Tez No İndirme Tez Künye Durumu
592624
Tüketici hukuku kapsamında hasta hakları / Patients' rights according to consumer law
Yazar:MELEK MERVE AFŞAROĞLU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ CEM ÖZCAN
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Hasta hakları = Patient rights ; Kanunlar 6502 sayılı = Laws 6502 numbered ; Tüketici hakları = Consumer rights ; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun = Consumer Protecting Law ; Türk hukuku = Turkish law
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
161 s.
Çalışmamızın birinci bölümünde; "hasta" kavramının ne olduğu, neleri kapsadığı irdelenmiş olup, devam alt başlıklarında hasta haklarının tarihsel süreç içerisinde hangi uluslararası anlaşmalar etrafında evrimleştiği, en önemli ve yenilik getiren bildirge ve anlaşmaların özel yönleri anlatılıp, bu hakların ülkemiz mevzuatında hangi yönleriyle vücut bulduğu incelenmiştir. Mevzuatımızda en detaylı haliyle hasta haklarını inceleyen 1/Ağustos/1998 tarihinde yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliği 'ne (HHY) daha fazla yer ayrılmıştır. İkinci bölümümüzde; HHY'nin maddeler halinde sıraladığı hasta hakları tek tek ele alınmış ve derinlemesine irdelenmiştir. Hasta haklarının ülkemizde neleri kapsadığını düzenledikten sonra bu hakların kanun düzeyinde hangi koşul ve şekil şartları gerçekleştirilerek hukuka uygun kabul edileceğini ifade etmek maksadıyla "tıbbi müdahelenin hukuka uygunluğu", başlığı altında hekimlerin uymaları gereken yükümlülükler anlatılmıştır. Devam eden üçüncü bölümümüzde; öncelikle hasta-hekim/özel hastane-özel sağlık kuruluşu/ifa yardımcıları arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ve bu ilişkinin Türk Tüketici Hukukundaki ve 6502 sayılı TKHK'ndaki yeri ele alınmıştır. Dördüncü bölümde; hekimin hasta ile gerçekleştirdiği hukuki ilişkiden doğan tıbbi müdahele edimi olan tıbbi tedavinin başında, bu süreçte veya sonunda gerçekleştirdiği "malpraktis" yani dilimizdeki haliyle "tıbbi hata" türleri derinlemesine incelenmiştir. Son olarak, hastanın bu ayıplı hizmet karşısında hangi hak arama yollarına başvuracağı 6502 sayılı TKHK hükümleri çerçevesinde ele alınmıştır.
At the first section in our thesis; we analyze the meaning of the word "patient" and what the word "patient" includes, besides we unite most dramatic also effective agreements and declarations of patients' rights on the international platform in order to see how these rights evolved in the history and to illuminate their particular aspects then to identify which of them were legalized with which sides in our country. We reserved a crucial space for the "Regulation of Patients' Rights" which is entried into forced in 1/August/1998 belonging to our legislation. From that, in our second section; we stipulated these patients' rights and had them elaborated one by one. After we defined what these patients' rights blanket in our country, we discussed doctors' medical and legal obligation under the headline of "legality of medical attention", in order to express how these rights become legal by identifying which forms of requirements should be abided. Ongoing third and the last section, primarily we dealed with the jural relations of Patients-Doctors/Pay Hospital/Medical Helpers and where these jural relations belong according to the Turkish Consumer Law and 6502 no. Consumer Protection Law. On the fourth section; we analyzed the "malpractice" and its variety which is occurred by the doctors' sanitary service; on the primer stage, at the present stage or at end of the medical service by performing the jural transactions with the patients. As a conclusion; we clarified patients' legal rights when facing defective performances from medics in the frame of 6502 no. Consumer Protection Law.