Tez No İndirme Tez Künye Durumu
319626
Mentor and supervisor support on the teacher self-efficacy beliefs of English pre-service teachers / İngilizce öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterliklerinin kaynağı olarak uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı desteği
Yazar:MERYEM ÖZDEMİR
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ŞAZİYE YAMAN
Yer Bilgisi: Mersin Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Aday öğretmenler = Candidate teachers ; Uygulamalı eğitim = Applied education ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öz yeterlilik algısı = Self-efficacy belief ; İngilizce = English ; İngilizce dersi = English lessons
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
155 s.
Bu çalışma, İngilizce öğretmen adaylarının öğretmenlik öz-yeterlik inançlarında okul uygulama derslerinin etkisini ve okul uygulama dersleri boyunca uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının bu dersler süresince öğretmen adaylarının öğretmenlik öz-yeterlik inancı gelişimindeki desteğini araştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu çalışmada, İngilizce öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanlarının sağladığı desteğe ilişkin algılarını öğrenmek amacıyla bir Uygulama Öğretim Elemanı Desteği Ölçeği geliştirmek amaçlanmıştır. Öğretmen eğitimi programının son yılına devam eden 62 İngilizce öğretmen adayı bu çalışmaya katılmıştır. Çalışma boylamsal bir desene sahiptir, diğer bir deyişle, veriler okul uygulama derslerinin başında, bu derslerin ortasında ve de okul uygulama derslerinin sonunda sırayla uygulanmıştır. Bu şekilde, öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarında meydana gelen değişikliği ilk dönemde uygulama yapmadan uygulama gözlem yaptıkları Okul Uygulama dersinde ve ikinci dönemde öğretmenlik becerilerini uyguladıkları Öğretmenlik Uygulaması dersinde incelemek mümkün olmuştur. Veriler, her bir zamanda, Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilen ?Öğretmen Yeterlik Algısı? ölçeği ile toplanmıştır. Bunun yanında, Çapa ve Loadman (2004) tarafından geliştirilen ?Uygulama Öğretmeni Desteği Ölçeği? ve araştırmacı tarafından geliştirilen ?Uygulama Öğretim Elemanı Desteği Ölçeği? okul uygulama derslerinin sonunda uygulanmıştır. Ayrıca 12 İngilizce öğretmen adayıyla bu derslerdeki deneyimlerine ilişkin röportaj yapılmıştır. Veriler Bağımlı değişkenler için T testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi testi, basit regresyon analizi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki İngilizce öğretmen adayları okul uygulama derslerinin başında kendilerini yeterli hissetmektedir; ancak, ilk dönemde aldıkları Okul Deneyimi dersi sonunda öğretmenlik öz-yeterliklerinde bir düşüş vardır. İngilizce öğretmen adaylarının öğretmenlik öz-yeterlik algısı ikinci dönemde aldıkları Öğretmenlik Uygulaması dersi sonunda artmıştır. Öğretmenlik öz-yeterlik algılarındaki değişim sürecin başından sonuna incelendiğinde, anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Öğretmenlik öz-yeterlik algısı gelişiminde uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı desteği de incelenmiştir. Analizlerin sonucunda hem uygulama öğretmeninin hem de uygulama öğretim elemanının İngilizce öğretmen adaylarının öğretmenlik öz-yeterlik algılarının anlamalı bir yordayıcısı olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.Bu çalışmaya ek olarak, bir ?Uygulama Öğretim Elemanı Desteği Ölçeği? geliştirme çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmaya, Türkiye'deki 8 farklı üniversiteden 288 öğretmen adayı katılmıştır. Faktör analizleri sonucu, 26 madde, tek faktör ve tek bileşenden oluşan bir Uygulama Öğretim Elemanı Desteği Ölçeği geliştirilmiştir. Ayrıca, ölçeğin Cronbach's Alpha değeri .96 bulunmuştur, bu da ölçeğin yüksek güvenirliğine işaret etmektedir.
The study aims to investigate the influence of the school practice courses on the teacher self-efficacy beliefs of English pre-service teachers and mentor and supervisor support on their development of teacher self-efficacy beliefs during school practice course. Moreover, in this study, a Supervisor Support Scale is aimed to be developed in order to elicit English pre-service teachers? perception of support provided by their supervisors. 62 English pre-service teachers attending senior year of their teacher education program participated in the study. The study has a longitudinal design; that is, the data was collected at the beginning of the school practice course, at the midpoint of their school practice courses and at the end of the school practice courses relatively. In that way, it was possible to investigate the change in the teacher self-efficacy beliefs of English pre-service teachers both in School Experience course in the first term in which pre-service teachers were supposed to observe without any practice and in Practicum course in the second term in which pre-service teachers were supposed to practice their teaching skills. Data was collected through ?Teachers? Sense of Efficacy Scale? (TSES) developed by Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy (2001) at each time. Further ?Mentor Support Scale? (MSS) developed by Çapa and Loadman (2004) and ?Supervisor Support Scale? developed by the researcher was conducted at the end of the school practice courses. In addition, 12 pre-service English teachers were interviewed about their experiences in these courses. The data was analyzed through Paired Samples T Test, Wilcoxon Signed Rank Test and Linear Regression Analysis. The results shows that English pre-service teachers feel themselves efficacious at the beginning of the school practice courses, however, there is a decline in their sense of teacher efficacy beliefs at the end of the School Experience course. The teacher efficacy beliefs of English pre-service teachers increase at the end of the Practicum course. When the change in teacher efficacy beliefs of English pre-service teachers is investigated from the beginning to the end of the school practice courses, there is no significant change is found. Mentor and supervisor support on their development of teacher efficacy beliefs was investigated, as well. As a result of the analysis, both mentors and supervisors are not found as significant predictors of the teacher self-efficacy beliefs of English pre-service teachers.In addition, a Supervisor Support Scale development study was carried out. In that study, 288 pre-service teachers from 8 different universities in Turkey participated. As a result of factor analyses, a Supervisor Support Scale which includes 26 items, 1 factor and 1 component was developed. Furthermore, Cronbach?s Alpha value of the scale was found as .96 which indicates a high reliability for the scale.