Tez No İndirme Tez Künye Durumu
153457 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
An assessment of an on-line course environment based on the perceptionsof students and the instructor: A case study / Bir online ders ortamının öğrencilerin ve dersi veren öğretim üyesinin algılarına dayalı olarak değerlendirilmesi: Bir durum çalışması
Yazar:TARKAN GÜRBÜZ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SONER YILDIRIM ; PROF. DR. YAŞAR ÖZDEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Bilim ve Teknoloji = Science and Technology
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2004
180 s.
oz BÎR ÇEVRİMİÇİ DERS ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ALGILARINA DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI GÜRBÜZ, Tarkan Doktora, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Soner YILDIRIM Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. M. Yaşar ÖZDEN Ağustos 2004, 165 sayfa Bu çalışmanın amacı web tabanlı bir dersin çevrimiçi öğrenme ortamının öğrenciler ve öğretim üyesi üzerindeki etkilerinin öğrenci kazanımı, öğrenciye verilen destek, güdüleme, bilgisayara dayalı iletişim ve grup çalışması açısından incelenerek çevrimiçi dayanışmaya katkıda bulunan faktörleri araştırmaktır. Bu çalışmada karma yöntemli bir durum çalışması deseninin çalışmanın amacına uygun olduğundan veri analizinde betimsel, niteliksel ve durum çalışmalarında bulunan bileşenlerin toplamı kullanılmıştır. Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uzaktan Eğitim Enstitüsü aracılığıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi tarafından Ankara'dan DAÜ öğrencilerine web üzerinden verilmek üzere tasarlanmış ve geliştirilmiş olan CSIT444-Online Web Design" dersi bağlamında yürütülmüştür. Katılımcılar, dersi veren öğretim üyesi ve bu dersi birbirini izleyen üç dönem boyunca alan 209 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek okulu son sınıf öğrencileridir. vıÖğrencilere, algılarını araştırmak amacıyla, her dönem sonunda bir anket verilmiştir. 209 öğrenciden 175'i 28 maddelik beşli likert tipi anket somlarını tercihlerine göre sıraya dizmiş ve aynı zamanda 129 öğrenci anketteki açık-uçlu soruyu yanıtlamıştır. Öğretim üyesinin web-tabanlı dersteki deneyimini nasıl algıladığım araştırmak amacıyla kendisiyle bir çok kez resmi olmayan görüşmeler düzenlenmiştir. Ankete verilen cevaplar niceliksel olarak, açık uçlu somya verilen cevaplar ve görüşmeler ise temaları bulmak amacıyla niteliksel olarak analiz edilmiştir. Bunlara ek olarak web- tabanlı dersteki çevrimiçi öğrenme ortamı öğretim desen çerçevesi kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda hem öğrencilerin hem de öğretim üyesinin çevrimiçi dayanışmalı öğrenme ortamını olumlu bir şekilde algıladıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcılar özellikle grup çalışması, bilgisayara dayalı iletişim ve dersle ilgili yeterli donanımın çevrimiçi öğrenmeyi yararlı ve güdüleyici olarak algılamalarına katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. Buna ek olarak bilgisayara dayalı iletişim yoluyla dayanışmaya katkısı olan pek çok etken bulunmuş ve bunlar yedi ana başlık altında toplanmıştır. Bu etkenler göz önünde bulundurularak çalışmanın sonuçlarının anlamlı çevrimiçi öğrenme deneyimleri sağlama açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme ortamı, bilgisayar destekli dayanışmaya dayalı öğrenme, bilgisayar destekli birlikte çalışmaya etki eden faktörler, bilgisayar destekli iletişim, öğretim teknolojileri. vıı
ABSTRACT AN ASSESSMENT OF AN ON-LINE COURSE ENVIRONMENT BASED ON THE PERCEPTIONS OF STUDENTS AND THE INSTRUCTOR: A CASE STUDY GÜRBÜZ, Tarkan Ph. D., Department of Computer Education and Instructional Technology Supervisor: Asst Prof. Dr. Soner YILDIRIM Co-Supervisor: Prof. Dr. M. Yaşar ÖZDEN August 2004, 165 pages The purpose of this study was to explore the factors that contribute to online collaboration in a web-based course by investigating the impact and the potential of an online learning environment in terms of both the students' and instructor's perceptions about learner benefits, learner support, motivation, computer mediated communication, and group work. A mixed methods case study design was employed to match the purpose of the study, thus a combination of components normally found in descriptive, case study and qualitative research was used to analyze the data The study was conducted in the context of "CSIT444-Online Web Design", an online course offered by the Institute of Distance Education of East Mediterranean University (EMU) in Turkish Republic of Northern Cyprus. This course was designed and developed by the instructor working at the Department of Computer Education and Instructional Technology of the Middle East Technical University located in Ankara and carrying out the classes for this course as online for the students at EMU. The participants were the instructor and 209 vocational education last year students, who participated in the course for three successive semesters, at ivthe School of Computing & Technology. In order to explore the perceptions of the students, they were asked to complete a questionnaire at the end of the each semester. Of the 209 participants 175 students ranked their agreement on each twenty eight five-point Iikert-type item and 129 of them wrote also their comments about their online learning experience by answering the open-ended item in the questionnaire. Several interviews were conducted with the instructor using the informal conversational interview approach to explore his perceptions through his reflections on his online teaching experience in the web-based course. The perceptual student responses from the questionnaire were analyzed quantitatively. The responses to the open-ended item in the questionnaire and informal interviews were evaluated qualitatively to find out the emerging themes. In addition, the online learning environment offered in the web-based course was examined by using the instructional design framework. This study concluded that both the students and the instructor perceived the online collaborative learning/ experience positively by reporting that it was a beneficial and motivating experience with the availability of group work, CMC, and adequate support structure. Several specific factors that contributed to collaboration via CMC in the web-based course were identified under seven major topics. By considering these factors, it is hoped that the results will yield better solutions in terms of providing meaningful online learning experiences. Keywords: Distance education, online learning environment, computer supported collaborative learning, factors contribute to online collaboration, computer mediated communication, instructional technology.