Tez No İndirme Tez Künye Durumu
562702
Turkish early childhood pre-service teachers' beliefs about free play and teacher roles in free play / Okul öncesi öğretmen adaylarının, serbest oyun ve serbest oyunda öğretmen rolleri hakkındaki inanışları
Yazar:SEVİL MERAN
Danışman: DOÇ. DR. FEYZA ERDEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı / Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Aday öğretmenler = Candidate teachers ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Okul öncesi öğretmenler = Preschool teachers ; Oyunlar = Games ; Serbest oyun = Free play ; Öğrenci görüşleri = Opinions of students ; Öğretmenler = Teachers
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
174 s.
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının, serbest oyun ve serbest oyunda öğretmen rolleri hakkındaki inanışları ile varsa, öğretmenlik uygulaması dersi sonrasında bu inanışlarda meydana gelen değişikliklerin incelenmesidir. Bu çalışmada sıralı açıklayıcı karma desen kullanılmış olup, nicel verilerin desteklenmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla nitel verilerden yararlanılmıştır. Bu araştırmanın katılımcıları, Ankara, Denizli, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, Uşak ve Van'da yer alan devlet üniversitelerinde öğrenim gören son sınıf okul öncesi öğretmen adaylarıdır. Öncelikle Okul Öncesi Eğitimde Serbest Oyun ve Serbest Oyunda Öğretmen Rolleri Anketleri, 2018-2019 güz döneminde, 8 farklı üniversiteden öğretmen adaylarına (N= 467, N=425) uygulanmıştır. Ardından gönüllü öğretmen adaylarıyla (N=24) bire bir, yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistiklerden ortalama, yüzde ve frekans kullanılırken, nitel verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlara göre, öğretmen adayları, serbest oyunun çocukların öğrenme ve gelişimine katkılarının yanı sıra, özellikle yetişkin gözetimi altında değilse çocuklar için akran zorbalığı, başkalarına ve materyallere karşı saldırganlık ve olumsuz akran öğrenmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğine inanmaktadır. Fakat öğretmen adaylarının yönlendirme ve oyuna öğretim amacıyla müdahale etme eğiliminde oldukları ve bu nedenle yöneten ve rehber öğretmen rolleri ile ilgili açıklığa kavuşmaya ihtiyaç duydukları görülmektedir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi sonucunda inanışlarında fark edilen değişikliklerin, onların mentor öğretmenlerinde gözlemledikleri fakat onaylamadıklarını ifade ettikleri uygulamalarıyla ilgili olduğu görülmüştür.
The purpose of this study was to investigate Turkish early childhood pre-service teachers' beliefs about free play and teacher roles in play as well as the changes, if any, occur in these beliefs after taking teaching practice course. In this study, explanatory sequential mixed method was employed and qualitative data was used to support and enrich the quantitative data. The participants of the study were senior early childhood preservice teachers from public universities in Ankara, Denizli, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, Uşak and Van. Firstly, Free Play in Early Childhood Education and Teacher Roles in Free Play Questionnaires were administered to participants (N=467, N=425) at the beginning and end of 2018-2019 fall term. Following that semi-structured one-on-one interviews were carried out with volunteer pre-service teachers(N=24). Descriptive statistics; means, percentages and frequencies was used to analyze quantitative data while descriptive analysis was used to analyze qualitative data. According to the results, preservice teachers believe that alongside the contributions of free play to learning and development, it may bring about such negative consequences for children as peer bullying, aggression towards others and materials, and negative peer learning, especially if it is not under adult supervision. However, the preservice teachers were found to be prone to redirecting, intervening in play for instructive purposes so they seem to need clarification about director and guide teacher roles. Moreover, the changes noted in preservice teachers' beliefs after teaching practice course were found to related to the practices of the mentor teachers which were disapproved by preservice teachers.