Tez No İndirme Tez Künye Durumu
199101
System identification with particular interest on the high frequency radar under ionospheric disturbances / İyonküresel düzensizlikler altında yüksek frekanslı radar özelinde dizge tanıyımlama
Yazar:SÜLEYMAN OLCAY BÜYÜKPAPUŞÇU
Danışman: PROF.DR. ERSİN TULUNAY ; PROF.DR. YURDANUR TULUNAY
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
85 s.
ÖZİYONKÜRESEL DÜZENSİZLİKLER ALTINDA YÜKSEK FREKANSLIRADAR ÖZELİNDE DİZGE TANIYIMLAMABÜYÜKPAPUŞÇU, Süleyman OlcayYüksek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi : Prof. Dr. Ersin TULUNAYOrtak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Yurdanur TULUNAYŞubat 2007, 69 sayfaBilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği (EU COST) çerçevesindegerçekleştirilen araştırma ve yönetim eylemlerinde etkin olarak yer almaktayız. Bueylemler COST 238 Avrupa Üzerinde Kestirimsel ve Geçmişi İçeren İyonküreselBenzekleme (PRIME), COST 251 İyonküresel Uzaktan İletişim Dizge Planlamasıve İşletiminde Servis Niteliğinin İyileştirilmesi, COST 271 Üst Atmosferin Yerselve Yer-Uzay İletişimine Etkileri, COST 296 İyonkürenin Radyo DizgeleriÜzerindeki Olumsuz Etkileri ve En Aza İndirilmeleri (MIERS) ve COST 724 UzayHavasının İzlenmesi, Benzeklenmesi ve Öngörüsü için Bilimsel TemellerinGeliştirilmesi olarak sıralanabilir.Bu çalışmada iyonküresel düzensizlikler altında Yüksek Frekanslı (3-30 MHz) (YF)radar dizgesi küresel olarak tanıyımlanmış ve işletim önerileri sunulmuştur. YFRadar dizgesi iyonküresel yayılım ortamı nitelendirilmesi açısından ele alınmıştır.Doppler hızı ortamın belirleyici yayılım özelliği olarak ele alınmıştır. ap dizinimanyetik fırtınaların iyonkürede yol açtığı düzensizlikler için bir gösterge olarakseçilmiştir.Bu çalışmadaki ana güçlük, çok az olması ve gizli olması sebebiyle veribulunamamasıdır. Bu nedenle çalışmada yarı-yapay veri oluşturulmuştur.Doppler hızının ve grup uzaklığının ap dizinine bağlılığı incelenmiştir ve bubağlılığın ayrıntıları çalışılmış ve gösterilmiştir.Böylece, uzay havasının iyonküre ve sonuç olarak radar dalga yayılımına etkilerigösterilmiştir. Bu sonuçlar dizge tanıyımlaması için örneklerdir ve iletişim dizgeplanlama ve işletiminde kullanılabilirler.Anahtar Kelimeler: Yüksek Frekanslı Radar, İyonküresel Düzensizlikler,İyonküresel Geri Yansımalar, Manyetik Dizinler.
ABSTRACTSYSTEM IDENTIFICATION WITH PARTICULAR INTEREST ON THEHIGH FREQUENCY RADAR UNDER IONOSPHERIC DISTURBANCESBÜYÜKPAPUŞÇU, Süleyman OlcayM.S., Department of Electrical and Electronics EngineeringSupervisor: Prof. Dr. Ersin TULUNAYCo-Supervisor: Prof. Dr. Yurdanur TULUNAYFebruary 2007, 69 pagesWe have been actively involved in the research and management activities ofEuropean Co-Operation in the Field of Scientific and Technical Research (EUCOST) actions such as COST 238 Prediction and Retrospective IonosphericModeling over Europe (PRIME), COST 251 Improved Quality of Service inIonospheric Telecommunication System Planning and Operation, COST 271 Effectsof the Upper Atmosphere on Terrestrial and Earth-Space Communications, COST296 Mitigation of Ionospheric Effects on Radio Systems (MIERS) and COST 724Developing the Scientific Basis for Monitoring, Modeling and Predicting SpaceWeather.In this thesis High Frequency (3-30 MHz) (HF) radar system under ionosphericdisturbances has been identified globally and some operational suggestions havebeen presented. The use of HF radar system is considered from the identification ofionospheric propagation medium point of view. Doppler velocity is considered asthe characteristic parameter of the propagation medium. ap index is chosen as theparameter for disturbance characterization due to geomagnetic storms in theionosphere.The main difficulty is the scarcity of data, which is rare and confidential. Thereforesemi-synthetic data are generated.Dependence of Doppler velocity and group range of the echo signal on ap index isexamined and some details of dependence are studied and demonstrated.Thus, effects of space weather on the ionosphere and as a result on HF radar wavepropagation are displayed. These results are examples of system identification. Thiscan be used in communication system planning and operation.Keywords: High Frequency Radar, Ionospheric Disturbances, IonosphericBackscatter, Magnetic Indices.