Tez No İndirme Tez Künye Durumu
316988
Adolesan idiopatik skolyozda Schroth yöntemine göre 3 boyutlu egzersizlerin etkinliği / Efficacy of 3-dimensional exercise treatment according to schroth method in adolescent idiopathic scoliosis
Yazar:TUĞBA KURU ÇOLAK
Danışman: DOÇ. DR. İPEK YELDAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilim Dalı
Konu:Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon = Physical Medicine and Rehabilitation
Dizin:Egzersiz = Exercise ; Ergenler = Adolescents ; Skolyoz = Scoliosis
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2012
155 s.
Adolesan idiopatik skolyozu olan hastalarda Schroth yöntemine göre 3 boyutlu egzersizlerin etkinliğini karşılaştırmak amacıyla 45 hasta rastlantısal yöntemle üç gruba ayrıldı. Birinci gruba Schroth yöntemine göre 3 boyutlu egzersiz programı 6 hafta boyunca (18 seans) uygulandı. İkinci gruba Schroth yönteminin egzersizleri ev programı olarak verildi ve üçüncü grup kontrol grubunu oluşturdu. Hastaların skolyoz açıları (Cobb yöntemi), rotasyon açıları (skolyometre), omurga fleksibiliteleri (öne ve yana eğilme testleri), bel asimetrileri (bel ? dirsek mesafesi), ağrıları (görsel analogskala), yaşam kaliteleri (SRS-23), kozmetik etkilenimleri (Walter Reed Görsel Değerlendirme Skalası) tedavi öncesinde, 6., 12. ve 24. haftalarda değerlendirildi. Çalışmanın veri analizinde SPSS 16.0 istatistik programı kullanıldı. Çalışmadan elde edilen veriler, Schroth egzersiz grubunda hemen hemen tüm parametrelerde anlamlı gelişmeler olduğunu (p<0,05) ortaya koymuştur. Cobb, rotasyon açısı, gibozite ve bel asimetrisi egzersiz grubunda azalırken, diğer iki grupta bu parametrelerde artış görülmüştür (p<0,05). Sadece kontrol grubunun ağrı skorları yükselmiştir (p<0,05). Yaşam kalitesi bakımından grupların birbirine üstünlüklerinin olmadığı görülmüştür (p>0,05). Egzersiz grubunda estetik görünümün iyileştiği, kontrol grubuna göre bu alanda anlamlı üstünlük sağladığı saptanmıştır (p<0,05). Bu çalışmanın sonuçlarına göre adolesan idiopatik skolyozda fizyoterapist süpervizörlüğünde uygulanan Schroth egzersiz programının, ev programına göre daha üstün olduğu, tedavi uygulanmayan kontrol grubunda ise skolyozun progresyon gösterdiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: adolesan idiopatik skolyoz, egzersiz, Schroth yöntemi
45 patients with adolescent idiopathic scoliosis were divided into three groups randomly to compare the efficiency of 3-dimensional scoliosis treatment according to Schroth. 3 dimensional exercises of Schroth method were applied to the first group for 6 weeks (18 sessions). Exercises of Schroth method were given as home program for the second group and there was the third group as a control group. Scoliosis angle (Cobb method), rotation angle (scoliometer), spine flexibility (forward and side bending tests), waist asymmetry (waist ? elbow distance), pain (visual analog scale), quality of life (SRS-23), cosmetic influence (Walter Reed Visual Assessment Scale) of the patients were assessed pre treatment, at 6th, 12th and 24th weeks. SPSS 16.0 statistical program was used in the study data analysis. The data obtained in the study showed that nearly the all parameters had significant improvements (p<0.05). While the Cobb, rotation angle,gibbosity and waist asymmetry decrease in clinic exercise group, there were significant increase in these parameters of the other two groups (p<0.05). There were only increase in the control group?s pain scores (p<0.05). There were no predominance among the groups for the quality of life (p>0.05). There were improvement for esthetic appereance in the clinic exercise group and a predominance was determined when compared to control group (p<0.05). According to the results of the current study it was determined that the Schroth exercise program applied at clinic under physiotherapist supervision was superior to home program and scoliosis showed progression in the control group, which received no treatment.Key words: adolescent idiopathic scoliosis, exercise, Schroth method