Tez No İndirme Tez Künye Durumu
132596 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Adam öldürme suçu nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili /
Yazar:ALPAY GÖÇMEN
Danışman: Y.DOÇ.DR. NEYLAN ZİYALAR
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı
Konu:Adli Tıp = Forensic Medicine
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
11032 s.
6.ÖZET Çalışmamızda 20 değişik cezaevinde; kasten adam öldürme suçundan hükümlü olanlar sından rastlantısal örneklem yoluyla seçilen toplam 243 kişiye İstanbul Üniversitesi Adli Tıp ititüsünce SÖDEM 2001 projesi çerçevesinde uluslararası benzerleri gözönünde tutularak ırlanmış "Türkiye Cezaevleri Hükümlüler Anketi" suçun oluşumu ile bireyin suça lelmesinde etkin faktörlerin belirlenmesine yönelik uygulanmış, hükümlü ve yakınlarının ninal geçmişlerine, suç işlemeden önceki yaşamlarında karşılaştıkları tüm mağduriyetlere, 3! ve madde kullanım alışkanlıkları, olay yeri-mağdur-fail ve suç işleme biçimleri arasındaki çilere dair elde edilen verilerin suçun önlenmesine ilişkin stratejiler oluşturmak üzere tistiksel raporlara ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Kasten adaT öldürme suçu hükümlülerinin büyük çoğunluğu (%97.9'u) erkek olup, yaş alamasının 34.12 yıl, ilk hüküm giyme yaşının ortalama 26.95 olduğu, çoğunluğunun evli, tim seviyelerinin düşük, gelir seviyelerinin alt düzeyde sabıkasız ve evvelce suç işlemeyenler oldukları, çoğunun çekirdek aileden geldikleri, büyük çoğunluğunun avukat tutuklan, uların çoğunda tek mağdur bulunduğu, mağdurların yaklaşık 3/4'ünün faillin yakm resindeki kişiler olduğu ve hatta tüm olguların %14'ünde mağdurların aile bireyleri olduğu, ğdurlann büyük çoğunluğunu da erkeklerin oluşturduğu, olguların çok büyük kısmının ulanmadığı ve ancak örneklemin yaklaşık 3/4 ünün olay sırasında silah taşıyıp ondurdukları ve bunların %88.3 ünün taşıyıp bulundurdukları bu silahlan olay sırasındalandıklan, ateşli silahlı saldırıların %42.3 oram ile ilk sırada olduğu, örneklemin kardeş sayısı alamasmın 5.13 olduğu, örneklemin yaklaşık 1/3'ünün (%36.6'sı) cezaevine girmeden önceki amlannda her hangi birinin bıçak veya başka kesici delici aletli saldırısına, yaklaşık 1/3'ünün 29.6'sı)cezaevine girmeden önceki yaşamlarında herhangi birinin silahlı saldırısına radıklan, örneklemin yaklaşık 1/4'ünün (%25.1) işsiz olduğu ve bu issizlik oranının genel pülasyondaki oranın çok üzerinde bulunduğu, -örneklemin büyük çoğunluğunun ailelerinde îka suç işleyen olmadığı, olguların çoğunun açık alanlarda ve azımsanmayacak bir bölümünün feilin ikamet ettiği kendi mahallesinde meydana geldiği ve suç faillerinin çoğunun serbest slek faaliyetlerinde çalışan kişiler olduğu görülmüştür. Bu veriler ışığında değerlendirme yapıldığında; adam öldürme suçlarının işlenme oranının altılabilmesi için; toplumun tüm bireylerinin eğitim ve öğretim seviyelerinin yükseltilmesi, biçimde ekonomik refahının arttırılması, işsizliğin önlenmesi,sosyal mevzuatın çağın105 ilerine uygun hale getirilmesi, işsizlik sigortasının işlerlik kazanması için çalışmalar naşı, yasadışı yollardan silah temininin önüne geçilmesi ve silah ruhsatı almak için şartların ıştırılması gerekiyorsa silah alacak kişinin psikolojik yönden de yeterliliğinin jnmesinin sağlanması ve ateşli silahlarla ilgili denetimlerin arttırılması, alkol ve madde nımına yönelik önleyici programların kullananların büyük çoğunluğunun 15-20 yaşlarında ve madde kullanımına başladıkları dikkate alınıp, ilkokuldan itibaren uygulanmaya nılması, aile kurumunun önemi anlatılıp geliştirilmesi için gerekli stratejilerin tüm ilgili mlann işbirliği ile ortaya konulması, aile planlamasına çağın gereklerine uygun olarak özel ı verilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması, anne/babası cezaevine giren küçük çocukların ısiyel suçlular olma riski nazara alınıp bu gruplara yönelik koruyucu çalışmaların yapılması ;vi koşullarında hükümlülere yönelik rehabilitasyon çalışmaları için yeterli kadrolaşmanın nması, psikolog, sosyal çalışmacı açıklarının kapatılması, hükümlülerin topluma tam olarak jlojik yönden de hazırlandıktan sonra tekrar katılmalarının sağlanması ve cezaevindeki k koşullarının çağın gereklerine uygun ve bu yönden standart haline getirilmesinin zorunluğu ve bu tip kapsamlı anketlerin cezaevlerine girişleri sırasında tutuklu ve hükümlülerin mına uygulanması ve bu suretle elde edilecek verilerin değişik departmanlar tarafindan ması ve bu suretle belirlenecek risk gruplarına yönelik önleyici stratejilerin toplum, kolluk ;ri ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ortak, uzun süreli iş birliği ile şiddetin kökündeki nlerin hedef alınması ile azaltılabileceği değerlendirilmiştir.
