Tez No İndirme Tez Künye Durumu
319596
Pronunciation awareness training as an aid to developing EFL learners' listening comprehension skills / Yabancı dil olarak İngilizce öğrenenlerin dinleme anlama becerilerini geliştirmeye yardım olarak sesletim farkındalık eğitimi
Yazar:SEVİL AK
Danışman: DR. DENİZ ORTAÇTEPE
Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:Dinleme becerisi = Listening skill ; Dinleme-anlama = Listening-understanding ; Telaffuz = Pronunciation ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğrenme teknikleri = Learning techniques ; Öğrenme yaklaşımları = Learning approaches ; Öğretim programları = Teaching curriculums ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
147 s.
Bu çalışma, sesletim farkındalık eğitiminin, üniversite düzeyindeki yabancı dil olarak İngilizce öğrenen Türk öğrencilerin dinleme anlama becerisi üzerindeki etkilerini incelemektedir. Katılımcılar, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce hazırlık programında orta düzey üzeri seviyede öğretim gören 68 öğrencidir. Bu çalışmada iki deney grubu, dört kontrol grubu kullanılmıştır. Çalışmanın başında tüm gruplara dinleme anlama seviyelerini ölçmek amacıyla bir ön test uygulanmıştır. Ön testin ardından, deney grupları sesletim farkındalık eğitimi alırken, kontrol grupları olağan derslerine devam etmişlerdir. Altı haftalık sürecin sonunda, dinleme anlama becerilerinin gelişip gelişmediğini görmek amacıyla tüm gruplara bir son test uygulanmıştır.Bulgular, altı haftalık sürecin sonunda hem deney grubunun hem de kontrol grubunun dinleme anlama becerilerini istatistiksel olarak anlamlı derecede geliştirdiklerini göstermiştir. Her ne kadar kontrol grubu dinleme anlama becerilerini geliştirmiş olsa da, ki bu Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek okulu tarafından sunulan programın başarısına bağlanabilir, deney grubunun anlamlı ölçüde daha büyük bir gelişim göstermesi sesletim farkındalık eğitiminin dinleme anlama becerilerini olağan derslerden daha etkili bir şekilde geliştirdiğine işaret etmektedir. Bu bulgu, literatürün dinleme anlama ve sesletim farkındalığı arasındaki bağlantı önerisini onaylamaktadır.Bu çalışma yabancı dil olarak İngilizce öğrenenlerin dinleme becerilerini geliştirmek için yeni bir yöntem öne sürerek, dinleme literatüründeki sesletim ve dinlemeyi bütünleştirmeye ilişkin boşluğu doldurmuştur. Çalışmanın sonuçları, yöneticiler, müfredat geliştirenler, materyal hazırlayanlar, ve öğretmenler gibi ilgililere müfredat şekillendirmek, izlence hazırlamak, materyal geliştirmek ve dersleri bunların doğrultusunda uygulamakta faydalanmak için olanak sunmaktadır.
This study investigates the effects of pronunciation awareness training on listening comprehension skills of tertiary level English as a Foreign Language (EFL) students. The participants were 68 Upper Intermediate level students studying at Gazi University, School of Foreign Languages, Intensive English Program. Two experimental and four control groups were employed in the study. At the beginning of the study, all groups were administered a pre training test to determine their level of listening comprehension. After the pre-test, the experimental groups received the pronunciation awareness training, while the control groups continued their regular classes. At the end of the 6-week period, all groups were given a post training test to see if they have improved their listening comprehension skills.The findings revealed that, both the experimental and the control groups have performed a statistically significant development at the end of the 6-week period. Although the control group has increased their listening comprehension skills, which may be attributed to the success of the program offered by Gazi University, School of Foreign Languages, the fact that the experimental group has performed a significantly higher development implies that the pronunciation awareness training has been more effective in developing listening comprehension skills than their regular English classes. This finding confirms the previous literature suggesting the relationship between pronunciation awareness and listening comprehension.The present study has filled the gap in the literature on listening comprehension regarding integrating listening and pronunciation by suggesting a new way to apply in order to develop EFL learners? listening skills. This study gives the stakeholders; the administrators, curriculum designers, material developers, and teachers the opportunity to draw on the findings in order to shape curricula, create syllabi, develop materials, and conduct classes accordingly.