Tez No İndirme Tez Künye Durumu
307840
Acil servisten akut apandisit tanısı ile yatırılan hastalarda antibiyotik başlama zamanının enfektif komplikasyonların gelişmesi üzerine etkisi /
Yazar:CANAN YILDIRIM
Danışman: DOÇ. DR. CEM OKTAY
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Konu:İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Antibiyotikler = Antibiotics ; Antienfektif ajanlar = Anti infective agents ; Apandisit = Appendicitis ; Enfeksiyon = Infection ; Komplikasyonlar = Complications ; İlaçlar = Drugs
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2011
55 s.
Akut apandisitin cerrahi tedavisi öncesi profilaktik antibiyotik yapılmasının enfektif komplikasyonları azalttığı gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı akut apandisit hastalarında antibiyotik başlama zamanı ile enfektif komplikasyon gelişme oranı arasında ilişkiyi saptanmaktır. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi?ne 01 Nisan 2008 ile 30 Mart 2010 tarihleri arasında karın ağrısı ile başvuran ve akut apandisit tanı veya öntanısı ile değerlendirilen hastalar retrospektif olarak çalışma için uygun kabul edildi. Genel cerrahi kliniğine yatırılan ve postoperative kesin patolojik tanısı akut apandisit olan hastaların verileri incelendi. Enfektif komplikasyon gelişmesi ile ağrının başlama zamanı, acil servise başvuru zamanı, antibiyotik uygulamam zamanı ve ameliyat zamanı karşılaştırıldı. Çalışma döneminde toplam 237 hasta patolojik olarak akut apandisit tanısı aldı. Beş (%2.1) hastada enfektif komplikasyonlar gelişti. Postoperatif komplikasyon gelişen hastalarda antibiyotik başlama zamanının ortancası ameliyattan 2 saat sonra, komplikasyon gelişmeyenlerde ise ortanca zaman ameliyattan 2 saat önce idi. Antibiyotik başlama zamanı ile komplikasyon gelişmesi arasında istatistiksel anlamlı fark tespit edildi (p=0.001). Akut apandisit hastalarında postoperatif enfektif komplikasyonların azaltılması için profilaktif antibiyotik yapılması faydalıdır. Antibiyotiğin ise ameliyat sonrasına bırakılmaması ve ameliyattan yaklaşık 2 saat önce yapılmasını komplikasyonları azaltmada etkilidir.
...