Tez No İndirme Tez Künye Durumu
112997 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Bir özsaygı geliştirme programının yetiştirme yurdunda yaşayan ergenlerin özsaygı düzeyleri üzerinde etkililiği /
Yazar:BİRCAN REÇBER
Danışman: PROF. DR. ŞERMİN KÜLAHOĞLU
Yer Bilgisi: Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Benlik geliştirme programı = Self development program ; Benlik kavramı = Self concept ; Benlik saygısı = Self esteem ; Duygusal gelişme = Emotional development ; Ergenler = Adolescents ; Gençler = Youngs ; Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
155 s.
Özet Bu araştırma, bir "özsaygı Geliştirme Programı"nın; yetiştirme yurdunda yaşayan gençlerin özsaygı düzeyine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2001-2002 tarihleri arasında yetiştirme yurdunda yaşayan 14-18 yaş arasındaki ergenlerden yansız atama yolu ile seçilmiş 34 denek üzerinde gerçekleştirilmiştir. 17 genç deney grubuna, 17 genç kontrol grubuna alınmıştır. Deney grubundaki gençlere on hafta süren özsaygı geliştirme programı uygulanmıştır. Araştırma, neden- sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışmak amacıyla doğrudan araştırmacının kontrolünde gözlenmek istenen verilerin üretildiği deney ve kontrol gruplarının yer aldığı ön test - son test ölçümlerini içeren yarı deneme modeli biçiminde yapılmıştır. Deney öncesi ve deney sonunda deneklerin özsaygı düzeyleri "Lise Öğrencileri Özsaygı Envanteri" ile ölçülmüştür. Uygulanan ölçek sonucu özsaygı düzeyi puanlan elle puanlanmış, istatistik işlemlerde bilgisayar programından yararlanılmıştır. Araştırmanın alt amaçlarının test edilmesi için; deneklerin ön test ve son testlerde aldıkları puanlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Gruplar arasında görülen ortalama puan farklarının karşılaştırılmasında t testi tekniğinden yararlanılmış, farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin sonuçlarda.05 güven düzeyi esas alınmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular şu şekilde sıralanabilir 1. özsaygı Geliştirme Programına katılan deney grubu yetiştirme yurdunda yaşayan 14-18 yaş arasındaki gençlerin elde ettiği kazanım, özsaygı Geliştirme Eğitim programına katılmayan kontrol grubu yetiştirme yurdunda yaşayan 14-18 yaş arasındaki gençlerin elde ettiği kazanımdan anlamlı bir şekilde fazla olduğu bulunmuştur. 2. Özsaygı Geliştirme Programına katılan 14-18 yaş arasındaki yetiştirme yurdunda yaşayan gençlerin özsaygı düzeylerinde deney öncesine göre olumlu bir gelişme olduğu görülmüştür. 3. özsaygı Geliştirme Programına katılmayan 14-18 yaş arasındaki yetiştirme yurdunda yaşayan gençlerin özsaygı düzeylerinde deney öncesine göre olumlu bir gelişme olmadığı görülmüştür.
SUMMARY This research has been done in the purpose of examining effects of " self-respect Improve Program " on Self-respect level of young people living in an orphanage. The research has been executed on the 34 subjects of the experiment, living in on orphanage between 2001-2002, 14-18 years old adult selected according to simple random sampling that considers simple equal selection chance. Via neutral appointment, 17 young people were included in an experimental group, 17 young people were included in a control group. During 10 weeks period, self-respect improve program was applied on the young people, who are 14-18 years old and living in on orphanage, in the experimental group. In the purpose of determining of cause-result relations, the research has been done in the way of quasi-experimental model includes measurement of first test and final test, consisted experiment and control groups in which datum that desired to observe under the control of researcher are produced in pre test and post test self-respect levels of the subjects of the experiment were measured by " self-respect Inventary of High School students". We categorized the results of self-respect level related to subjects of the experiment and for the statistical calculations a computer program was used. For testing sub-purposes of the research, points of the subjects of experiment, which were, look in pre and posttests, compared each other. T test techniques were used in comparing disparity of average point that was observed between groups and results related to significance of disparity was based on 0.05 confidence level. The finding of this research program which aimed to search the effects of the self- respect improve programs on the youth 14-18 years old can be listed as follows; 1. Gains of group of experiment in that young people who 14-18 years old living in a orphanage, joined self respect improve program meaningful more that gains of control group in that young people who 14-18 years old living in an orphanage did not joined self respect improve program. 2. According to pre test situation, a positive improvement has been observed on the' youth who joined self improve program. 3. According to pre test situation, no positive improvement has been observed on the youth who joined self improve program. Anahtar Kelimeler: Özsaygı: Self-respect Özsaygı Geliştirme Programı: Self-respect Improve Program Korunmaya Muhtaç Gençler: Youth needs to be protected