Tez No İndirme Tez Künye Durumu
502428
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku bakımından kamu kurumlarında işveren kavramı / The concept of employer within the scope of occupaitonal health and safety law in public institutions
Yazar:ERDEM ALTINTOP
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MERDA ELVAN TUNCA
Yer Bilgisi: Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration
Dizin:Kamu kuruluşları = Public institutions ; Kanunlar 6331 sayılı = Laws 6331 numbered ; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu = Occupational Health and Safety Law ; İş güvenliği = Work safety ; İş sağlığı = Occupational health ; İşveren = Employer
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
160 s.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni bir döneme başlanmış ve hukukumuza pek çok yenilik getirilmiştir. 6331 sayılı Kanunun getirmiş olduğu yeniliklerin başında ise kamu sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları gelmektedir. Buna göre artık 6331 sayılı Kanun hükümleri gereğince kamuda iş sağlığı ve güvenliği hükümleri ve kamu işverenlerinin bu hükümler kapsamında bazı yükümlülükleri söz konusu olacaktır. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde iş sağlığı ve güvenliği hukukunun temel ilke ve özellikleri incelendi. İş sağlığı ve güvenliğinin dünyada ve ülkemizde tarihçesinden başlanılarak bu konuda yürürlüğe girmiş kanunlardan ve en son olarak da 6331 sayılı Kanundan bahsedildi. Ayrıca 6331 sayılı Kanun kapsamında işverenlerin hak ve yükümlülükleri ile çalışanların hak ve yükümlülüklerine yer verildi. İkinci bölümde ise kamu kurumlarında işveren kavramının tespit edilebilmesi için kamu kurumu kavramı ve idari yapı içindeki yeri incelendi. Öncelikle kamu kurumu kavramına yer verildi. Sonrasında kamu kurumlarının özellikleri ve kamu kurumlarının çeşitleri incelendi. Son bölümde ise kamu kurumlarında işveren kavramı incelendi. 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5952 sayılı Basın İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki işveren kavramları ele alındı, kamu işvereni kavramının nasıl tanımlanması gerektiği açıklanmaya çalışıldı. Çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği alanında mevcut kaynak eksikliği karşısında kamu kurumlarında işveren kavramının doğru anlaşılması amaçlandı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde iş hukuku kavramlarından ve kaynaklarından yararlanıldı. Kamu kurumları mevzuatında yer alan işveren kavramları ilgili kanun hükümleri incelenerek araştırıldı. Bu anlamda çalışmamızın kamuda iş sağlığı ve güvenliği alanında işveren kavramının anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kamu Kurumu, İşveren Kavramı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
With the enactment of the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety, a new turn in occupational health and safety has begun and many innovations have been introduced to our law. The first of the innovations introduced by the Law No. 6331 is the application of occupational health and safety in the public sector. Consequently, according to the provisions of Law No. 6331, public health and safety provisions and public employers obligations within the scope of these provisions will be taken into consideration. This study consists of three parts. In the first part, basic principles and features of occupational health and safety law are examined. Starting from the history of occupational health and safety in the world and our country, ıt mentioned the laws that came into force in this respect and finally the Law 6331. In addition, rights and obligations of employers and the rights and obligations of employees are included in the Law No. 6331 In the second part, the concept of the public institution and its place in the administrative structure were examined in order to determine the concept of the employer in the public institutions. First the concept of public institution was handled. Later on, the characteristics of public institutions and the types of public institutions were examined. In the last part, the concept of employer in public institutions was examined. The Labor Law No. 4857, the Maritime Labor Law No. 854, the Press Work Law No. 5952, the Unions and Collective Labor Law No. 6356, the Law of Obligations No. 6098, the Public Employees Union and Collective Labor Law No. 4688 and the employer's concept No. 6331 on Occupational Health and Safety Act were handled. tried to explain how to define the concept of public employer. In study, aimed to ensure understanding the employer concept in public agencies correctly on occupational health and safety in the face of existing source shortcoming. Within this context, the concepts and resources of labor law were utilized. The concepts of employers in the legislation of public institutions were investigated by examining the provisions of the relevant law. In this sense, we consider our study will contribute understanding the employer concept in the field of public occupational health and safety. Key Words: Occupational Health and Safety, Public Institution, Concept of Employer, No. 6331 on Occupational Health and Safety Act