Tez No İndirme Tez Künye Durumu
288235
Çocuk Koruma Kanunu'nun Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda uygulanmasına ilişkin bir değerlendirme / The system of protection child in Turkey, he location and putting in to practice The Law of Protection Child in dimension SHÇEK
Yazar:VERDA ALDEMİR
Danışman: DOÇ. DR. KASIM KARATAŞ
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law ; Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Kanunlar 5395 sayılı = Laws 5395 numbered ; Kanunlar = Laws ; Koruma kanunları = Protection laws ; Korunma = Protection ; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu = Social Services and Child Protection Agency ; Çocuk Koruma Kanunu = Child Protection Law ; Çocukların korunması = Child protection
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
141 s.
Bu araştırmanın temel amacı; 5395 Sayılı ÇKK'de yer alan Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin uygulanması sürecinde, SHÇEK'e bağlı kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet uzmanlarının ÇKK'nin içeriği ve uygulanması hakkındaki bilgi ve düşüncelerinin neler olduğu, ÇKK'nin uygulanması sürecinde SHU'ya yüklenen rol ve işlevlerini nasıl yerine getirdikleri, bu süreç içerisinde yaşadıkları çelişkiler ile ÇKK'nin uygulanması sürecinde yaşadıkları zorluklar ve bu zorlukların çözümü için önerilerinin ortaya konulmasına yöneliktir.Bu amaç çerçevesinde, Şubat 2010 tarihi itibariyle SHÇEK Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda Merkez Teşkilatı haricinde 81 İl'de kadrolu olarak görev yapan 683 sosyal hizmet uzmanına soru kağıdı gönderilmiştir. Ancak 46 il ve 221 sosyal hizmet uzmanından geri dönüş olmuştur.Araştırmada elde edilen sonuçlar şunlardır; Araştırmaya katılan sosyal hizmet uzmanlarının %68,2'si ÇKK ile ilgili bir eğitime katılmamışlardır. SHÇEK'e bağlı kuruluşlarda en fazla (%62) bakım tedbiri ve danışmanlık tedbiri (%52,5) uygulanmaktadır. Tedbirleri uygulayan sosyal hizmet uzmanlarının 1/3'ü ÇKK'nın kapsamını yeterli görmemektedir. ÇKK'daki bakım tedbiri kararı ile 2828 sayılı yasadaki ?korunma kararı?nı birbirinden ayrı kararlar olarak nitelendirenlerin oranı %26,1'dir. Sosyal hizmet uzmanları aynı karar olarak değerlendirmelerine karşın uygulama da çocukların özellikle bakım tedbirinin uygulanmasında, 2828 sayılı yasa ve ÇKK arasında hakları hususunda birliktelik sağlayamamaktadırlar.ÇKK'nın uygulanması sürecinde, halen 2828 Sayılı SHÇEK yasası ile ortak hareket edildiği, tedbir kararı uygulanan çocuğun özelliklerine göre her iki kanundan birinin uygulamaya koyulduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan ÇKK'da yapılacak iş ve işlemlere ilişkin yasal sürelerin belirlenmiş olmasına karşın personel eksikliğine bağlı olarak süreçlerin zamanında işletilemediği, ÇKK'da tedbirleri uygulamakla yükümlü diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmekten imtina ettikleri buna rağmen ilgili mahkemelerin SHÇEK'in sorumluluğu haricindeki değerlendirmeleri de talep etmesinin iş yükünü artırdığı, anlaşılmıştır. Tedbir kararlarının uygulanması sürecinde öncelikle çocuk ve/veya ailesi ile iletişim sağlanmasında sıkıntı yaşandığı da ayrıca ifadesini bulmuştur.Tedbirlerin uygulanması ve değerlendirme süreçlerinin yasada belirilmiş olmasına karşın, özellikle personel eksikliğinden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı zamanında yapılamadığı anlaşılmaktadır
The main target of this investigation is to put forward the difficulties and contradiations of the social servis experts while serving fort he implementation of the social service child protection program. İn this context we need to define the role and fundation of the experts,the way how they think to put forward suggestions fort he solitions, according to chapter 5395 the law of protective and supportive measures.Within the framework of this goal, from february 2010 according to data from SHECK (social servis child protection agency)directorate, there was sent questionnaire to 683 regular social workers employed in 81 provinces. But there has been return only from 46 provinces and 221 regular social workers.The result of the study is as follows: 68.2% of the research participants didn?t participate in any education about ÇKK (child protection law) institutions related to SHCEK care measure up to 62 % and 52 % of measure implemented consulting. 1/3 of the social workers practicing the measures believe that the scope inplemented is insufficient. The quote of those participants who consider the care measures verdict to differ with the `?to be protected?? law according to chapter 2828 of the ÇKK is 26.1%.During the process of practicing the childrens protection laws, we understand that there was a commen behaviour with the law of SHEÇK law number 2828 which is stil valid. According to the characteristics of the child who is under precautionary measurments one of the both laws has been practiced. On the other hand, although legal process which are related with the labor and tranactions these processes were not operated panctunlly because of personal shortage. Public institutions and foundations which were responsible fort he operation of ÇKK, were obviously avoiding to realize their responsibility. In addition to this fact, related courts asked SHCEK the valuantions which were not in their responsibilit made their task much more difficult than ever. İt must be also stated that there were difficulties during the process of precautions about the comminication with the child and with his/hers parents.Although the law indicates how to practice the precautions and valuations this can not be realized because of the lack of the personel panctually.