Tez No İndirme Tez Künye Durumu
208230
17. yüzyılın ilk yarısında Manisa / Manisa in the fist half of the 17th century
Yazar:ŞAHİN SONYILDIRIM
Danışman: DOÇ.DR. YILMAZ KURT
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
170 s.
Bu tezde, 17. yüzyılın ilk yarısında Manisa kentinde yaamın izleri aratırılmaya çalıılmıtır. Kaynak olarak bata er'iye sicilleri olmak üzere, mühimme defterleri ve çeitli ariv belgeleri kullanılmıtır. Seçilen zaman dilimi, Osmanlı mparatorluu'nun genelinde ekıyalık vakalarının dorua çıktıı, sık padiah deiikliklerinin yaandıı dolayısıyla merkezi otoritenin zayıf dütüü bir dönemdir. Tarada yöneticilerin görevlerini suiistimal ettikleri, uzun süren yıpratıcı ve çok cepheli savaların masraflarını karılamak için halktan sürekli vergi talep edildii, tımar sisteminin neredeyse bozulduu bu dönemde, daha önce ehzade sancaı olarak parlak bir geçmii olan Manisa'nın söz konusu tarihteki durumunun ayrıntıları ortaya konulmaya çalıılmıtır. Çalıma dört ana bölüme ayrılmıtır Birinci bölümde Manisa'nın corafi özellikleri ve 17. yüzyıla gelinceye kadarki tarihsel geliimi deerlendirilmitir. kinci bölümde; Manisa'daki idari yapı, merkezle tara arasındaki ilikisinin ayrıntıları incelenmitir. Üçüncü bölümde Manisa'da aile yapısı, evlenme, boanma, halkın yaadıı evler ve dier yaam alanları, kadınların sosyal hayata katılıları ve gayr-i müslimlerin yaayıı gibi sosyal hayata ait olgular irdelenmi ve dönem içinde yaanan ekıyalık olaylarının Manisa halkına etkileri ortaya konulmaya çalıılmıtır Dördüncü bölümde ise Manisa'daki ekonomik faaliyet alanları, esnaf oluumları, bunların faaliyetleri, konu ile ilgili belgeler ııında ortaya konulmaya çalıılmıtır. Bazı ürünlerin fiyatları da tablo halinde sunulmutur
This thesis aimed to study the life pattern in the city of Manisa in the fist half of the 17th century. Taking judicial records ?er?iye sicilleri? as essentials, ?mühimme defterleri? and other archival sources are used as sources. The selected time period is the period when high jacking reached its? peak in the entire Ottoman Empire with the frequent throne changes, consequently a period of decentralization. It is tried to explain details of Manisa?s ? which had a glorious past as ?ahzade sancagı? prince-province ? in this current time period , when the provincial administrators are abusing their jobs, when the cost for the long, harsh and multi-fronted wars are asked as frequent taxes from the public , when the fief system is deteriorating. This study is constituted from four main parts. In the first section; evaluates Manisa?s geographical conditions and the historical development until the 17th century. In the second section; administration structure in Manisa and details of relationship, beetwen of center and province have been examined. In the third section; subjects related to social life such as family structure, marriage, divorce, houses, other life space, contribution of women to the social life, life style of nonmuslims has been examined and the effects of highjacking events to Manisa society in the period have been tried to be exposed. In the fourth section, economical activities, trade structure and activities of tradesman in Manisa have been tried to be exposed in accordance with documents related to the subject. Prices of some products have been presented in the table.