Tez No İndirme Tez Künye Durumu
555702
Bridging the gap: Comparing the relative effects of sustained silent reading (SSR), assisted repeated reading (ARR), and traditional reading (TR) on EFL learners' reading comprehension and silent reading rate, vocabulary knowledge, motivation for reading, and attitudes toward reading / Aralıksız sessiz okuma (ASO), yardımlı tekrarlı okuma (YTO), ve geleneksel okuma (GO) yöntemlerinin İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin okuduğunu anlama ve sessiz okuma hızı, kelime bilgisi, okuma motivasyonu ve okumaya yönelik tutumları üzerindeki nispi etkilerinin karşılaştırılması
Yazar:MERVE SAVAŞÇI
Danışman: PROF. DR. AYŞE SEMRA AKYEL
Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Okuma hızı = Fluent reading ; Sessiz okuma = Silent reading ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2019
313 s.
Öntest-sontest dizaynı ve karma yöntem yaklaşımını benimseyen bu yarı deneysel çalışmanın amacı, (1) 10-haftalık Aralıksız Sessiz Okuma (ASO), Yardımlı Tekrarlı Okuma (YTO), ve Geleneksel Okuma (GO) öğretimlerinin etkilerini İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen Türk üniversite öğrencilerinin yabancı dilde okuduğunu anlama ve sessiz okuma hızı, kelime bilgisi (algısal ve üretimsel kelime bilgisi) ve yabancı dilde okuma motivasyonu (içsel ve dışsal okuma motivasyonu) ve yabancı dilde okumaya yönelik tutumlarını kapsayan bireysel faktörler açısından okuma performanslarını, hem grupları içinde hem de gruplar arasında farklı yeterlilik seviyelerinin (düşük ve yüksek dil yeterliliğine sahip katılımcıların) olası etkilerini de göz önüne alarak araştırmaktır. Çalışmanın ikinci amacı, (2) yabancı dilde okuduğunu anlama, sessiz okuma hızı, kelime bilgisi (algısal ve üretimsel) ve okuma motivasyonu (içsel ve dışsal) arasındaki olası ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmanın üçüncü ve son amacı ise (3) yabancı dilde okuduğunu anlama becerisinin yordayıcılarını araştırmaktır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda çalışmaya, Türkiye'deki karma dilli bir devlet üniversitesindeki İngilizce Hazırlık Programı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören kırk bir Türk üniversite öğrencisi katılmıştır. Nicel veriler (a) okuduğunu anlama ve sessiz okuma hızı testi, (b) kelime testleri ve (c) okuma motivasyonu anketi ile toplanmış olup, tüm testler ön ve son test olarak uygulanmıştır. Öte yandan, nitel veriler ise (d) katılımcı yansıtmaları ve (e) yarı yapılandırılmış odak grup görüşmelerinden elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları, bu çalışmada odaklanılan üç okuma öğretim türlerinden hiçbirinin (yani, ASO, YTO, ve GO) yabancı dilde okuduğunu anlama becerisinin tüm bileşenlerini tek başına iyileştirmediğini ve bu yüzden de İngilizce'nin yabancı dil olarak öğretildiği üniversite düzeyi bağlamında hem alternatif hem de geleneksel okuma öğretimlerinin bütünleştiği "hibrit" okuma programlarının farklı dil yeterlilik seviyesindeki öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Sonuçlar ayrıca, düşük dil yeterlik seviyesine sahip olan öğrenciler için geleneksel ve yardımlı tekrarlı okuma öğretimine odaklanan YTO ve GO öğretim türleri daha faydalı olduğunu gösterirken, yüksek dil yeterlik seviyesine sahip olan öğrencilerin ise anlamlı okuma olanaklarının sunulduğu ASO okuma yönteminden daha fazla yararlandıklarını göstermiştir.
This quasi-experimental study, which employed a pretest-posttest design and a mixed-methods approach, aimed (1) to investigate the effects of 10-week Sustained Silent Reading (SSR), Assisted Repeated Reading (ARR), and Traditional Reading (TR) instructions on reading performance of Turkish EFL university students in terms of their L2 reading comprehension and silent reading rate, vocabulary knowledge (i.e., receptive and productive vocabulary knowledge), and individual factors involving L2 reading motivation (i.e., intrinsic and extrinsic motivation for reading) and attitudes toward reading in L2 by also taking into consideration the possible effect of different proficiency levels (i.e., low and high-proficiency participants) both within and across groups. The second aim was (2) to investigate the relationship among L2 reading comprehension, silent reading rate, vocabulary knowledge (i.e., receptive and productive), and reading motivation (i.e., intrinsic and extrinsic). The third and the final aim was (3) to discover the predictors of L2 reading comprehension. For the purposes of the study, a sample of forty-one Turkish EFL students enrolled in the English Preparatory Program, Department of Foreign Languages Education, Faculty of Education at a mixed-medium state university in Turkey participated in this study. The quantitative data came from (a) a general reading comprehension and silent reading rate test, (b) vocabulary tests, and (c) a motivation for reading questionnaire—all of which were administered as both pre and posttests. On the other hand, the qualitative data came from (d) participant reflections and (e) semi-structured focus-group interviews. The findings of the study revealed that since none of the three treatments focused in this study (i.e., SSR, ARR, and TR) did not by themselves improve all the components of L2 reading comprehension, "hybrid" reading programs in university-level EFL contexts should be prepared according to the needs of different proficiency-level students. More specifically, findings showed that for lower-proficiency learners, the ARR and TR instructions focusing more on traditional reading and assisted repeated reading instruction provided better results. High-proficiency participants, on the other hand, benefitted more from the SSR instruction where meaningful reading opportunities were provided than the traditional reading classes could provide.