Tez No İndirme Tez Künye Durumu
662773
Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde santral venöz kateter bakımı uygulamalarının hasta bağışıklık sistemi hücre sayıları üzerine etkisi / The effect of central venous catheter practices on patient immune system cells in heart and vascular surgery intensive care unit
Yazar:DERYA ERÖZ
Danışman: DOÇ. DR. BARIŞ EMRE DAYANÇ ; PROF. DR. ŞEYDA SEREN İNTEPELER
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği Ana Bilim Dalı / Hemşirelik Bilim Dalı
Konu:Hemşirelik = Nursing
Dizin:Bakım paketi = Care bundle ; Cerrahi-kardiyovasküler = Surgery-cardiovascular ; Hasta güvenliği = Patient safety ; Kardiyovasküler hemşirelik = Cardiovascular nursing ; Kateterizasyon = Catheterization ; Yoğun bakım = Intensive care ; Yoğun bakım üniteleri = Intensive care units ; İmmün sistem = Immune system
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
70 s.
Santral venöz kateterizasyon, klinikte kritik hastaların sıvı tedavisinde, ilaç uygulamalarında, kan, total parenteral nütrisyon (TPN) verilmesinde ve hemodinamik durumun izleminde kullanılmaktadır. Bu çalışmada kalp-damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde yatan; açık kalp ameliyatı olmuş, santral venöz kateteri olan yetişkin hastalarda, santral kateter bakımı uygulamalarının hasta bağışıklık sistemi hücre sayıları üzerine etkisi incelenmiştir. Santral venöz kateter (SVK) Önlem Paketi (ÖP) uygulanan ve uygulanmayan olmak üzere hastaların, rutin alınan kan tahlillerinden preop, postop 1 ve postop 2. günlerindeki Beyaz kan hücreleri (WBC), Nötrofil, Lenfosit, Monosit, Eozinofil, Bazofil) değerleri karşılaştırılmıştır. SVK Ö.P. uygulanmayan 39, SVK Ö.P. uygulanan 101 hasta bulunmaktadır. Preoperatif immün sistem hastalığı (ör. İmmün yetmezlik veya otoimmün hastalık tanısı), enfeksiyöz hastalığı, onkolojik tanısı olan hastalar çalışmanın dışında bırakılmıştır. SVK Ö.P. uygulamasıyla, santral venöz kateter bakımına bağlı immün değişikliklerin gözlenmesine yönelik kanıta dayalı veri oluşturulmuştur. Önlem paketi uygulanan hastaların preop, postop 1 ve postop 2. gün verileri önlem paketi uygulanmayan hastaların sonuçları ile karşılaştırıldığında, grupların kendi içindeki total lökosit, nötrofil, lenfosit, bazofil, monosit ve eozinofil sayıları açısından değişimler anlamlı iken; gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak SVK önlem paketi uygulamasının, immun hücre sayılarını etkilemediği gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter, Santral venöz kateter önlem paketi, immün hücre sayısı, yoğun bakım hemşireliği, sağlıkta kalite, hasta güvenliği.
Central venous catheterization is used for the fluid replacement of critically ill patients, drug administration, administration of total blood, total parenteral nutrition (TPN), and in the monitoring of hemodynamic status. In this study, the effect of central catheter care applications on the patient immune system cell numbers in adult patients with open heart surgery and central venous catheters was investigated in a cardiovascular surgery intensive care unit. White blood cell (WBC), Neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil) values on the preop, postop 1 and postop 2 days of routine blood tests of the patients with and without central venous catheter (CVC) care bundle (CB) were compared. There are 39 patients without and 101 patients with CVC-CB. Patients with preoperative immune system diseases (i.e., diagnosis of immunodeficiency or autoimmune diseases), infectious diseases or oncological diseases were excluded from the study. With this study, we generated evidence-based data to observe immune changes related to central venous catheter care with care bundle. When the preop, postop day 1 and postop day 2 data of the patients who received the CVC-CB were compared with the results of the patients who did not receive the CVC-CB, the changes in the total leukocyte, neutrophil, lymphocyte, basophil, monocyte and eosinophil counts within the control and experimental groups over time were significant, although there were no significant difference between the groups (p> 0.05). As a result, it was observed that the application of CVC-CB did not affect the immune cell numbers significantly. Keywords: Central Venous Catheter, Central Venous Catheter Care-Bundle, Immune Cell Numbers, Cardiovascular Surgery Intensive Care Nursing, Quality in Healthcare, Patient safety