Tez No İndirme Tez Künye Durumu
382996
A new approach for the classification of country parties in the UNFCCC / BMİDÇS'ye taraf ülkelerin sınıflandırılmasında yeni bir yaklaşım
Yazar:İZZET ARI
Danışman: PROF. DR. RAMAZAN SARI ; DR. SEMA BAYAZIT
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Yer Sistem Bilimi Ana Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations ; İstatistik = Statistics
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2015
166 s.
Bu çalışmanın amacı, ülkeler arası sera gazı emisyonlarının azaltımı sorumluluğunun adil bir şekilde belirlenmesi için ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler endeksini oluşturmaktır. Endeksler oluşturulurken ülkelerin ekonomik, çevresel, sosyal ve teknolojik göstergeleri kullanılmıştır. Aralarında korelasyon bulunan göstergelerin kullanılması ülkelerin sorumluluk ve kabiliyetlerinin olduğundan fazla çıkmasına sebep olmaktadır. Korelasyon probleminin göz ardı edilmesi, her bir ülke için hesaplanan endeks değerlerinin ülkeleri temsil etme gücünü azaltmaktadır. Bu nedenle, değişkenler arasında korelasyonun ele alınması endeks hesaplamasında önemli bir adımdır. Bu çalışmanın özgünlüğü ekonomik, sosyal, teknolojik ve çevresel değişkenlerin ele alınması ve endeks oluşturmada kullanılan tekniklere dayanmaktadır. Bu çalışmada kullanılan veriler 50 ülkeyi kapsamakta olup, OECD ülkeleri ve büyüyen ekonomilerin de yer aldığı söz konusu ülkeler toplam sera gazı emisyonlarının en az yüzde 81'inden sorumludur. Endeks hesaplanırken Temel Bileşenler Analizi, ülkeler için gruplama yapılırken de Kümeleme Analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, ülkelerin sorumluluklarını belirleyen BMİDÇS'nin mevcut sınıflandırmasının gözden geçirilmesi gerektiğini tavsiye etmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarının 2020 sonrası iklim anlaşmasında emisyon azaltımı yükünün adil bir şekilde paylaşılmasına katkı vermesi beklenmektedir.
The objective of this study is to create countries' composite indices for common but differentiated responsibilities and respective capabilities in order to determine fair allocation of GHG emission mitigation responsibilities between countries. All indices have been formulated by considering a country's economic, environment, social, and technical indicators. These indicators, however, are normally correlated, and their correlation may overestimate each country's responsibilities and capabilities; if the correlation of indicators is ignored as an issue, calculated index values for each country may not be used for compressions of countries. Therefore, this study suggests that is necessary to address correlation of indicators in order to determine accurate index calculations. The novelty of this study is based on selected variables with different aspects such as economic, social technical and environmental and applied techniques for creating composite indices. The data used in this study are from 50 countries that are responsible for at least eighty-one percent of global GHG emissions, including OECD countries and emerging economies. Principal Component Analysis and the Cluster Analysis techniques for index calculations and grouping of countries are employed, respectively. The results suggest that current classifications of the UNFCCC that determine the countries' responsibilities for the emission mitigation should be reconsidered. It is expected that the results contribute to the post-2020 climate agreement on emission mitigation in the context of fair burden sharing.