Tez No İndirme Tez Künye Durumu
599477
The role of social memory in a heritage site: The case of Mevlanakapi neighborhood and the land walls / Miras alanında toplumsal hafızanın rolü: Mevlanakapı Mahallesi ve kara surları örneği
Yazar:ZEYNEP DOĞUSAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ALİM ARLI
Yer Bilgisi: İstanbul Şehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyoloji = Sociology
Dizin:Kültürel miras = Cultural heritage ; Miras = Inheritance ; Sosyoloji = Sociology ; Surlar = City walls ; Toplumsal bellek = Social memory ; Toplumsal bellek = Social memory ; İstanbul = Istanbul ; İstanbul = Istanbul ; İstanbul-Fatih-Mevlanakapı = İstanbul-Fatih-Mevlanakapı
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
165 s.
Bu tez, İstanbul'un merkezinde, kültürel miras alanın geleneksel bir mahalle olan Mevlanakapı ile mekânsal olarak iç içe geçtiği özgün bir kent örneğinde yapılan bir alan araştırmasına dayanmaktadır. 2014 yılından beri, Fatih Belediyesi'nin kara surları iç koruma alanındaki park projesi mahalle sakinleri ile belediye arasında bir çatışmaya neden olmuştur. Çünkü parkın inşa edilmesi için ilan edilen yenileme projesi, mahallenin yerleşik bir kısmındaki evlerin yıkılmasını öngörüyordu. Bu çatışmalı süreç, tarafların tarihe ve mirasa verdiği anlamların açığa çıktığı bir araştırma ala-nını ortaya çıkardı. Mahallelilerin hayatları boyunca mahalle mekanında ürettiği deneyime dayanan sosyal ve mekânsal aidiyetleri, yıkım tehdidine karşı bir araya gelmelerini kolaylaştırdı. Kara surlarının oluşturduğu mekânsal özelliklerle şekille-nen mahalle gündelik yaşamı, kültürel miras alanıyla yerel ve özgün bir ilişki kurul-masını sağlamıştır. Günlük deneyimlere dayanan toplumsal hafızaları aracılığıyla tarihle ilişki kurmanın alternatif bir yolunu göstermişlerdir. Bu farklı deneyimler, sakinlerin, siyasi olarak araçsallaştırılmış büyük tarihi anlatılara kıyasla, kara surla-rına dair heterojen bir tahayyül edinmelerini sağlamıştır.
This thesis is based on a field research, on a unique urban case of an intertwinement of cultural heritage site with a traditional neighborhood, Mevlanakapı, at the center of Istanbul. Since 2014 the park project of Fatih Municipality within inner conservation zone of the land walls turned into a conflict between the settlers of the neighborhood and the municipality. The building of the park was possible by a renewal project on a settled part of the neighborhood, which will lead to demolish-ing the houses already there. The conflict between the sides have revealed a field of research of the meanings given to history and heritage, besides political applications. Years-long experience in the neighborhood enabled the dwellers to come together against the demolition threat easily and show an alternative way of hav-ing a relationship with history, through social memory based on everyday experiences. The mechanisms of social and spatial identification of the dwellers are based on a relationship of everyday life practices with social memory. Everyday life features in the spatial setting of the land walls, lead to an original relationship with a heritage site on a local basis. These different experiences have allowed the in-habitants to have a heterogeneous imagination of the land walls compared to the great politically instrumentalized historical narratives.