Tez No İndirme Tez Künye Durumu
536795
Acil serviste hemodiyaliz endikasyonu konulan hastaların klinik değerlendirilmesi / Clinical analysis of patients with hemodialysis indications in emergency department
Yazar:UHUT RAFİ GÜLDEREN
Danışman: PROF. DR. ÖMER LEVENT AVŞAROĞULLARI
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Acil tıp = Emergency medicine ; Böbrek yetmezliği = Kidney failure ; Böbrek yetmezliği-akut = Kidney failure-acute ; Diyaliz = Dialysis ; Morbidite = Morbidity ; Mortalite = Mortality ; Renal diyaliz = Renal dialysis
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2019
89 s.
Amaç: Bu çalışmanın amacı acil servise çeşitli şikayetlerle gelip hemodiyaliz endikasyonu konulan hastaların klinik değerlendirmelerini yapmaktır. Hastalar ve Yöntem:Çalışma Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında01.11.2017 ve 30.04.2018 tarihleri arasında ileriye yönelik olarak yapılmıştır. Çalışmaya acil serviste diyaliz endikasyonu konulan 18 yaş üstü 109 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya alınan hastaların demografik özellikleri, acil serviste kaldığı süre, kronik diyaliz tedavisi alma durumu, geliş şikayeti, komorbid hastalıkları, vital bulguları, laboratuvar değerleri, diyaliz endikasyonu, ABY etyolojisi ve acil servis sonlanımı gibi bilgilere ilişkin sorular önceden hazırlanmış birforma ve sonrasında elektronik ortama kaydedilmiştir. Kaydedilen verilerin istatistikselincelemeleri yapılmıştır. Bulgular: Diyaliz endikasyonu konulan hastaların yaş ortalaması 65,45 ± 14,78 (27-88) idi. Hastaların 42'si (%38,5) kronik diyaliz tedavisi almaktaydı. En sık başvuru şikayetinefes darlığı olarak saptanmıştır (n= 27; %24,8). İkinci en sık geliş şikayeti bulantı kusma olmuştur(n=22; %20,2).En sık hemodiyaliz endikasyonu 26 (%23,9) hastayla solunum yetmezliği; ikinci sıklıktaki endikasyon ise, 22 (%20,2) hastayla bulantı kusmaydı. Acil serviste hemodiyaliz endikasyonu konulup ABY olan 106 hastada ABY etyolojisi 42 (%39,62) hastada prerenal, 57 (%53,78) hastada renal ve 7 (%6,60) hastada postrenaldi. Sonuç:Çeşitli sebeplere bağlı olarak acil diyaliz ihtiyacı ortaya çıkabilir. Acil diyaliz gerektiren durumlarda morbidite ve mortalite yüksektir. Acil hemodiyaliz gerektiren durumların hızla tanınması ve zamanında hemodiyaliz yapılması morbimortalitenin önlenmesi bakımından elzemdir. Acil hekimlerinin bu konudaki eğitimleri ve farkındalıkları, acil servislerle diyaliz ünitelerinin koordinasyonu ve işbirlikleri hastanın etkili tedavisi açısından önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Acil servis, hemodiyaliz, akut böbrek yetmezliği
Objective: The objective of this study was to perform clinical evaluation of emergency department patients who required hemodialysis. Patients and Methods:This prospective study was conducted in the EmergencyMedicine Department of Erciyes University Faculty of Medicine between November 1st of 2017 and April 30st of 2018. One hundred nine patients over 18 years of age were included in the study. Demographic information of the patients, the duration of their stay in the emergency room, the condition of getting chronic dialysis treatment, the complaints of arrival, comorbid diseases, vital signs, laboratory values, dialysis indication, etiology of acute renal failure and outcome in the emergency department were recorded in electronic form. These data were thentransferred to an electronic database and statistically analyzed. Results: The mean age of the patients with dialysis indication was 65.45 ± 14.78 (27-88) years. Forty two (38.5%) patients were receiving chronic dialysis treatment. The most common complaint of the patients with dialysis indications wereshortness of breath (n= 27; 24.8%) and emezis and vomiting (n=22; %20,2).The most frequent indication of hemodialysis were respiratory distress(n=26; %23,9) and emesis and vomiting (n=22; %20,2). The etiologies of acute renal failure diagnosed in 106 patients were prerenal in 42 patients (39.62%), renal in 57 patients (53.78%), and postrenal in 7 patients (6.60%). Conclusion:Emergent hemodialysis may be indicated due to various reasons. Morbidity and mortality are high in clinical conditions requiring emergent hemodialysis. Rapid recognition of clinical conditions requiring emergent hemodialysis and timely performance of hemodialysis are of utmost importance in preventing morbimortality. Training and awareness of emergency physicians on this issue and coordination and colloboration between emergency departments and hemodialysis units are very important for effective treatment of patients. Key words: Emergency deparment, hemodialysis, acute renal failure