Tez No İndirme Tez Künye Durumu
239290
Self-efficacy in EFL: its sources and relationship with success (a case study at Gaziantep University) / Yabanci dil olarak İngilizce öğreniminde yetkinlik beklentisi: Kaynaklari ve başarı ile ilişkisi (Gaziantep Üniversitesi örneği)
Yazar:EMRAH CİNKARA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. FİLİZ YALÇIN TILFARLIOĞLU
Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
103 s.
Bu çalışmanın amacı, Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) öğrencilerinin İngilizce öğrenimine yönelik yetkinlik beklentilerinin belirlenmesidir. Daha ayrıntılı olarak, öğrencilerin kişisel yetkinlik beklenti düzeyleri, yetkinlik beklentisi kaynaklarının hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğrenimi yetkinlik beklentisine katkıları ve bunların YDYO'daki İngilizce öğrenimindeki başarıya etkisi araştırılmıştır. Buna ek olarak, yaş, cinsiyet ve mezun olunan okul türü gibi demografik değişkenler İngilizce öğrenimi yetkinlik beklentisi ile ilişkili olarak incelenmiştir.Bu çalışma, 2007-2008 öğretim yılı sonunda Gaziantep Üniversitesi YDYO'da İngilizce Hazırlık eğitimi alan; yaş ortalamaları 19.7 yıl olan toplam 175 öğrenci (60 kız, 115 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla iki adet ölçek kullanılmıştır: Yabancı Dil Olarak İngilizce Yetkinik Beklentisi Ölçeği (Mills'den uyarlanmıştır (2006)) ve Yabancı Dil Olarak İngilizce Yetkinlik Beklentisi Kaynakları Ölçeği (Özyürek'ten uyarlanmıştır (2005)).Elde edilen verilerin istatistiki analizi sonucunda GÜ YDYO öğrencilerinin İngilizce öğrenimine yönelik kişisel yetkinlik beklenti düzeylerinin yüksek olduğu ve öğrencilerin İngilizce seviye gurupları arasında farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, kişisel yetkinlik beklentisi ile sene sonu başarı arasında olumlu bir ilişki olduğundan dil öğreniminde önemli bir etken olduğu ortaya çıkartılmıştır. Kişisel yetkinlik beklentisi kaynakları arasında kişisel performanslar ve cesaretlendirmenin İngilizce yetkinlik beklentisi düzeyi ile pozitif korelasyon bulunması, bunların İngilizce öğrenimine yönelik yetkinlik beklentisi oluşumuna daha fazla katkıda bulunduğunu göstermiştir (r = .676 ve .698 sırasıyla; p>.01). Son olarak, yukarıda bahsedilen demografik değişkenlerden okul türü dışındakiler kişisel yetkinlik beklentisi ile istatistiki olarak anlamlı bir ilişki ya da fark ortaya koymamıştır. Anadolu lisesinden mezun olan öğrencilerin yetkinlik beklenti düzeyleri düz lise mezunlarından farklılık göstermiştir.
This study intended to investigate EFL self-efficacy of the students at GUSFL. In a more detailed sense; it was aimed to explore EFL self-efficacy level of the students, relative contributions of sources of self-efficacy to EFL self-efficacy; their relation to EFL success at Gaziantep University School of Foreign Languages (GUSFL). In addition, demographic variables like age, gender and schooling background were studied in relation to self-efficacy.The present study was conducted at the end of the spring semester of 2007-2008 academic year. 175 preparatory students at GUSFL (n= 60 females and n= 115 males) participated in the study the mean age of 19.7. The data were collected through two questionnaires: the English as a Foreign Language Self-Efficacy Questionnaire (EFL-SEQ) and the Sources of English as a Foreign Language Self-Efficacy Questionnaire (SEFL-SEQ).The data analyses of the present study were conducted by descriptive and inferential statistics. The analysis of EFL self-efficacy survey revealed that EFL learners at GUSFL had higher sense of self efficacy on language learning tasks. Also, self-efficacy was disclosed to be an influential aspect of language learning. Among the four sources of self-efficacy mastery experiences and social persuasion positively correlated with their EFL self-efficacy level (r = .676 and .698 respectively; p>.01). Furthermore, none of the above mentioned demographic variables disclosed statistically significant relation to EFL self-efficacy.