Tez No İndirme Tez Künye Durumu
135177 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Ameliyathane ekiplerinde ekip çalışmasına yönelik tutumlar ve ekip çalışmasını algılama ilişkisine yönelik bir araştırma / A Research about thoughts of a team work by the operation teams and how this team work is percepted by them
Yazar:SERAP TAYLAN
Danışman: PROF.DR. TANIL KILINÇ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Doktorlar = Physicians ; Hastane yönetimi = Hospital administration ; Hastaneler = Hospitals ; Hemşireler = Nurses ; Sağlık hizmetleri = Health services ; Sağlık personeli = Health personnel ; Takım çalışması = Team work ; Takım çalışması = Team work
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
116 s.
öz Yaşadığımız sosyal, teknolojik ve ekonomik değişim ve gelişmeler sağlık hizmetlerini de etkilemiş ve yeni yönetim anlayışlarını gerekli kılmıştır. Temel amacı kaliteli sağlık hizmeti vermek olan sağlık kurumlarında, katılımcı yönetim modeline dayanan ekipler ve ekip çalışması yaklaşımı giderek önem kazanmaktadır. Kendine özgü bir yapısı olan sağlık hizmetlerinde, hizmet süreci bir çok bölüm ve uzmanın uyumlu bir şekilde birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Bir meslek grubu hizmet sürecini tek başına gerçekleştiremez. Bu da sağlık kurumlarında ekip çalışmasını gerekli kılmaktadır. Ancak bu uzmanlaşma eğilimi ve bireysel çalışmaya yönelme zaman zaman ekip çalışmasının önünde bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmamızda, hekim ve hemşirelerin ekip kavramına karşı sahip oldukları tutumlarıyla algıladıktan ekip çalışması düzeyi arasındaki ilişki incelenmektedir. Belirlenen amaç doğrultusunda oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Anket formu, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniklerinde çalışan ameliyathane ekibi üyelerinden cerrah, anestezist ve hemşirelere yüz yüze görüşmeler yoluyla uygulanmıştır. İstatistik yöntemlerinden; pearson korelasyon, bağımsız gruplarda "t testi" ve tek yönlü varyans analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, hekim ve hemşirelerin ekip kavramına karşı sahip olduktan tutumlanyla ekip çalışması arasında bir ilişki kurulamamıştır. ABSTRACT It has been recognized that changes and improvements in technology, economy and the socialite has an effect on the health services and therefore a new understanding in management was necessary. In health settings providing health services in a high quality, approaches based on a management model witti participation and a team work is getting more and more of importance. The unique structure of health services requires a harmony in working together with departments and professionals during the service process. Because a service process cannot be carried out, just by a profession itself, team work is necessary for those health settings. But, by the time, problems like the tendency to a constitution of more professionals and professionals becoming more individual doing there work, can be seen as an obstacle for team working. This study investigated the approach of a team concept and the relation of the teamwork between nurses and physicians. A survey was prepared in the direction of the determined study aim. Survey obtained interviews from nurses, anesthesiologists and surgeons of various surgery clinics, working at operating tables of Cerrahpaşa Medical School of Istanbul University were evaluated. The method we used for statistical analyses, were the Pearson correlation and the "t tesf for independent groups. When the results were compared no significance was found between the approach of a team concept and the attitude of nurses and physicians. in
öz Yaşadığımız sosyal, teknolojik ve ekonomik değişim ve gelişmeler sağlık hizmetlerini de etkilemiş ve yeni yönetim anlayışlarını gerekli kılmıştır. Temel amacı kaliteli sağlık hizmeti vermek olan sağlık kurumlarında, katılımcı yönetim modeline dayanan ekipler ve ekip çalışması yaklaşımı giderek önem kazanmaktadır. Kendine özgü bir yapısı olan sağlık hizmetlerinde, hizmet süreci bir çok bölüm ve uzmanın uyumlu bir şekilde birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Bir meslek grubu hizmet sürecini tek başına gerçekleştiremez. Bu da sağlık kurumlarında ekip çalışmasını gerekli kılmaktadır. Ancak bu uzmanlaşma eğilimi ve bireysel çalışmaya yönelme zaman zaman ekip çalışmasının önünde bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmamızda, hekim ve hemşirelerin ekip kavramına karşı sahip oldukları tutumlarıyla algıladıktan ekip çalışması düzeyi arasındaki ilişki incelenmektedir. Belirlenen amaç doğrultusunda oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Anket formu, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniklerinde çalışan ameliyathane ekibi üyelerinden cerrah, anestezist ve hemşirelere yüz yüze görüşmeler yoluyla uygulanmıştır. İstatistik yöntemlerinden; pearson korelasyon, bağımsız gruplarda "t testi" ve tek yönlü varyans analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, hekim ve hemşirelerin ekip kavramına karşı sahip olduktan tutumlanyla ekip çalışması arasında bir ilişki kurulamamıştır. ABSTRACT It has been recognized that changes and improvements in technology, economy and the socialite has an effect on the health services and therefore a new understanding in management was necessary. In health settings providing health services in a high quality, approaches based on a management model witti participation and a team work is getting more and more of importance. The unique structure of health services requires a harmony in working together with departments and professionals during the service process. Because a service process cannot be carried out, just by a profession itself, team work is necessary for those health settings. But, by the time, problems like the tendency to a constitution of more professionals and professionals becoming more individual doing there work, can be seen as an obstacle for team working. This study investigated the approach of a team concept and the relation of the teamwork between nurses and physicians. A survey was prepared in the direction of the determined study aim. Survey obtained interviews from nurses, anesthesiologists and surgeons of various surgery clinics, working at operating tables of Cerrahpaşa Medical School of Istanbul University were evaluated. The method we used for statistical analyses, were the Pearson correlation and the "t tesf for independent groups. When the results were compared no significance was found between the approach of a team concept and the attitude of nurses and physicians. in