Tez No İndirme Tez Künye Durumu
207478
1950-1951 yıllarında Bulgaristan Türkleri'nin Türkiye'ye göçleri / The migration of the Bulgarian Turks to Turkey in year 1950-1951
Yazar:ULVİ ÖZGÜR
Danışman: PROF.DR. SABAHATTİN ÖZEL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
155 s.
Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Rumeli'ye Türkler bir devlet politikası olarak yerleştirildi. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine girmesi nedeniyle göçler istikamet değiştirdi. Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilanından sonra 1950 ? 1951 yılarındaki göçlere kadar azınlık durumuna düşen Bulgaristan Türkleri'ne Bulgarlar tarafından baskı uygulandı. Eğitimde kısıtlamalar, toprakların kooperatifleşmesi, yeni komünist rejimin baskıları ve Sovyetler Birliği'nin çeşitli amaçlarla yaptığı kışkırtmalar 1950 ? 1951 göçlerini başlatan nedenler olmuştur. 10 Ağustos 1950 tarihinde Bulgar Hükümeti, verdiği notayla 250 bin Bulgaristan Türkü'nün 3 ay içerisinde Türkiye'ye kabulünü istemiş ve göçler başlamıştır. Yaklaşık olarak 15 ay içerisinde 140 bin kişi Türkiye'ye göç etmiştir. Bu süreç yaşanırken Türk ve Bulgar Hükümetleri de karşılıklı olarak birbirlerine birçok nota vermiştir. 1951 yılı sonlarına doğru Türk Hükümeti, Bulgarlar'ın göçmenler arasına sahte vizeli ve Çingene soyundan kimseleri sokması nedeniyle sınırı kapatmıştır. Böylece 1950 yılı başından 1951 yılı sonuna kadar 154.393 göçmen Türkiye'ye gelmiştir. Bu göçler çeşitli anlaşmalara ve özellikle Türkiye ile Bulgaristan arasında göçleri düzenleyen İkamet Mukavelenamesi'ne aykırı olarak baskı ile gerçekleştirilmiştir. Göçmenler tüm malları ve varlıkları ellerinden alınmış bir şekilde Türkiye'ye gelebilmişlerdir. Buna rağmen Türk Hükümeti ve Türk halkı hiçbir göçmeni açıkta bırakmamış, en azından başlarını sokacak bir yere yerleştirmiştir. Tüm göçmenler iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye alınmışlardır. Bu şekilde Türk Hükümeti tarafından hepsi iskan edilmiş ve ayrıca bu göçmenlere toprak verilmiştir. v Göçmenler işçilik, imalat, esnaflık ve çiftçilik gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır. Göçmenlerin Türkiye şartlarına sosyal alanda uyumları ekonomik alandaki uyumlarından daha zor olmuştur. Çeşitli krediler, göçmen evleri, toprak ve hayvan yardımları, vergi ve askerlik muafiyetleri göçmenlere yardım amacıyla verilmiştir. Bulgarlar'ın Türkiye'yi göçlerle sıkıştırmak istemesi ve Türkiye ekonomisini bozma emelleri Türk Hükümeti'nin kararlı politikaları, azmi ve Türk halkının yardımları ile suya düşmüş ve Türkiye bu göç sürecinden başarıyla çıkmıştır.
In the Ottoman Empire time, Turks were settled in Rumeli because of the state politics. When the Ottoman Empire was in ?Backwards Period?, migrations changed the direction. After Bulgarians gained their independence , they started to make pressure to the Turkish minority in Bulgaria . The restrictions in education, land collectivization, the pressure of the new comunist regime and Soviet Union for some reasons started the 1950 ? 1951 migration. The Bulgarian goverment intended to send the whole 250.000 persons as mentioned in the Bulgarian Note of the 10 August 1950 to Turkey and then migration got started. Approximately in 15 months 140 thousand people migrated to Turkey. During this period, Turkish and Bulgarian goverments gave notes to each other. Through the end of year 1951, Turkish goverment closed frontier due to the people with faked visas and Gypsies. Thus, from the beginning of 1950 to the end of 1951, 154.393 immigrants came to Turkey. The migrations are made by pressure against some contracts and particularly the Settlement Contract (1925) which arranges the migrations between Turkey and Bulgaria. The immigrants came to Turkey under the condition of their assets and commodities were taken. Despite the fact that, Turkish goverment and Turkish citizens supported immigrants and they were given the rights of having state land. Therefore, enough land were provided to settle the immigrants. The immigrants worked in Turkey as a farmer, and as a factory worker or they worked in free professions. The motivation of immigrants to social life in Turkey was more difficult than the motivation to economic life. Various credits, special settlements, land and animal supports, tax and military exemptions were given to help the immigrants. vii In conclusion the stable politics of the Turkish goverment and the support of Turkish people made Bulgarian Goverment efforts useless to weaken the Turkish economy. Turkey managed to become successfull during this hard migration period