Tez No İndirme Tez Künye Durumu
473916
Montessori eğitiminin okul öncesi dönem çocukların problem çözme becerileri ve problem davranışları üzerine etkisinin incelenmesi / The effect of montessori education on the problem solving skills and problem behaviors of PRE-school children
Yazar:YASEMİN YÜCESAN
Danışman: DOÇ. DR. ARZU ÖZYÜREK
Yer Bilgisi: Karabük Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Eğitim yöntemleri = Education methods ; Okul öncesi dönem = Preschool period ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Okul öncesi çocuklar = Preschool childrens ; Problem davranış = Problem behavior ; Problem çözme = Problem solving ; Problem çözme becerisi = Problem solving ability
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
84 s.
Bu araştırmada okul öncesi dönemdeki çocukların problem çözme becerilerini ve problem davranışlarını aldıkları eğitim programının türüne göre incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ve Montessori yaklaşımına göre eğitim alan çocukların problem çözme becerileri ve problem davranışları değerlendirilmiştir. Nicel olarak tasarlanan araştırma genel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60 çocuk oluşturmuştur. Araştırma Samsun İli Atakum İlçesi'nde Montessori eğitimi veren bir anaokulu ve İlkadım İlçesi'nde MEB programına göre eğitim veren bir anaokulunda yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ) ve Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda; çocukların problem davranışlarının anne öğrenim durumundan etkilendiği, problem çözme becerilerinin yaşla birlikte arttığı belirlenmiştir. Montessori okuluna devam edip anne-babası profesyonel meslek grubundan olan çocukların problem çözme becerilerinin daha iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Montessori eğitimi alan çocuklarda problem çözme becerileri arttıkça içe yönelim düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir. Montessori okuluna devam eden çocukların devlet okuluna devam eden çocuklara göre problem çözme becerilerinin daha iyi, problemler davranış görülme durumunun ise daha düşük olduğu belirlenmiştir.
This study, aims to investigate the problem solving skills and problem behaviors of pre-school to their type of educational programs that they get.In the study, the problem solving skills and problem behaviors of the children who were educated according to the Ministry of Education Preschool Education Program and Montessori approach were evaluated.Quantitatively designed research was conducted in accordance with the general screening model.The working group formed by 60 children who attended the pre-school education institution in the academic year 2015-2016. The research was carried out in a kindergarten with Montessori education in Atakum District of Samsun and a kindergarten with education according to MEB program in İlkadım District. The personal information form of the study was collected by the Problem Solving Skills Scale (PÇÖÖ) and Kindergarten and Nursery Behavior Scale. In the results of working; The problem behaviors of children were affected by the state of mother education and problem solving skills increased with age. It has been determined that the problem solving skills of children who are going to Montessori school and are from their parents professional profession group are at a better level.It has been determined that as the problem solving skills of Montessori children increase, the levels of inward orientation also increase. It has been determined that children attending Montessori school have better problem solving skills and lower problem behaviours than children attending public school.