Tez No İndirme Tez Künye Durumu
455152
Acil servise başvuran febril nötropenili hastaların karakteristik özellikleri / Characteristics outcomes of patients admitted to the emergency department with febrile neutropenia
Yazar:AYLA KÖKSAL
Danışman: PROF. DR. İBRAHİM İKİZCELİ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları = Clinical Microbiology and Infectious Diseases ; Onkoloji = Oncology ; İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Acil tıp = Emergency medicine ; Ateş = Fever ; Belirti ve semptomlar = Signs and symptoms ; Demografi = Demography ; Hastaneye yatırma = Hospitalization ; Neoplazmlar = Neoplasms ; Nötropeni = Neutropenia ; İlaç tedavisi = Drug therapy ; İlaç tedavisi-kombine = Drug therapy-combination
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2016
69 s.
Acil Servise Başvuran Febril Nötropenili Hastaların Karakteristik Özellikleri Amaç: Günümüzde tıp alanındaki ilerlemeler sayesinde tanı olanaklarının da gelişmesi ile acil servislere başvuran kanser hastalarında artış gözlenmiştir. Daha yüksek KT dozların kullanılması ile ortaya çıkan immünsüpresyon kanser hastalarında febril nötropeni ve sonrasında ağır seyirli enfeksiyonlara yatkınlığa sebep olmaktadır. Çalışmamızda acil servise başvuran febril nötropenili hastalarda mortalite ve morbiditeyi azaltmak için erken tanı ve hızlı tedavi bilincini artırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniğine 03.12.2014-15.06.2015 tarihleri arasında başvuran Febril Nötropeni tanısı almış, 18 yaş üstü, travma dışı kanser hastaları prospektif olarak incelenmiştir. Çalışmamızda hastaların demografik özellikleri, vital bulguları, maligniteyle ilgili özellikler, yapılan tetkikler ve tetkik sonuçlarındaki anormal bulguları, yapılan tedaviler, acil serviste yatış süreleri ve taburculuk durumları değerlendirilmiştir. Bulgular: Ateş hikayesi ile acile servise başvuran 39 hastanın, %41,22'nde solid tümör, %36,4'nde hematolojik tümör saptanmıştır. Vital bulgulardan ortalama arteriyel kan basıncı, CRP, kreatinin, albumin ve MASCC skorlarının yoğun bakıma yatış açısından anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). Ancak geliş nabız sayısı ve arteriyel kan gazında laktat ölçümleri ile mortalite ve yoğun bakım yatışı arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,01). Hastaların acil servisten taburculuk oranı %23,1, acil servise yatış oranı %12,8 diğer servislere yatış oranı %53,8 ve yoğun bakım ünitesine yatış oranı %10,3 tespit edilmiştir. Sonuç: Acil servise başvuran hastaların önemli bir kısmını malignite hastaları oluşturmaktadır. Acil serviste çalışan hekimlerin onkolojik aciller özellikle febril nötropenili hastalar konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olması kanser hastalarına mortalite ve morbidite açısından olumlu katkı sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Acil servis, Febril Nötropeni, Karakteristik.
Characteristics outcomes of patients admitted to the emergency department with febrile neutropenia Objective: With the development of diagnostic possibilities due to advances in medicine, an increase in cancer patients admitted to emergency departments has been observed. Immunosuppression induced by use of higher chemotherapy doses gives rise a predisposition to febrile neutropenia and to fulminant infection in cancer patients. We aimed to increase the awareness of early diagnosis and prompt treatment to reduce mortality and morbidity in patients with febrile neutropenia admitted to the emergency department. Materials and Methods: Adult cancer patients admitted to emergency department of Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty between 03.12.2014-15.06.2015 who had a diagnosis of Febrile Neutropenia were studied prospectively. The demographic characteristics, vital signs, malignancy-related features, laboratory examination, abnormal laboratory results, treatments, length of stay, and discharge status of the patients was evaluated. Results: 41,22% of the patients had solid tumors, 36,4% of them had hematological tumor. There was not a statistical significant correction between intensive care admission and mean arterial blood pressure, CRP, creatinine, albümin and MASCC score (p>0,05). However, statistical significant correction was determined between ICU admission mortality and pulse rate and lactate level of arterial blood gas measurement (p<0,01). Conclusion: A significant portion of patients admitted to the emergency department is consisted from patients with malignancy. The fact that emergency physicians have sufficient knowledge about oncologic emergencies especially about febril neutropenic patients will make a positive contribution in terms of mortality and morbidity in cancer patients. Keywords: Emergency department, febrile neutropenia, characteristic.