Tez No İndirme Tez Künye Durumu
464769 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır.Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına üniversite kütüphaneniz aracılığı ile (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
98 numaralı Antalya şer'iyye sicili h.1331-1333/m.1913-1915 (vr. 51-98) (Transkripsiyon, tahlil ve indeks) / Sher'iyya register of Antalya numbered 98; h. 1331-1333/m. 1913-1915 (Folios 51-98) (Transcription, analysis and index
Yazar:ABDULLAH AKAR
Danışman: DOÇ. DR. RIFAT GÜNALAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
Konu:Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
311 s.
Çalışmamıza konu olan H. 1331-33/M. 1913-15 tarihli 98 numaralı Antalya Şer'iyye Sicili (Vr. 51-98) 201 hükümden meydana gelmektedir. Mahkemeye intikal etmiş davalar tereke, (miras), eytam sandığından borç alınması, vekâlet konularını ihtiva etmekte olup, bunun dışında bir takım münferit konulara da yer verilmiştir. Ayrıca çalışma alanımız olan Antalya Sancağı'nın Elmalı Kazası'nda, yabancı devletlerin tebaasından olan kimselerin de kayıtlarını görmek mümkündür. Osmanlı ailesinin Antalya örneği ele alınarak, günlük yaşamda kullanılan çeşitli eşyalar, kıyafetler ve bunların nitelikleri dikkate alınarak bir takım çıkarımlarda bulunulabilir. Tereke davalarında miras hukukuna ne kadar çok önem verildiği anlaşılmaktadır. Buna göre Osmanlı Devleti'nde sosyal dayanışma ve sosyal devlet anlayışı ideale yakın bir düzeyde olduğu görülmektedir. Çalışmamızın giriş kısmında Osmanlı mahkemesi Şer'iyye Sicilleri defterlerinin tanıtımına ve genel özelliklerine, şer'iyye sicili arşivlerinin tarihi gelişimine ve üzerinde çalıştığımız şer'iyye sicilinin muhteviyatı ve ehemmiyetine temas ettik. Tezin metin kısmında 98 Numaralı Antalya Şer'iyye Sicili defterinde geçen vesikaların özetleri, metnin transkripsiyonu ve indeks verilmiştir. Transkripsiyon yapılırken basit transkripsiyon kuralları dikkate alınmıştır. Defter, XIX Yüzyılın sonlarına doğru Elmalı yöresinin sosyal ve iktisadî hayatını ve hukukî uygulamalarını incelemek isteyen araştırmacılara, bu hususta birinci dereceden kaynak sağlamayı amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Şer'iyye Sicil Defteri, mahkeme, Kadı, İslam Hukuku, Antalya, Elmalı
H. 1331-33/M. 1913-15 AD dated and 98 numbered Antalya Qadi Register on which we've studied contains (Folios 51-98) 201 verdicts. The cases that were carried to the court are inheritance in general, loans from the orphans' box, register of waqfs; as well as the marriage contracts and appointment of the imâms etc. It is possible to see the cases of foreigners in Elmalı, Antalya. Having the Elmalı as a sample, it is probable to make deductions about tools people used in their daily lives, the jobs they had, and their daily routine. In the legacy cases it is clear that the people stressed very much importance on the law of succession. Thus one can see how much the State cared about being a social unity. In the introduction one finds the Ottoman Courts Qadi Registers, their general specialties, the historical development of the registers' archives, the Antalya Registers and the register we have studied on are treated. In the text inside, the summaries, transliteration and index of the documents that is given in the 98 numbered register can be found. For the transliteration we have adopted the basic rules and the index covers only the names of people, places and institutions. The register is aimed to provide information on the social, economic and legal history of Elmalı. Key Words: Qadi Registers, Court, Qadi, İslamic Law, Antalya, Elmalı