Tez No İndirme Tez Künye Durumu
317625
3 boyutlu konteynır yerleştirme probleminin matematiksel programlama ile çözümü ve konserve sektöründe uygulama / Solution of 3 dimensional container loading by means of mathematical programming and practice in conservation industry
Yazar:ÇAĞLAR KARAMAŞA
Danışman: PROF. DR. HASAN DURUCASU
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Konserve = Canned ; Konserve endüstrisi = Canned industry ; Konteyner = Container ; Konteyner taşımacılığı = Container transportation ; Matematiksel programlama = Mathematical programming ; Programlama = Programming ; Sayısal yöntemler = Numerical methods ; Tam sayılı doğrusal programlama = Integer linear programming ; Tam sayılı programlama = Integer programming ; Yerleştirme yöntemi = Method of loci ; Üç boyutlu konteynır yerleştirme problemi = Three dimensional container loading problem
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
187 s.
Bu çalışmada tek çeşit ürün için yaratılan kutu türleriyle tek tür bir konteynıra yükleme yapılmıştır. Maksimum sayıdaki ürünün konteynıra yerleştirilmesi ve maksimum konteynır verimliliği amaçları ele alınmıştır. Rotasyon (yerleştirme) açısından kutuların 6 farklı biçimde yerleşeceği ele alınmıştır. Bu problemin çözümü için öncelikle tamsayılı doğrusal olmayan model oluşturulmuştur. Yerel optimum çözüm verdiği için bu model tamsayı ve doğrusal özelliklerindeki indirgenmiş modele dönüştürülerek modelin performansı incelenmiştir.Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kesme ve yerleştirme problemlerinin genel özellikleri tartışılmıştır. İkinci bölümde stok kesme problemleri ve çözüm yaklaşımları ile kesme ve yerleştirme problemlerinin alt türü olan konteynır yerleştirme problemleri incelenerek literatürdeki çalışmalara değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise konserve sektöründeki 3 boyutlu konteynır yerleştirme problemi ayrıntılarıyla incelenmiştir.
In this manuscript one type of container is loaded with box types created for one product. Aims, which are loading maximum products in container and loading with maximum container utility rate are considered in this work. In the context of rotation boxes are placed with 6 different orientation. Integer non-linear model is created for solution of problem. Because of local optimum solution performance of this model is analyzed by changing into the reduced model having integer and linear attributes.This work is consisted of three parts. Cutting and packing problems are discussed in the first part. Cutting stock problems and solution approaches , and container loading problems subtype of cutting and packing problems are analyzed by considering into literature in the second part. Three dimensional container loading problem in conservation industry are considered with details in the third part.