Tez No İndirme Tez Künye Durumu
530882
1950'den günümüze Türkiye ve dünyada ekonomi-siyaset ilişkisi / The relations between economy and politics in Turkey and in the world from 1950 until today
Yazar:ALİ HAYDAR OLCAYTO
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ RAMAZAN İZOL
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Ekonomi = Economy ; Ekonomik kriz = Economic crisis ; Finansal kriz = Financial crisis ; Küreselleşme = Globalization ; Liberalizm = Liberalism ; Neo-liberalizm = Neo-liberalism ; Siyaset = Politics ; Siyasi kriz = Political crisis ; Siyasi partiler = Political parties ; Türk siyasi tarihi = Turkish political history
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
94 s.
Bu çalışmada "İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni düzende, siyaset mi ekonomiye yöne vermektedir, ekonomi mi siyasete yön vermektedir?" sorusunun cevabı aranmaktadır. Bu çerçevede hem dünyadaki örnekler hem de Türkiye'deki örnekler incelenmiş ve bu soruya yanıt verilmeye çalışılmıştır. Dünyada, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni ekonomik sistem çerçevesinde ve liberalizm, neoliberalizm, küreselleşme kapsamında, 2008 küresel kriz sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Almanya ve Yunanistan'da yaşanan gelişmeler ele alınmıştır. Türkiye'de 1950 sonrası, özellikle de Türkiye'nin liberal sisteme entegrasyonunu sağlayan Demokrat Parti dönemi ve takip eden yıllardaki tek partili iktidar dönemler (Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi) incelenmiştir. Araştırmada, bu dönemlerde izlenen liberal politikaların siyasi ve ekonomik etkileri ele alınmıştır. Türkiye'de liberal ekonomi ile birlikte batıya entegrasyon, liberal sisteme geçiş, demokratikleşme yolunda atılan adımlar ve söz konusu partilerin karşılaştıkları zorluklar irdelenmiştir. Çalışma kapsamında, liberal modelde amaçlanan devletin düzenleyici ve denetleyici olması görüşünün, gerçekleşen ekonomik ve siyasi krizler ile nasıl ortadan kalktığı farklı örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada incelenen farklı dönem ve örneklerden yola çıkılarak siyaset ve ekonominin zaman ve şartlar doğrultusunda birbirlerine yön verdikleri, aralarında mutlak bir egemenlikten söz edilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır.
In this study, an answer was searched to the question "Does the economy direct the politics or the politics direct the economy in the new order established after the Second World War?". Within this framework; samples both from Turkey and the world were examined and this question was tried to be responded. The developments after the 2008 global crisis in The United States of America, European Union, Germany and Greece. were handled within the scope of the new economic system in the world which was created just after the Second World War and as part of liberalism, neoliberalism, globalization. The cycles in Turkey after 1950, especially Democrat Party era which ensures Turkey's integration to the liberal system and single party regime eras(Justice Party, Motherland Party, Justice and Development Party) was studied. In this study, political and economic effects of liberal policies which were pursued in these eras were discussed. In conjunction with the liberal economy in Turkey, integration to the west, the changeover to the liberal system, steps to democratization and the problems that the given parties faced with were scrutinized. As part of this study, the question of "How did 'the state should be both the organizer and the controller" target opinion in the liberal model disappear after the occurred economic and political crises?" was clarified with the examples. In the study, based on studied different cycles and examples, it is deduced that politics and economy have directed and led each other according to time and conditions, it cannot be mentioned that there is no strict domination among them.