Tez No İndirme Tez Künye Durumu
119161
A comparative study in urban regeneration process: The case of Istanbul / Kentsel yeniden üretim süreci üzerine karşılaştırmalı çalışma: İstanbul örneği
Yazar:EBRU GÜRLER
Danışman: DOÇ. DR. ÇAĞATAY KESKİNOK ; YRD. DOÇ. DR. ASUMAN ERENDİL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning
Dizin:Kent planlama = Urban planning ; Kentsel büyüme = Urban growth ; Kentsel değişim = Urban change ; Kentsel tasarım = Urban design ; İstanbul = Istanbul
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
290 s.
Bu tez çalışması, kent-içi (tarihi) alanlardaki kentsel yeniden üretim sürecini analiz ederek sürecin ardındaki sebebi, ve Dünya ile Türkiye arasındaki ortak noktalan (benzerlikler ve faklılıklar) keşfetmeyi hedefler. Temel sav şudur; kentleşme sürecindeki politiko-ekonomik güdü/neden, kent-içi (tarihi)alanlar için kentsel yeniden üretim süreci bağlamında belirgin/özgül kentsel planlama ve tasarım yaklaşımları üretir. Dolayısıyla, şehirler arasında belirli dönemler itibarıyla yerel-olabilirliklerdeki politik fikir ve ekonomik modele dayanarak, kentsel büyüme ve değişim bakımından hem benzerlikler hem de farklılıklar olabilir.Hem Dünyada hem de Türkiye'de, kent-içi tarihi alanların planlama ve tasarımındaki sebep genelde politiko-ekonomik büyümenin mekansal yönüne/hedefine dayandırılmıştır. Kentsel yeniden üretim sürecinde en önemli ve farkına varılan/anlaşılır nokta yerel-olabilirliktir, ki bu alanlar kentsel planlama ve tasarım yaklaşımı ile belirgin politiko-ekonomik güdü/neden ile çalıştırılmıştır. Dolayısıyla, kentsel yeniden üretim şeması/düzeni, bu yön/hedef içindeki kuramsal olarak kavramlaştırılmış amaca dayandırılmıştır. İstanbul örneği üzerindeki çalışmanın sağladığı şudur; yerel-olabilirlik özellikleri, İstanbul'daki kentsel yeniden üretim süreci için belirleyicidir, ki bu şehirde politiko-ekonomik yön/hedef belirgin dönemler içinde farklılaşır. Ek olarak, genel bağlamdaki değişimler, süreçteki kentsel dönüşümün içeriğinde farklılaşmaya yol açar. Dolayısıyla, kentsel büyüme tarihi yarımadadan dışarı doğru gözlenirken, kentsel değişim Boğaz kıyısından tarihi çekirdeğe doğru gerçekleştirilmiştir. Kent-içi tarihi alanlarda, kentsel yeniden üretim sürecinde kentsel tasarım - kendisi-, yasal çerçeveler ve koruma planlan kadar sermaye yatırımının olması/olmaması sonucunda, hem dünyada hem de Türkiye'de tasarım problemi haline geliyor. Dolayısıyla, marjinal tüketim modelinin egemen olduğu çökmüş/çökmekte olan kent alanlarının, toplu tüketim modelinin yeniden- yapılandırdığı canlandırılmış kentsel mekanlara dönüştürülmesi bakımından kentsel tasarım disiplinin günümüz koşullarında tekrardan düşünülmesi çok gereklidir.Anahtar kelimeler: kentsel yeniden üretim süreci, kent-içi (tarihi) alanlar kentsel büyüme ve değişim, kentsel dönüşüm kentsel planlama ve tasarım, İstanbul, yerel-olabilirlik/yerel politiko-ekonomik güdü/neden
This thesis study analyzes the urban regeneration process in (historic) inner-city areas in order to discover the rationale behind the process, and to figure out the parallelism (similarities and differences) between the World and Türkiye. The basic argument is that; the politico-economic motive in the urbanization process produces specific urban planning and design approaches in urban regeneration process for the inner-city (historic) areas. Therefore, there can be both similarity and difference between cities in terms of urban growth and change due to the political idea and economic model in different contingencies with respect to the period. mBoth in the World and in Türkiye, the rationale in the urban planning and design of historic inner-city urban spaces is generally based on the spatial aspect of politico-economic growth. The most significant and recognizable issue in the urban regeneration process is the contingency, which is operated with a specific politico-economic motive by urban planning and design approach. Consequently, urban regeneration scheme is based on theoretically conceptualized objective for urban space in this motive. A study on Istanbul case provides that the contingent characteristics were determinant for the urban regeneration process in Istanbul in where the politico- economic motive differs in the periods. In addition, the changes in the context resulted in difference in the content of urban transformation in the process. Consequently, urban growth is observed from the historic core to the outwards, whereas urban change is achieved from the Bosphorous coastline to the historic core in Istanbul. Within the inner-city historic areas, urban design -itself- becomes a design problem as a result of legal frameworks and preservation plans, as well as the occurrence of capital investments, in the urban regeneration process both in the world and in Istanbul. Consequently, it is vital to reconsider the discipline of urban design in order to transform an urban area from a declined and/or declining urban space, dominated/corroded by marginal consumption patterns into the revitalized urban place, appropriated/restored by collective consumption patterns in the contemporary conjuncture. Keywords: urban regeneration process, inner-city (historic) areas, urban growth and change, urban transformation, urban planning and design, Istanbul, contingency/locale politico-economic motive