Tez No İndirme Tez Künye Durumu
103108 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Alt alveolar kanalın mandibula içindeki seyri (insanda anatomik ve radyolojik çalışma) / The Course of inferior alveolar canal in mandible (an anatomic and radiological study)
Yazar:RABİYE BULAN HAYDİN
Danışman: PROF.DR. M. ZEKİ GÜZEL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı
Konu:Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi = Plastic and Reconstructive Surgery
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2001
253 s.
ÖZET Amaç: Kadavra ve canlı insanda olmak üzere; mandibular kanalın kemik içerisindeki seyrinin, bu seyir boyunca inferior alveolar sinirin mandibula dış yüzeyine olan uzaklığının ve korteks / kansellöz kemik oranının ortaya konmasıdır. Yöntem ve Gereç: Alt alveolar kanal, mandibulanın anatomik ve radyolojik kesitleri esas alınarak bilgisayar ortamında incelendi. Anatomik olarak, hemi- mandibulalar kumpasla 3 mm aralıklarla işaretlendikten sonra koronal planda kesilerek parçalara ayrıldı. Radyolojik olarak magnetik rezonans (MR) inceleme tekniği ile mandibulalar yine koronal planda 2 'şer mm aralıklarla incelendi. Anatomik olarak incelenen hemi-mandibula sayısı toplam 27 adet, kadavraların yaş dağılımı 25-74 arasında ve dentilöz / adentilöz oranı ise 18/9 idi. MR yöntemiyle incelenen hemi- mandibula sayısı yine toplam 27 adet olup, yaşlara göre dağılımı ise 15-80 idi. Sonuçlar: Inferior alveolar sinir, mandibulaya girdikten sonraki ilk 4 cm.sinde dış kortekse en az 2.93 mm ve en çok 5.52 mm mesafede yeralır. Bu kısımda en az 1.40 mm ve en çok 3.31 mm.lik bir kansellöz kemik ile örtülüdür. îlk 6 cm İçerisinde kansellöz kemik ve korteks kalınlıkları hemen hemen aynı olup (kansellöz kemik, korteks kalınlığından mm.nin % 15 'i kadar daha ince), bu mesafe sonrasında kansellöz kemiğin kalınlığı artmaktadır. Alt alveolar kanal mandibula dış korteksine en yakın olduğu mesafeler de dahil olmak üzere her noktada kemik iç yüzeyine, foramen mentaleye dek daha yakın seyretmektedir. Yorum: Mandibular kanal içine girmeden mandibular sagittal split osteotomi yapılabilme olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle mandibular ramus osteotomisinde özellikle kanalın dış yüzeye yakın olan proksimalden itibaren ilk 4cm'lik kısmında, 2.premolar dişe dek, arka kenardan 3.67- 5.09 mm.lik bir mesafede, mandibula yarılırken kanalın direkt görülerek yarma işlemine devam edilmesi klinik basan için gereklidir. 49
SUMMARY Purpose: The aim of this study is to show the course of the mandibular canal in the bone, distance of the inferior alveolar nerve to mandibular outer surface and the ratio of cortex / cancellous bone in cadaver and human. Methods: Inferior alveolar canal was searched that based on anatomical and radiological slices of the mandibula with the computer. Anatomically, hemi-mandibles were marked with 3 mm intervals with composing stick and break into slices in the coronal plan. Radiological, mandibles were searched in the coronal plan with 2 mm intervals with magnetic resonance imaging (MRI) technique. Anatomically 27 hemi- mandibles were examined, cadaver ages were between 25 and 74 and the ratio of dentulous / edentulous was 18/9. With MRI, 27 hemi-mandibles were examined; ages were between 15 and 80. Results: Inferior alveolar nerve distance to mandible outer cortex minimum 2.93mm and maximum 5.52 mm for the first 4 cm from its entrance to the mandible. In this part, it is covered by cancellous bone minimum 1.40 mm and maximum 3.31 mm thickness. Through the first 6 cm, cancellous bone and cortex thickness are almost same, after this part thickness of the cancellous bone increases. Inferior alveolar canal takes part in mandible closer to the inner side of the bone all the way to the mental foramen including the part, which is closer to the outer cortex. Conclusions: It is very difficult to make mandibular sagittal split osteotomy without entering the mandibular canal. Because of this, in mandibular ramus osteotomy, especially for the first 4 cm part until the 2nd premolar tooth which canal takes part closer to outer surface, with 3.67 - 5.09 mm distance from the posterior edge, it is important for clinical success to see the canal when the mandible is being split and than keep the work on. 50