Tez No İndirme Tez Künye Durumu
545509
Dijital çağda genç kuşağın bilgiyle ilişkisi: Parçalanma, belirsizlik, seçicilik ve maruz kalma / Youth's relationship with the information in the digital age: Fragmentation, uncertainty and selective exposure
Yazar:GİZEM BAYHAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SERDAR ÜNAL
Yer Bilgisi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyoloji = Sociology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
161 s.
Dijital çağda gelişen teknoloji ile beraber bilginin üretimi, tüketimi ve yayılması noktasında oldukça önemli değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Dijital sosyal ortamlar veya ağlar, insanlara her türden bilgi edinmelerini [veya ona maruz kalmalarını] ve kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyarak onları hem birer bilgi tüketicisi hem de üreticisi haline getirmektedir. Nihayetinde, yeni iletişim teknolojileri insanların bilgi alışverişi yapma imkânlarını artırmıştır.Dolayısıyla, bugünün dünyasında bireyler gündelik hayatlarında çoğu zaman içeriğine tam odaklanmadıkları bilgi bombardımanıyla karşı karşıyadırlar. Başka bir deyişle, bugünün özellikle genç bireyleri aşırı bilgi yüküne maruz kalmaktadırlar. Kuşkusuz, bu dönüşümler bilginin algılanışında ve ona yüklenen anlamlarda da etkili olmaktadır. Nitekim günümüzde her türden bilginin üretildiği ve tüketildiği alanlar olarak dijital sosyal ağlarda genç kuşağın bilgiyle olan ilişkisi daha önemli hale gelmektedir. Dijital teknolojilerin her geçen gün sağladığı yeni olanaklar bilginin çokluğu ve heterojenliği,alternatif bilgiye erişimin kolaylaşması; bilginin güvenirliği, türdeş (kendi düşüncelerini doğrulayıcı) bilgiye yönelik arayış; bilginin ticarileşmesi, bilginin fragmanlar halinde üretilmesi-tüketilmesi ve bilginin itibarsızlaşması ya da değersizleşmesi gibi meseleleri de beraberinde getirmektedir. Bu temalar ekseninde, tezde dijital çağda genç kuşağın bilgiye nasıl yaklaştığı, ona nasıl bir anlam yüklediği, bilgi üretim alanı olarak yükseköğretime bakışı ve ayrıca bu sürecin bireysel ve toplumsal olası sonuçlarının nitel temelli ampirik verilere dayalı olarak tartışılması hedeflenmiştir. Çalışmanın ampirik verileri, nitel veri toplama tekniklerinden biri olan derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 18-29 yaş arasındaki hâlihazırda lisans ve lisansüstü öğrenimine devam eden öğrenciler ile lisans ve lisansüstü derecesine sahip olup hâlihazırda bir işte çalışmakta olan Aydın ilinde ikamet eden genç bireyler oluşturmaktadır. Tezin hedeflerinden hareketle ortaya çıkan temel argümanlara göre, bilgi teknolojisinde her geçen gün yaşanan gelişmeler temelinde bilginin hızla üretimi, dolaşıma sokulması ve tüketimi söz konusu olmaktadır. Çoğu zaman ticari alanların bir parçası olarak birbiri içine geçmiş bilgi dolaşım alanlarında bireyler çaresiz kalmakta ve bununla başa çıkabilme stratejileri geliştirmek zorunda hissedebilmektedirler. Bu başa çıkma stratejileri arasında bilginin paketlenmiş, kısa ve öz, hızlı tüketilebilir ve fragmanlar halinde sunulma biçimine yönelik derin bir kabulün ve ayak uydurma çabasının varlığı dikkat çekmektedir. Tüm bu yaşanan sürecin sonucunda nitelikli bilginin ve bilgi üretim mecralarının ya da aktörlerinin değersizleşmesi, itibarsızlaşması, sıradanlaşması ve anlam kaybı/yitimi kaçınılmaz bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda bilginin nicel olarak artışı ve kalite olarak zayıflaması bireylerin bilgi ile pasif ve pragmatik temelli bir ilişkilerinin doğmasına sebep olmaktadır.
With the technology developed in the digital age, there has been considerable changes and transformations in the production, consumption and diffusion of information. Digital social environments or networks make it possible for people to get [or be exposed to] all kinds of information and to express themselves, making them both consumers and producers of information. Ultimately, new communication technologies have increased the opportunities for people to exchange information. Hence, in today's world, individuals often face information bombardment in their daily lives, which they don't focus on. In other words, especially young people of today are exposed to excessive information. Certainly, these transformations are also influential in the perception of knowledge and in the meanings that are assigned to it. As a matter of fact, in today's digital social networks, where all kinds of information are produced and consumed, the relationship with the knowledge of the younger generation becomes more important. The new possibilities provided by digital technologies day after day are the multiplicity and heterogeneity of information; the facilitation of alternative information access; the credibility of knowledge; the search for homogeneous (like-minded) information; the commercialization of knowledge; production and consumption of the knowledge by breaking into fragments; and become disreputable or worthless of knowledge. Within the framework of these themes, it is aimed to discuss how the younger generation in the digital age evaluate the knowledge and assign meaning to it, and also evaluate the individual and social possible outcomes of this process on the basis of qualitative research data. The empirical data were collected using in-depth interview technique, which is one of the qualitative data collection techniques. The sample of the study consists of young people aged between 18-29 who are currently undergraduate and graduate students and those who do not have a job and who have undergraduate and graduate degrees and who already have a job in the city of Aydın. According to the basic arguments arising from these arguments of this discussion, on the basis of developments in the information technology the rapid production, dissemination and consumption of knowledge or information come to the fore. Often, individuals become helpless against the interdependent information circulation areas as a part of the commercial arena and feel that are need to develop strategies to deal with them. Among these coping strategies, attention is drawn to the existence of a deeper acceptance and effort to adapt the way that information presented as packaged, brief, rapidly consumable and fragmented. As a result of all this process, inevitably the qualified knowledge become disreputable, ordinary and worthless, and a loss of meaning emerges. At the same time, the increase in the amount of information and the weakening of the quality cause individuals to have a passive and pragmatic-based relationship with the information.