Tez No İndirme Tez Künye Durumu
481224
Factors affecting mathematics literacy of students based on PISA 2012: A cross-cultural examination / Öğrencilerin matematik okuryazarlığını etkileyen faktörlerin PISA 2012 verilerine göre kültürler arası incelenmesi
Yazar:GAMZE SEZGİN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İLKER KALENDER
Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı / Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Kültür = Culture ; Kültürlerarası farklılıklar = Intercultural differences ; Matematik = Mathematics ; Matematik eğitimi = Mathematics education ; Matematik okuryazarlığı = Mathematical literacy ; Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı = Programme for International Student Assesment ; Öğrenci başarısı = Student achievement
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
118 s.
Bu çalışmanın amacı 2012 PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) uygulamasına dayalı olarak, katılan ülkelerin matematik okuryazarlık seviyelerine etki eden faktörleri belirlemektir. Bu çalışmada, bağımlı değişken matematik okuryazarlığı skorlarıyken, bağımsız değişkenler matematik öz-yeterlilik, matematik öz-kavram, öğretmen-öğrenci ilişkileri, ekonomik, sosyal ve kültürel statü indeksi, matmatik öğretmeninin sınıf yönetimi, matematik kaygısı, öğrenme kazanımlarındaki okula karşı tutum, öğrenme aktivitelerindeki okula karşı tutum, okula aitlik hissi ve matematik ilgisidir. Data ilk olarak ülkelerim üç farklı başarı tabakaları (yüksek-, normal- ve düşük-başarılı) için çoklu resrasyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonrasında standartlaştırılmış regrasyon katsayıları kullanılarak, her ülke grubunun içerdiği ülkeler için birbirinden ayrı üç küme analizi yapılmıştır. Çalışmaının bağımsız değişkenler ve matematik başarısı arasında genel bir ilişki çerçevesi elde edilmiştir. Bu çerçevenin sonucunda matematik öz-yeterlilik, ekonomik, sosyal ve kültürel statü indeksi, matematik ilgisi ve matematik kaygısı ülkeler arası gruplarda farklılık göstermemiştir. Genel olarak, yüksek başarılı ülkelerde okula aitlik hissi değişkeni matematik başarısı ile negatif ilişkiye sahipken, düşük başarılı ülkelerde öğretmen-öğrenci ilişkileri değişkeni matematik başarısı ile negatif bir ilişki göstermiştir.
The main purpose of this study is to determine factors affecting mathematics literacy level of participating countries based on the framework of Programme for International Student Assessment (PISA) 2012. In this study, the dependent variable was the mathematics literacy scores whereas the independent variables were index scores of factors i.e. mathematics self-efficacy, mathematics self-concept, teacher-student relations, index of economic, social and cultural status, mathematics teacher's classroom management, mathematics anxiety, attitude towards school: learning outcomes, attitude towards school: learning activities, sense of belonging to school, and mathematics interest. The data were first analysed using multiple linear regression for three different achievement strata of countries (high-, normal- and low-achieving). Then using the standardized regression coefficients, three separate cluster analyses were conducted to group the countries within each group. At the end of the study, a general framework of the relationship between factors of index scores and mathematics literacy scores were obtained. The results of this framework showed that mathematics self-efficacy, index of economic, social and cultural status, mathematics interest and mathematics anxiety did not indicate distinguishing properties among countries' groups. In general, variable of sense of belonging to school had negative relationship with mathematic achievement in high-achieving countries as teacher-students relations indicate negative relationship with mathematics achievement in low-achieving countries' groups.