Tez No İndirme Tez Künye Durumu
227636
The inividual up against an irrational and cruel social system in Edward Bond's plays: Saved, Lear, Red, Black and Ignorant and The Tin Can People / Edward Bond'un Saved, Lear, Red, Black and Ignorant ve The Tin Can People adlı oyunlarında akıldışı ve acımasız bir toplumsal sistem karşısında birey
Yazar:SEDA ÖRMENGÜL
Danışman: DOÇ. DR. ÜNAL NORMAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Konu:Batı Dilleri ve Edebiyatı = Western Linguistics and Literature
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2008
137 s.
Bu tez, Edward Bond'un Saved, Lear, Red, Black and Ignorant ve Tin Can People adlı oyunlarındaki kapitalist sistem ve birey arasındaki iliskiyi incelemektedir. Kapitalist sistemin bireyin özgürlügünü, haysiyetini ve mutlu olma hakkını çignedigini düsünen Bond, bu sistemin akıldısı ve zalim bir sistem oldugunu savunmaktadır. Bond'un elestirdigi kapitalist sistem, Karl Marx'ınkapitalist sistem analiziyle bazı ortak özellikler paylasmaktadır. Bu özellikler, sınıf çeliskisi, esitsizlik ve kisinin insani özelliklerini yitirmesidir. Bu çalısma, adı geçen dört oyunda bu özelliklerin varlıgını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.Yine bu çalısma, oyunlardaki toplumsal kurumların islevleri üzerine yogunlasmaktadır. Edward Bond'a göre kapitalist sistemde toplumsal kurumlar, sistemin devam etmesine katkıda bulunmaktadırlar, çünkü bu kurumlar yönetensınıfın çıkarlarını korurlar ve sistemdeki haksızlıgı körüklerler. Kapitalist sistem ve toplumsal kurumlar, yabancılasmıs ve insanlıktan çıkmıs bireyler yaratırlar.Kapitalist sistemde bireylerin belirli varolussal ihtiyaçları karsılanamaz. Erich Fromm'un teorisine göre oyunlardaki bireylerin varolussal ihtiyaçları sunlardır: bir yönelim ve adanmıslık çerçevesi, köklülük ve etkin olabilmek. Bu çalısma, buihtiyaçların kapitalist sistemde göz ardı edildigini ve buna karsı Bond'un karakterlerinin varolabilmek için bazı savunma yöntemleri gelistirdiklerinigösterecektir. Bu yöntemler; siddete basvurma, sisteme uyum saglama ya da sisteme karsı çıkmadır.
This thesis analyzes the relationship between the capitalist system and the individual in Edward Bond?s plays, Saved, Lear, Red, Black and Ignorant and The Tin Can People. Bond argues that the capitalist system is irrational and cruel since it violates the individual?s inherent right to freedom, to dignity and to the pursuit of happiness. The capitalist system in Bond?s mind shares some certain features with Karl Marx?s analysis of the capitalists system. These features are the class conflict, inequality and inhumanity. The study aims to detect these features in the aforesaid four plays. Also, the study focuses on the function of social institutions in the plays. According to Edward Bond, social institutions in the capitalist system contribute to the continuation of the system because they preserve the interests of the ruling class, and induce injustice. The capitalist system and its institutionscreate alienated and dehumanized individuals. Individuals? certain existential needs are not fulfilled in the capitalist system. In Erich Fromm?s theory, the existential needs of individuals presented in Bond?s plays are a frame of orientation and devotion, rootedness, and effectiveness. This study will show that these needs are denied within the given systems. As a result, Bondian characters develop some defensive strategies in order to be able to survive; they turn to violence, comply with the system or revolt against the system.