Tez No İndirme Tez Künye Durumu
620208
Refugee camps as behavior settings: The case of Gaza Refugee Camp in Jordan / Davranış ortamları olarak mülteci kampları: Ürdün'de Gaza Mülteci Kampı vaka incelemesi
Yazar:ZAID ALAWAMLEH
Danışman: PROF. DR. DENİZ HASIRCI
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı
Konu:İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration
Dizin:Davranış = Behavior ; Davranış biçimleri = Behavior patterns ; Davranış haritalama = Behavioral mapping ; Filistin mültecileri = Palestinian refugees ; Konut çevreleri = Neighbourhoods ; Mülteci kampları = Refugee camps ; Mülteciler = Refugees ; Çevresel davranışlar = Environmental behaviours ; Ürdün = Jordan ; İnsan davranışı = Human behavior
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
139 s.
Bu araştırma çalışması, yapılı çevrenin uzun süreli kalınan mülteci kamplarındaki insanların davranışları üstündeki etkilerini anlamayı amaçlamaktadır. Genellikle, uzun süreli kalınan bu yerlerin tasarımındaki "geçici" zihniyet, uygun olmayan barınma çözümlerine sebep olmaktadır. Uzun süreli kalınan mülteci kampları ve ailelerin özel konutlarındaki davranış ortamlarını ele alan çalışmalar kısıtlıdır, ayrıca davranış ortamı kuramının kurucusu Roger Barker'in (1968) çalışmalarına ve izleyen çalışmalara da bu tür ortamlar dahil edilmemiştir. Araştırma, Ürdün'ün Ceraş kentinde bulunan Gazze mülteci kampında üç yıllık bir süreçte gerçekleşmiştir. 58 katılımcının olduğu çalışmada, gözlem ve anket yöntemlerinin yanı sıra davranış ortamı anketi, çalışma bulgularının da katkılarıyla birlikte ana araştırma yöntemi olarak kullanılmıştır. Araştırmanın farklı zaman aralıklarında konut ortamının mimari bileşenleri, davranış ortamı anketi ve davranışsal haritalama aracı kullanılarak davranış kalıpları ile ilgili karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Bulgular, her ne kadar ortamların, mekansal olarak yeniden tanımlanma ve çok amaçlı işlerde kullanılma esnekliğini gösterse de, konut sakinlerinin işgal ettikleri alanın düzenine uyum sağlamak için büyük ölçüde davranışlarını kısıtladığını göstermektedir. Bu sırada, alternative yaşam olanaklarının yokluğunda, mülteciler memnun olmadıkları ortamlarda barınmaya devam etmek zorunda kalmıştır ve bu ortamlar, konut sakinlerinin yabancı otoritelerin yoğun kontrolü ve disiplin baskısından kaynaklanan uyumsuz davranışlarına tahammül etmek durumunda kalmıştır. Bu durum, Barker'ın (1968) ve Wicker'ın (1979) öne sürdüğü davranış ortamlarının düzenleme sistemleriyle çelişki göstermektedir. Bu araştırmanın sonuçları ayrıca, geçmişte yapılmış davranış ortamı çalışmalarının yeterince üzerinde durmadığı davranış ortamının psikolojik boyutunu gözler önüne sermektedir. Bu araştırmada, davranış ortamı çalışması ile sunulan katkılar, davranışsal değişiklikleri oluşturmak veya ortamın ve temel unsurlarının varlığını tehdit eden sorunları tespit etmek adına olası bir yöntem sağlamaktadır. Bu bulgular, halihazırda var olan araştırma ve alana katkıda bulunabilir ve tüm dünyadaki mültecilerin yaşam kalitesini iyileştirmek için kullanılabilecektir. KEYWORDS: Davranış Ortamları Kuramı, Davranışsal Haritalama, Konut Çevreleri, Mülteciler, Mülteci Kampları, Gaza Mülteci Kampı, Ürdün
This research study aims to understand how the built environment shapes behavior in protracted refugee camps as behavior settings. Often permanently occupied, the "temporary" mentality in designing such spaces may promote inappropriate shelter solutions. Studies of protracted refugee camps and behavior settings of families in private residences are limited, and also not included in Roger Barker's (1968) studies, the founder of behavior settings theory, or studies that follow. The research is carried out in Gaza refugee camp in Jerash, Jordan for a period of three years. Along with observation and questionnaire methods, the behavior settings survey was used as a primary research tool with the contribution of the study findings, in which there were 58 participants. Comparative analyses were produced in different time periods of the research within the same behavior settings regarding the architectural components of the residential environment and the patterns of behavior, using behavior setting survey and behavioral mapping instruments. Findings showed that, although the settings demonstrated the flexibility to be spatially redefined and serve for multifunctional purposes, occupants greatly restrict their behaviors to conform to the settings they occupy. Meanwhile, with the absence of alternative living options, refugees had to remain within unsatisfying settings, and the settings had to sustain occupants with incompatible behaviors that are a result of excessive control and disciplinary power by outsider authorities. This contradicts Barker's (1968) and Wicker's (1979) proposal of regulation systems in behavior settings. The results of this research have also indicated a psychological dimension in the behavior setting, which had not been adequately considered at the previous applications of the behavior settings survey. The contributions presented in this research along with the use of the behavior settings survey provided a potential mechanism to compose behavioral changes or to detect problems that threaten the existence of the setting and its essential components. These findings contribute to existing research and the field, and could be utilized to improve the living quality of refugees all over the world. KEYWORDS: Behavior Settings Theory, Behavioral Mapping, Residential Environments, Refugees, Refugee Camps, Gaza Refugee Camp, Jordan