Tez No İndirme Tez Künye Durumu
261652
Anonim ortaklıkta pay sahipliği sıfatının ispatlanması / Proving shareholding in joint stock companies
Yazar:MUSTAFA HALİL ÇONKAR
Danışman: PROF. DR. ABUZER KENDİGELEN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Anonim ortaklıklar = Incorporated companies ; Pay sahipleri = Shareholders ; İspat = Proof
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
235 s.
?Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının İspatlanması? başlıklı tezimizde anonim ortaklıklarda pay sahipliğinin hangi yöntem ve araçlarla ispatlanabileceği incelenmiştir.Birinci bölümde pay sahipliği sıfatının aslen kazanılması halinde pay sahipliği sıfatının ispatı ele alınmıştır. İkinci bölümde anonim ortaklık payının iradi olarak devredilmesi durumunda geçerli bir devrin ve buna bağlı olarak pay sahipliği sıfatının nasıl ispatlanacağı üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise payın devredenin iradesine bağlı olmaksızın kanunen devri durumunda ispata ilişkin özellikler incelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise pay sahipliği sıfatının ispatında yararlanılabilecek belgeler olarak pay defteri ve hazirun cetveline ilişkin açıklamalar yapılarak, bu belgelerin ispat fonksiyonuna değinilmiştir.
This thesis examines the methods and instruments concerned with proving shareholding in joint stock companies. In the first chapter of the study, proving shareholding in case of original acquisition is dealt with. Second chapter is related to the proving of a valid share transfer and shareholding in case of a voluntary derivative acquisition. In the third chapter, properties of proving shareholding in terms of a statutory derivative acquisition have been dealt with. In the fourth and last chapter of thesis, stock register and list of attendants were studied as documents helping the proving of shareholding. In this context, probative value of these documents have been explained.