışında etkili olduğu fakat nöral proliferasyon ve hipertrofıden sorumlu olamayacağı ileri sürülebilir. Akut apandisitte oluşan nöronal hipertrofide mast hücreleri ve NGF yoğunluğunun artışına paralel olarak TGF-a'nın da ortamda artmış olması, TGF-a'nın nöronal hipertrofide rolünün olabileceğini düşündürmektedir. Anahtar kelimeler : Akut apandisit, mast hücresi, nöronal hipertrofı, nerve growth factor, transforming growth factor-alpha, görüntü analizi IV
ABSTRACT The function of the human appendicitis is not understood exactly. 6-20 % of the general population appendix inflamation develops and 1 of 6 person becomes appendectomi. The definite etiology of appendicitis and pathogenesis are known infirmly. In acute appendicitis the relationship between the increase of MCD and the neuronal hypertrophy have been described only in one study. According to the literature knowledge; the situation of mast cell mediators NGF and TGF-a in the acute appendicitis has not considered yet. So that in our study, of cases with clinically and histopathologically diagnosed as acute appendicitis and of normal controls, MCD, neuronal components, NGF and TGF-a expression examined. Twenty-five patients with acute appendicitis and twelve normal controls were included in our study. Mast cell tryptase, PGP 9.5, NGF and TGF-a immunostained tissue sections were subjected to quantitative image analysis. Our results showed that MCD, the number of Schwann cells, number and size of ganglia were significantly greater in acute apendicitis than the control group. NGF and TGF-a stainings are also greater than the control group. Our results showed that the mast cells in acute appendicitis are important cell populations in neuronal proliferation ve hypertrophy. In acute appendicitis a strong correlation between NGF and TGF-a, and between TGF-a and mast cell was detected. A strong correlation detected only between NGF and TGF-a in control groups. Although limited numbers of cases are used in our study, it is the first step to compare the differences between MCD, NGF and TGF-a expression and the neuronal component in acute appendicites. As a result in acute appendicitis NGF might be responsible from increased number of mast cell density, but not from neuronal proliferation and hypertrophy. In neuronal hypertrophy existed in the acute appendicitis, TGF-a increases according to the increase of the mast cell density and NGF density shows that TGF-a has a role in neuronal hypertrophy. Key words: Acute appendicitis, mast cell, neuronal hypertrophy, nerve growth factor, transforming growth factor-alpha, image analysis