Tez No İndirme Tez Künye Durumu
407709
Öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi: Ölçek geliştirme çalışması / Determination of level of teachers' educational technology usage: A study of a scale development
Yazar:RUKİYE BAYRAKTAR
Danışman: DOÇ. DR. HASAN KARAL
Yer Bilgisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Bilgisayar destekli eğitim = Computer assisted education ; Eğitim teknolojisi = Education technology ; Mesleki yeterlilik = Professional competence ; Teknoloji = Technology ; Teknoloji kullanımı = Technology utilization ; Ölçek geliştirme = Scale development ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and evaluation ; Öğretmen yeterliliği = Teacher proficiency ; Öğretmenler = Teachers
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
92 s.
Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Çalışmada öncelikle alanyazın bulgularından yararlanılmıştır. Araştırmacı tarafından 7 başlık altında 140 maddelik ölçeğin madde havuzu oluşturulmuştur. Aşamalı olarak yapılan uzman görüşleri sonucu gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra pilot uygulamada kullanılacak olan 7 faktörlü 74 madde içeren ölçek formu oluşturulmuştur. Örneklem seçiminde iki aşamalı örnekleme yaklaşımından yararlanılmıştır. Araştırmanın pilot uygulamasında tesadüfü örneklem yöntemlerinde basit tesadüfü örnekleme yapılmıştır. Ölçek seçkisiz olarak Türkiye'nin farklı illerinde görev yapmakta olan öğretmenler tarafından doldurulmuştur. Pilot çalışmada 301 öğretmen çalışmaya katılmıştır. Pilot uygulama sonuçları göz önünde bulundurularak alan uzmanları ile yapılan değerlendirmeler sonucunda 50 maddeye indirgenen ölçek formu 22 farklı branştan 1985 öğretmene daha uygulanmıştır. Bu uygulamada tesadüfi örnekleme yöntemlerinden kümelere göre örnekleme yaklaşımından yararlanılmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler üzerinde faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre yapı geçerliğini sağlayan maddeler saptanarak, ölçek formuna son şekli verilmiştir. Analizler SPSS 18.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi işleminden sonra ölçek formunda kalan 38 maddenin, öz değeri (eigenvalue) 1‟den büyük olan toplamda 4 faktör altında toplandığı görülmüştür. Bu işlem sonucunda 4 faktör birlikte toplam varyansın yüzde 62,895'sini açıklamaktadır. İlk faktörde 19 madde, ikinci faktörde 9 madde, üçüncü faktörde 6 madde, dördüncü faktörde 4 madde yer almıştır. İlgili dört faktör, altlarında yer alan maddelerin kapsamları ve ilgili alanyazın dikkate alınarak isimlendirilmiştir. Birinci faktöre "Teknoloji Okur-Yazarlığı", ikinci faktöre "Derse Teknoloji Entegrasyonu", üçüncü faktöre "Sosyal Etik ve Yasal Hükümler", dördüncü faktöre de "İletişim" adı verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Eğitim Teknolojisi, Öğretmenler İçin Eğitim Teknolojisi Standartları,Öğretmen Yeterlikleri, Teknoloji Entegrasyonu, Teknopedagojik İçerik Bilgisi.
The current research is a study of developing a scale to measure primary, secondary and high school teachers' who work within the schools of Ministry of education, level of educational technology use. In the study primarily, findings from the related literature were utilized. After that, interviews were carried out with teachers affiliated to MONE. Teachers were asked to during their processes for what purposes they use which technologies and in which areas they need assistance. In addition, ICT Guide Teachers' views were asked about on what kinds of problems teachers were seeking assistance from them when they use ICT. After results of expert consultation required adjustments on the scale were made and a form with 7 factors with 74 items was created for the pilot study. For the sample selection two-stage sampling approach was employed. In the pilot survey, a simple coincidence sampling was conducted within the scope of randomized sampling method. The scale was filled by teachers who are working in different provinces of Turkey randomly. 301 teachers participated in the pilot study. On the basis of pilot study and field experts' views, some evaluations were made and the items of the scale were reduced to 50. Then the final scale was applied to total of 1985 teachers from 22 different subject areas. Cluster sampling approach which is a method of random sampling was utilized for this application. Factor analysis was made on gathered data. According to results of analysis, items which provide construct validity were detected and the scale was finalized. Data analysis was carried out by employing SPSS 18.0 software. After factor analysis it was observed that remaining 38 items were grouped under 4 factors. Data analysis shows that 4 factors all together explain 62,895% of the total variance. There are 19 items in the first factor, 9 items in the second factor, 6 items in the third factor and 4 items in the fourth factor. Related four factors were named on the basis of scopes of items included under the headings of the factors and on the basis of relevant literature. The first factor was named as "Technology Literacy ", the second factor was named as "Technology Integration in to the Subject", the third factor was named as "Social Ethical and Legal Provisions" and the fourth factor was named as "Communication". Keywords: Educational Technology, Educational Technology Standards for Teachers,Teacher Qualifications, Technology Integration, Technopedagogic Content Knowledge.