Tez No İndirme Tez Künye Durumu
305674
An inquiry on social housing program for working-class: Karl Marx Hof in Vienna / İşçi sınıfı konut programında burjuva anlayışı üzerine bir araştırma: Viyana'da Karl Marx Hof
Yazar:İLKNUR SUDAŞ
Danışman: DOÇ. DR. GÜVEN ARİF SARGIN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:Burjuvazi = Bourgeoisie ; Sosyal konut = Social house ; Özel alan = Private sphere ; Ütopya = Utopia ; İdeoloji = Ideology
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
140 s.
Bu tez, sosyalist devlet anlayışı içerisinde işçi sınıfı konut programında burjuva anlayışını incelemek için Kızıl Viyana döneminin 1920lerdeki mimari üretimine odaklanmıştır. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte yapısal bir dönüşüm geçiren Viyana, Sosyalist Demokrat Parti'nin yerleşim bölgesi haline gelmiş ve ardından radikal konut ve kültürel dönüştürücü düzenlemelere tabi olmuştur. Bu programlar dâhilinde, işçi sınıfına, kendi özel ve kamusal alanlarında sağlanan erişilebilirlik yoluyla, doğru toplumsal konumun verilmesi amaçlanmıştır.Proletaryaya tahsis edilmiş özel ve kamusal alanlardaki burjuva kültür anlayışının yansımalarını incelemek için, parti yönetim döneminde inşa edilen çok çeşitli konut örnekleri arasından Karl Marx Hof seçilmiştir. Siyasi, mimari ve kültürel alanlardaki çelişkili söylem ve pratiklere dayanarak, bu araştırmanın amacı konutların mahremiyet, ortak alanların ise kamusallık niteliğini yeniden tanımlamak ve ardından burjuva mekânsal değerlerine göre proletarya konutunu, Viyana konut tarihi içerisinde konumlandırmaktır.
This thesis focuses on the architectural production of Red Vienna in 1920s to examine the bourgeois conception of social housing program in a governmental socialist understanding of housing. Having a structural transformation through the First World War, Vienna became the enclave of Socialist Democrat Party and thereafter underwent radical housing and cultural transformative programs. Within these programs, it was intended to give the working-class the accurate social position by means of provided accessibility to their own private and public spheres.Among a wide range of housing examples built during the governance of the party, Karl Marx Hof, one of the largest projects, has been chosen to examine the reflections of bourgeois conception of culture. Based on the contradictory discourse and practices in political, architectural and cultural realms, the aim of the research is to redefine the privacy of the dwellings and the public qualities of the common spaces and thereafter to situate the proletarian housing in relation to bourgeois spatial values within the history of domestic space in Vienna.