Tez No İndirme Tez Künye Durumu
143678 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A unified boundary element formulation for viscoelastic and poroviscoelastic interaction problems / Viskoelastik ve poroviskoelastik etkileşim problemleri için sınır eleman yöntemine dayalı bir formülasyon
Yazar:AHMET HAKAN ARGEŞO
Danışman: PROF. DR. YALÇIN MENGİ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2003
239 s.
Bu çalışmada katı-katı ve yapı-zemin etkileşim problemleri için, Fourier uzayında, sınır eleman yöntemine dayalı birleşik bir formülasyon önerilmiştir. Katı malzeme (veya zemin malzemesi) önce viskoelastik, daha sonra poroviskoelastik olarak ele alın mıştır. Bu formülasyon, aynı zamanda, özel bir hal olarak elastik ya da poroelastik malzeme için de geçerlidir. Tartışmaları basitleştirmek için formülasyon önce, sismik dalgalara maruz sonsuz bir ortama gömülü bir cisimle ile ilgili basit bir etkileşim prob lemi gözönüne alınarak geliştirilmiştir. Formülasyon çerçevesinde, bu etkileşim prob lemi için altyapı yöntemine uygun, yani cismin ve cismi çevreleyen bölgenin analizinin ayrı ayrı yapılmasını mümkün kılan, bir rij itlik bağıntısı tesis edilmiştir. Cismin rijit olması durumundaki formülasyonun, cismin esnek olması durumundaki formülasyon- dan, bir transformasyon ile özel bir hal olarak elde edilebileceği gösterilmiştir. For mülasyon daha sonra diğer tip etkileşim problemlerine (çok cisimli ve yanm-uzaya gömülü temel problemlerine) genişletilmiştir. Rij itlik bağıntısında görünen rij itlik ve girdi hareket matrislerinin bütün elemanlarının sınır eleman metodu sistem matrisleri ve transfer matrisi cinsinden tek bir basamakta bulunması için bir metod önerilmiştir (transfer matrisi bu çalışmada sismik girdinin tanımlanması için kullanılmakta olup sismik girdiyi meydana getiren dalgaların verilmesi durumunda bu matrisin bütün elemanları bilinir). Etkileşim arayüzeyi üzerinde olmayan düğüm noktalarının yok edilmesi şartı ile, önerilen formülasyon, bütün etkileşim problemleri için aynı kalmak tadır. Değerlendirme için çalışmada bazı örnek problemler ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar, önerilen formülasyonun etkileşim analizlerinde güvenle kullanılabileceğini göstermiştir. Anahtar sözcükler: katı-katı etkileşim, sımr eleman metodu, viskoelastik, poroviskoe- lastik, rij itlik
A unified formulation is presented in Fourier space, based on boundary element method, for solid-solid and soil-structure interaction problems. The solid (or soil) ma terial is first treated as viscoelastic, then, as poroviscoelastic. The formulation holds also, as a special case, for an elastic or poroelastic material. To simplify the discus sions, the formulation is developed first by considering a simple interaction problem involving an inclusion embedded in an infinite medium, which is under the influence of a dynamic excitation induced by seismic waves. Within the framework of formulation, an impedance relation is established for this interaction problem, which is suitable for performing the interaction analysis by substructure method, that is, it permits carry ing out the analysis for inclusion and its surrounding medium separately. It is shown that the formulation for a rigid inclusion may be obtained from that for flexible inclu sion as a special case through a transformation. The formulation is then extended to other types of interaction problems: a multi-inclusion problem and an interaction prob lem involving a foundation embedded in a half-space. A method is proposed for the determination of impedance and input motion matrices appearing in the impedance re lation, by which all the elements of these matrices may be evaluated at a single step in terms of system matrices of boundary element method and transfer matrix (which is a matrix being used in the study for the description of seismic input and will be known whenever the waves generating the seismic input are specified). It is found that the pro posed formulation remains essentially the same for all kinds of interaction problems provided that, a condensation is used to eliminate the nodes outside the interaction in terface. For assessment, some sample problems are considered, which show that the formulation developed in the present study can be used reliably and accurately in the analysis of variety of interaction problems. Key words: solid-solid interaction, boundary element method, viscoelastic, porovis- coelastic, impedance