Tez No İndirme Tez Künye Durumu
351462
Ağır aplastik anemide paroksismal nokturnal hemoglobinüri klonunun ve mutlak nötrofil sayısının genel sağkalıma etkisi / Effect of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria clones and absolute neutrophil count on overall survival in severe aplastic anemia
Yazar:ELİZA SATAROVA
Danışman: PROF. DR. MELİHA NALÇACI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Konu:Hematoloji = Hematology
Dizin:Anemi = Anemia ; Anemi-aplastik = Anemia-aplastic ; Hemoglobinüri = Hemoglobinuria ; Kemik iliği = Bone marrow ; Kemik iliği hastalıkları = Bone marrow diseases ; Nötrofiller = Neutrophils ; Sağkalım = Survival
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2014
52 s.
GİRİŞ: Aplastik anemi nadir rastalanan hastalıktır ve etiyoloji çoğunlukla bilinmemektedir. Vakaların çoğunda hastalık immün mekanizma ile oluşmaktadır. Oligoklonal çoğalan sitotoksik T hücreleri hematopoetik kök hücreleri hedef alarak ve apoptozise uğratarak kemik iliği yetmezliğine yol açmaktadırlar. Ağır Aplastik Anemi kuratif tedavi olan allojenik kök hücre transplantasyonu veya immünsupresif tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Hastaların %40-50'si PNH hücre topluluğu barındırmaktadırlar ve uzun dönem takipte %10-15 düzeyinde klonal evrim (MDS, AML) gelişimi görülmektedir. Günümüzde ağır aplastik anemide enfeksiyon en yüksek mortalite nedenidir. AMAÇ: Ağır aplastik anemili hastalarda PNH klonunun ve mutlak nötrofil sayısının genel sağkalıma etkisini araştırmayı amaçladık. YÖNTEM . Ağır aplastik anemili 36 tane hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Tanı sırasındaki mutlak nötrofil sayısı >500/mm3 ve ?500/mm3 olan hastalar, PNH klonu pozitif olan ve negatif olan hastalar belirlendi. BULGULAR: Çalışmaya 18'i erkek ve 18'i kadın hasta dahil edildi ve yaş ortalaması 34,8 (±18,4) bulundu. Sekiz tane hastanın PNH klonu pozitifti, PNH klonu pozitif ve negatif olan hastalar karşılaştırıldığında tedaviye yanıt ve sağkalımları açısından fark yoktu (p=0,9). MNS ? 500/mm3 olan 14 hastanın genel sağkalımı %71,4, MNS > 500/mm3 olan 22 hastanın genel sağkalımı %95,5 bulunarak iki grup arasında anlamlı fark saptandı (p=0,03). SONUÇ: PNH klon pozitifliği sağkalımda bir farklılık sağlamamıştır. Mutlak nötrofil sayısı düşük (? 500/mm3) saptanan hastaların genel sağkalımında belirgin düşüklük saptanmıştır.
INTRODUCTION: Aplastic anemia is a rare disease and the etiology is commonly unknown. In most cases AA behaves as an immune-mediated disease. Oligoclonal expanded cytotoxic T-cells target hematopoietic stem cells and induce apoptosis resulting hematopoietic failure. AA is successfully treated with curative treatments such as allogeneic hematopoietic stem cell transplantation and immunosuppressive therapy. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria presents in about 40-50% of patients with severe aplastic anemia, in long-term follow-up clonal evolution (MDS, AML) occurs in about 10-15% of cases. Currently, infection leads to highest percentage of death in severe AA. AIM: We aimed to investigate the effect of PNH clones and absolute neutrophil count on overall survival in patients with severe aplastic anemia. METHOD: Thirty-six patients with severe aplastic anemia were analyzed retrospectively. Patients with ANC>500/mm3 and with ANC ?500/mm3 Patients were identified according to having positive or negative PNH clones and ANC>500/mm3 or ANC ?500/mm3 at diagnosis. RESULTS: The study included 18 male and 18 female patients and the mean age was 34.8 (± 18.4) years. Eight patients had positive PNH clone, when patients with positive PNH clone and patients with negative PNH clone compared in terms of response to treatment and survival there were no difference (p=0,9). Overall survival of 14 patients with ANC ? 500/mm3 was 71.4%, overall survival of 22 patients with ANC> 500/mm3 was 95.5% and significant difference was detected between the two groups (p = 0.03). CONCLUSION: PNH clone positivity did not provide a survival difference. Significant decrease in overall survival was found in patients with low absolute neutrophil count (? 500/mm3).