Tez No İndirme Tez Künye Durumu
642062
Adaptation of Buca house plan typology through shape grammar / Buca evi plan tipolojisinin biçim grameri uyarlaması
Yazar:ERDEM ERGİN
Danışman: DOÇ. DR. GÜZDEN VARİNLİOĞLU
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
124 s.
Bu tez, geleneksel konut planı özelliklerinin uyarlanmasıyla çağdaş konut planları oluşturmayı amaçlar. Bu bağlamda İzmir'in Buca bölgesini çalışma alanı olarak seçer. Geleneksel Türk Evleri'nin plan özelliklerini inceler ve Geleneksel Buca Evi üzerinde odaklanır. Çalışma plan kurgusunu, mekân organizasyonu özelinde inceler. Günümüze adapte edebilmek için modern yaşamın tanımını araştırır ve modern evleri inceler. Geleneksel konut özelliklerini modern yaşama uygun yeni konut tipine adapte eder. Çalışma bu işlemi biçim grameri hesaplamalı tasarım yöntemi ile yapar. Çalışma sonucunda Geleneksel Buca Evi mekân organizasyonu kurallarına sahip ve modern yaşamın standartlarına uygun plan tipleri ortaya çıkar.
This thesis aims to create contemporary housing plans through the adaptation of traditional housing plan features. In this context, the Buca region of İzmir has been selected as the study area. It examines the plan features of Traditional Turkish Houses and focuses on the Traditional Buca House. It examines the work plan fiction in terms of space organization. In order to achieve this adaptation, it investigates modern houses in an exploration of the concept of modern life. It proposes an adaptation of traditional residential properties to create a modern residential type. This process involves the use of shape grammar computational design method. This study reveals the traditional Buca House space organization plans, and also the standards needed for modern lifestyles.