106 SUMMARY Our study has been prepared by the Forensic Medicine Institute of Istanbul University at the framework project so called SÖDEM 2001 for total 243 persons between those who are convicted of intentionally murder îlected by the manner of random leveled sampling method in 20 different prisons, considering the similar ational samples and "Pole for Convicted Persons who are in the Turkey's Prisons" has been applied in order to line the factors mat drive the individual to the crime and are affective on the establishing of the crime and the data criminal histories of the offenders and his/her relatives, previous life prior to the crime, all difficulties which they their alcohol and smoking habits, relations between the crime scene-aggrieved party-offender and method of itting the offence has been recorded on the reports as establishing the strategies in order to prevent to commit the :e and has been assessed. It is seen that the majority of the individuals who are convicted of the intentionally murder crime are (97.9%) and their average ages are 34. 12 y.o. and the age of the first conviction is average 26.95 and most of them arried, their education level is low and their income level is low and they didn't have any record of convictions ; and were the individuals who didn't commit offence, most of them belong to the nuclear frrtily, most of them the advocate, there was only one aggrieved party in the events and approximately 3/4 of the aggrieved parties the close environment of the offender and even in 14% of all events, the aggrieved parties were the family aers, most of the aggrieved party are the male and most of the events were not planned and however, 3/4 of the les were having and keeping gun and 88.3% of them have used the guns which are kept and under the property of during the event, the fire gun attacks come forefront with rate of 42.3% and the average brother/sister number of amples is 5.13 and almost 1/3 (36.6%) of the samples have been attacked by someone with the knife or other >ened guns before they are convicted and almost 1/3 (29.6%) of the samples have been attacked by someone with ;uns before they are convicted and 1/4 (25.1%) of the offenders are unemployed and this unemployment rate is sr than the rate in the general population, most of the samples don't have any relative who is convicted in the Ly members and most of the events occurred in the open fields and a part of the events occurred in their own areas e offenders and most of the offenders are those who are working in self-employment sector. When the assessment is made in the light of mis data, to reduce the murder crime, it is recommended that sducation level of all individuals in the society should be increased; same again, the economic welfare rate should to-eased; the unp*nt»'ovment should be prevented; the social regulations should be arranged complying the today's irements; the unemployment security should be made active; having the illegal gun should be prevented and ining the license of gun should be difficult; the individual who wants to have a gun should be psychologically ained and the controlling of fire guns should be increased; since the alcohol and smoking addiction starts at the age 5-20, the training on alcohol and smoking should be started to be given in the primary schools; the necessary egies should be introduced with the cooperation of all related institutions in order to explain and develop the ortance of the family organization; special attention should be spent to the family planning and be executed the issary studies; regarding that the children whose their parents are in the prison may be the potential offenders in the re, they should be included by the protective studies; the sufficient staff establishing should be provided that the ricted persons in the prison are rehabilitated; the psychologist and social study expert deficiencies should be oved; the convicted persons should participate to the daily life after they are rehabilitated psychologically and the 1th conditions in the prisons should be recovered and that kind of poles should be applied to the convicted persons > would be jailed and the data mat would be obtained by this way should be kept by the different departments and by preventive strategies which is for the risk groups that may be determined by this way and long-term cooperation l the security forces, society and all public institutions and establishments may reduce the violence.