Tez No İndirme Tez Künye Durumu
236218
Abdominal aortik anevrizmalı olgularda helicobacter pylori CagA seropozitifliği / CagA seropositivity in the abdominal aortic aneurysm cases
Yazar:TEVHİDE ZİVER
Danışman: PROF. DR. BEKİR S. KOCAZEYBEK
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Mikrobiyoloji = Microbiology
Dizin:Anevrizma = Aneurysm ; Aort anevrizmaları = Aortic aneurysm ; Aort-abdominal = Aorta-abdominal ; Enzime bağlı immünosorbent testi = Enzyme-linked immunosorbent assay ; Genler = Genes ; Helicobacter pylori = Helicobacter pylori ; İmmünoglobülin G = Immunoglobulin G
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
117 s.
Helicobacter pylori'nin, ateroskleroz ve ateroskleroz temelli anevrizma gelişimi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda Abdominal (AAA) ve Asendan (AsAA) anevrizmalı olgularda, H. pylori IgG seropozitiflik oranı ile başta CagA olmak üzere H. pylori'nin virulans faktörlerinin saptanmasıyla, AAA ve AsAA ile CagA pozitif H. pylori arasındaki ilişkiyi araştırdık.58 AAA ve 38 AsAA olguyla bu olgulara yaş, cinsiyet ve sigara içme özellikleri benzer, 57 sağlıklı kontrol grubu(SKG) çalışmaya alınmıştır. Serumlarda ELISA yöntemi ile H. pylori IgG, Western-Blot(WB) yöntemi ile de başta cagA olmak üzere H. pylori'nin virülans faktörleri araştırılmıştır.ELISA yöntemiyle saptanan H. pylori IgG oranı yönünden AAA(%67,24), AsAA(%73,68) ile SKG(%57,89) arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0,05). WB ile saptanan H. pylori IgG oranı bakımından sadece AsAA(%78,95) ile SKG (%57,89) arasında anlamlı bir fark saptanırken(p<0,05), yaş grupları içinde sadece 45-55 yaş grubunda AsAA(%100) ile SKG(%37,5) arasında, sigara içme bakımından AAA(%75), AsAA(%90,91) ile SKG(%40) arasında ve cinsiyet yönünden erkek AsAA olguları(%82,76) ile SKG(%57,77) olguları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır(p<0,05). VacA ile CagA+VacA ve CagA+VacA+ ÜreA antijenlerinin birlikteliğine göre AAA ve AsAA ile, ayrıca CagA ve ÜreA antijenlerinin birlikteliğine göre, AsAA ile SKG arasında anlamlı bir fark saptanmıştır(p<0,05).Sonuç olarak, multifaktöryel nedenlerle oluştuğu düşünülen AAA ve AsAA'lılarda, SKG'ye göre özellikle tek başına VacA ya da VacA+CagA birlikteliği ile VacA+CagA+ÜreA birliktelik oranlarının istatistiki olarak farklılık göstermesi; olası ateroskleroz temelli iki anevrizmanın özellikle rüptürlü AAA oluşumunda H. pylori CagA'dan öte VacA'nın önemli rolünün olabileceğini düşündürmüştür. Ancak iki anevrizma tipi ile H. pylori arasındaki etyopatogenez ilişkisinde özellikle anevrizma dokusunda H. pylori DNA'sının saptanmasına yönelik prospektif, geniş serili yeni çalışmaların yapılmasının yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.
Helicobacter pylori was thought to be related with atherosclerosis and aneurysm development based on atherosclerosis. In this study, we aimed to detect H. pylori IgG seropositivity and virulance factors of H. pylori (especially CagA) and also the relationship between AAA (Abdominal aort aneurysm), AsAA (Ascendan Aort Aneurysm) and CagA positive H. pylori in cases with AAA and AsAA.58 AAA and 38 AsAA cases and 57 Healty control group (HCG) matched with cases for age, gender and smoking were included in this study. We investigated H. pylori IgG by ELISA method and virulance factors of H. pylori (especially CagA) by Western-Blot(WB) method in sera of all study groups.No statistically significant difference was detected between AAA(67.24%), AsAA(73.68%) and HCG(57.89%) for H. pylori IgG by ELISA method (p>0.05). While, only between AsAA(78.95%) and HCG (57.89%), a statistically significant difference was detected for H. pylori IgG by WB method (p<0.05), a statistically significant difference were also detected between AsAA(100%) and HCG(37.5%) for H. pylori IgG by WB method in only 45-55 age group. Also a statistically significant difference was detected between AAA(75%), AsAA(90.91%) and HCG(40%) for smoking by WB method and a statistically significant difference was detected between male AsAA cases(82.76%) and HCG(57.77%) for gender by WB method(p<0.05). A statistically significant difference was detected between AAA and AsAA for VacA and CagA+VacA and CagA+VacA+ UreA antigens and also a statistically significant difference was detected between AsAA and HCG for CagA+ UreA antigens (p<0.05).As a result, we suggest that H. pylori VacA has an important role than CagA in the development of two aneurysms especially in ruptured AAA because of the ratios of VacA, VacA+CagA and VacA+CagA+UreA differ statistically in AAA and AsAA cases than HCG. New extended serial studies, especially molecular based studies detecting H. pylori DNA are needed to detect the aetiopathogenesis between two types of aneurysm and H. pylori.