Tez No İndirme Tez Künye Durumu
325315
Dört telli klasik kemençe eğitiminde usta icracılığa yönelik dağar ve çalma önerileri / ..
Yazar:FİLİZ KAYA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. M. AYDIN ATALAY
Yer Bilgisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Ana Sanat Dalı
Konu:Müzik = Music
Dizin:Kemençe = Kemancha ; Müzik aletleri = Musical instruments ; Müzik eğitimi = Music education ; Usta icracılık = Virtuosity ; Çalgı eğitimi = Instrumental education ; Çalgılama teknikleri = Instrumentation techniques
Onaylandı
Sanatta Yeterlik
Türkçe
2012
265 s.
Bu araştırma, Türk müziğinde usta icracılığın önemine değinerek, dört telli kemençe eğitiminde usta icracılığa yönelik dağar ve çalma önerileri sunmayı amaçlamaktadır.Araştırmanın evrenini, Türkiye'de kemençe alanında eğitim ve öğretim yapan üniversitelerin ilgili bölümleri, Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren TRT Radyoları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı devlet koroları ile özel kurum ve kuruluşlarda çalışan kişiler, örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılım sağlayan alanda araştırma yapmış araştırmacılar, sanatçılar ve öğretim elemanlarından oluşan on bir kişi oluşturmaktadır.Araştırmaya veri sağlamak amacıyla yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve gönüllü olarak araştırmaya katılan çalışma grubuna uygulanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında araştırmanın problemlerine yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuş ve dört telli kemençe eğitiminde usta icracılığa yönelik dağar ve çalma önerileri sunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Kemençe Eğitimi, Dağar, Usta İcracılık.
This study aims to stress the importance of the virtuosity in Turkish music and to propose repertory and playing suggestions concerning virtuosity in four-stringed kemancha education.Research universe consists of faculties providing kemancha education in Turkey, TRT Radio, Ministry of Culture and Tourism state choirs, and people working in private organizations. Sampling of this study consists of 11 (eleven) people of various professions such as experts, researches, artists, and scholars who participated in this study voluntarily.Various interview forms have been prepared and used to provide data for the study. As a result of the acquired data several solution methods have been devised for solving the problems of the research and various suggestions concerning virtuosity in four-stringed kemancha education have been offered.Key words: Turkish music, Kemancha education, repertory, virtuosity. v