Tez No İndirme Tez Künye Durumu
235369
Çatışma ve resmi ilköğretim okullarında öğretmenlerin yaşadıkları çatışma türleri / Conflict and conflict kinds teachers experience in formal primary schools
Yazar:FİLİZ KAYA
Danışman: PROF. DR. MEHMET FİKRET GEZGİN
Yer Bilgisi: Beykent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı / Eğitim Denetimi ve Yönetimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
113 s.
Yapılan araştırmada, resmi ilköğretim okullarında yaşanılan çatışma türleri hakkında öğretmen görüşlerini belirlemek, yorumlamak ve gerekli durumlarda önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Zeytinburnu ilçesi sınırları içerinde yer alan resmi ilköğretim okullarında görev yapan ilköğretim birinci ve ikinci kademe öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın örneklemini, Zeytinburnu ilçesinde görev yapan 300 ilköğretim okulu öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem, basit tesadüfî örnekleme yoluyla seçilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından bir ölçek geliştirilmiştir. Veriler ?SPSS (Statistical Package For Social Sciences) for Windows 15,0? (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) paket programına yüklenerek analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans (f) ve yüzde teknikleri kullanılmıştır.Verilerin analizi sonuçlarına göre; ilköğretim okullarında, fonksiyonel olan ve fonksiyonel olmayan, hissedilen, bireyin kendi iç çatışması ara sıra ve genellikle yaşanmaktadır. Potansiyel, açık, dikey, yatay, yönetici-uzman, bireyler arası, grup içi, gruplar arası ve örgütler arası, amaç, rol çatışmaları genellikle yaşanmaktadır. Algılanan çatışma hiçbir zaman ve genellikle, sosyal çatışmalar ise her zaman ve genellikle yaşanmaktadır. Kurumlaşmış çatışmanın ise her zaman yaşandığı belirlenmiştir.
In this research, it is aimed to find out and comment on teacher?s views, and to make suggestions on necessary situtations about conflict kinds experienced in formal primary schools. The research is adescriptive study as a scan model. The study from of teachers studying at first and second departments of formal primary schools where takes part near the city of İstanbul and boundary of Zeytinburnu. Thus, the sample of the research froms of 300 primary school teachers studying in the town of Zeytinburnu. The sample is chosen by a randomly examplification. A scale is improved by the researcher to collect data in the research. Data are analysed by loading to ?SPSS ( Statistical Package For Social Sciences ) for Windows 15,0?. On analysis of data freguence (f) ana percentage technigues are used.According to the analysis results, at primary schools individual?s self iner conflict is experienced as functionally, non-functionally, and sensitively. Aim and role conflicts are generally experienced within director-specialist, interindividiuals, iner groups, intergroups and interorganizations as potentially, clearly, vertically, horizontally. The conflict which is perceived is never and generally experienced, where as social conflict is always and generally experienced. As for organised conflict, it is determinet it is always experienced.