Tez No İndirme Tez Künye Durumu
572472
21. yüzyıl resim sanatında soyutlama ve espas / Abstraction and space in 21. century painting art
Yazar:GÖRKEM DİKEL
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDAL KARA
Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Ana Sanat Dalı / Resim Sanat Dalı
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts
Dizin:Batı resim sanatı = Western painting art ; Bizans resim sanatı = Byzantine painting art ; Espas = Space ; Modern resim = Modern painting ; Modern resim sanatı = Modern painting art ; Non-figüratif sanat = Non-figürative art ; Soyut resim = Abstract painting ; Tuval resimleri = Canvas paintings
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
81 s.
Bu çalışmanın amacı, Görkem Dikel'in sanatsal üretimlerinin izleğini planlı olarak araştırıp onların varlık nedenlerini ve dayanak noktalarını sağlam temeller üzerine oturtmaktır. Resimlerde kullanılan medyumun içeriğe ne noktada hizmet ettiğini araştırmak, kullanılan üslup ve yaklaşımların tespitini yapmak, biçim ve içerik tercihlerinin birbiriyle nasıl kaynaştıklarını göstermektir. Çalışmaların izleğini oluşturan espas ya da uzay sorgulamalarını bireyin gündelik hayattaki görme deneyiminden yola çıkan bir bakış açısına oturtmaktır. Bütün bunları yaparak Görkem Dikel'in çalışmaları ile ona ilham kaynağı olan diğer yapıtlar ölçeğinde, 21. Yy.'ın ilk çeyreğindeki espas ve soyutlama anlayışına dair tespitlerde ve yorumlamalarda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu eser metninde taslaklar, beyin haritaları ve planlarla çalışmaların izleği ve içeriğin seyri oluşturulmuştur. Görkem Dikel'in kendi çıkarımladığı fikirlerin tamamının yeni olmamaları sebebiyle konuyu daha önce araştırmış ve yazmış olan yazar ve kuramcıların konuya ilişkin eserlerine okumalar yapılmış ve kendilerine atıfta bulunulmuştur. Kişisel sanat pratiğinden, gözlemlenilen kültürel olgulardan, sanatsal etkinliklerden, izlenilen ve takip edilen sanatçılardan etkilenilerek, basılı ve internet ortamına araştırmalarda bulunulmuştur. Araştırma inceleme yöntemi kullanılmıştır. "21. Yüzyıl Resminde Soyutlama ve Espas"a girerken plastik yapı, espas ve soyutlamanın ne anlamlara geldiği açıklanmıştır. Bunlar açıklandıktan sonra çağdaş resim sanatındaki plastik yapının tarihsel kökenleri ve gelişim süreci üzerinde durulmuştur. Modern resimdeki plastik yapı, espas anlayışı ve yaklaşımlar üzerinde de durulurken Kandinsky, Klee gibi sanatçılara ve 50'ler Amerikan Ekspresyonizmi'ne değinilmiştir. Günümüze gelindiğinde ise postmodern teorilerin tuval yüzeyini ve sanatçının resimsel tavrını nasıl etkilediği açıklanmıştır. Bunları takiben, Görkem Dikel'in resimlerinin açıklamalarına gidilmiştir. Sonuç bölümünde espasın ve görme eyleminin postmodernizme kadarki serüveninin Dikel'in sanatsal pratiğine nasıl yansıdığı açıklanmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Espas, Soyutlama, Plastik Yapı, Resim, Çağdaş Sanat
The main objective of this work is to detect the principles and motives of Görkem Dikel's artistic production by wide researches carried out in regular basis. It is also carried out in order to investigate the basis that the materials serve the content, detecting the style and approaches used, thus showing the way forms and content blend eachother. Also in her paintings, Görkem Dikel aims to relate spatial interrogations with visual experiences of individual in their quotidian life. By means of this, in consideration of her works and the other artworks inspire her, there is an aim to make detections and commentaries about the concepts of space and abstraction in the first quarter of 21st century. The theme and the path of Görkem Dikel's work had been constructed usually by drafts, mindmaps and plans. As the conclusions wouldn't have the chance to be unique and authentic, by reading and utilizing the works of writers and theoreticians that mastered the issue before this thesis, there has been made citations and referrences to them. Under the influence of cultural facts, art events and artists, there was made researches to both printed and online media. Research and analysis method have been used. While entering "Abstraction and Space in 21st Century Painting", the meaning of plastic structure, abstraction and space were explained. After explaining plastic structure, space and abstraction, historical roots and development processes of plastic structure in contemporary art is also discoursed. There have been made references to artists such as Kandinsky, Klee, and 50s American Abstract Expressionism whilst examining the plastic structure and spatial comprehension in modern painting. Coming to our day, there was explained how postmodern theories effected the surface of the canvas and the painterly attitude. At the final part, there have been made explanations to Görkem Dikel's own artistic production. There was also explained how the adventure of space and visual experience came to our day reflected upon her artistic practice. KEYWORDS: Space, Abstract, Plastic Construction, Painting, Contemporary Art