Tez No İndirme Tez Künye Durumu
460414
Korunmaya muhtaç çocukların korunma altına alınma nedenleri: İstanbul örneği / The causes of taking children under protection: Example iİstanbul
Yazar:SELDA HÜSEYİNOĞLU
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ATİLLA TEKİN
Yer Bilgisi: Haliç Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı / Uygulamalı Psikoloji Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology ; Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Danışmanlık hizmetleri = Consulting services ; Kanunlar 5237 sayılı = Laws 5237 numbered ; Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Psikolojik danışmanlık = Psychological consulting ; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu = Social Services and Child Protection Agency ; Çocuk Koruma Kanunu = Child Protection Law ; Çocuklar = Children ; İstanbul = Istanbul
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
97 s.
Araştırmada, ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan ve kontrolleri dışında oluşan ve çocuğun kurum bakımına alınmasını sağlayan nedenlerin belirlenerek en aza indirgenmesi ve mevcut olan tedbirler dışında ne tür tedbirlerin alınması gerektiğinin tespit edilmesitemel aileye dönüş ve aile yanında destek projesine katkı sağlanması ve çocukların öncelikli olarak aile yanında büyümelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından belirlenen toplam 7 bakım veren kuruluşta korunma ve bakım altında bulunan 303 çocuğun şahsi dosyası oluşturmuştur. Araştırmada kurum bakımı altındaki çocukların şahsi dosyası taranarak, kuruluş meslek elemanları tarafından hazırlanan Sosyal İnceleme Raporları, Vaka Tartışma ve Süreç Raporu, Kuruluşa Kabul Bilgi Formları ve çocukların şahsi dosyasından yararlanılmıştır. Veriler sayı, yüzde ortalama, standart sapma olarak kıyaslanmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uyup uymadığı Shapiro Wilk-W testi ile incelenmiştir. Normal dağılıma uyan sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında T- testi kullanılmıştır. Kategorik değişkenler Ki- Kare testi ile analiz edilmiştir. Yapılan araştırmadan elde edilen bulgularda, korunma altına alınan erkek çocukların kız çocuklardan daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Çocukların korunma altına alınma nedenleri incelendiğinde ekonomik yoksunluk, ebeveynlerin boşanması ilk sıralardayken, ailenin fiziksel/duygusal istismarı/ cinsel istismarı ve ihmalin diğer nedenler olduğu tespit edilmiştir Anahtar kelimeler: Çocuk ,Korunmaya Muhtaç Çocuk, Çocuk Koruma Kanunu
The goal of this research is to identify and minimize the causes that are generated inside the family and in surrounding circumstances, which lead to confiscation of the child for institutional care, and to identify what precautions could be taken in addition to already existing ones, and to contribute for "Return to Family" and "Support Near the Family" projects, and to support the children to get raised near their families. The sampling of the research is gathered from the private cases of 303 children, who are under the protection and care of 7 different institutions, provided by the Turkish Ministry of Family and Social Policies. Social Examination Reports, Incident Discussion and Process Reports, Informative Institutional Acceptance Forms and private files of the children, which created by the institutional staff, are used to gather data for this research. Data is compared by numbers, percentile average, and by using standard deviation. Shapiro Wilk-W test is used to verify if continuous variables correlate with the normal distribution. T-test is used to compare the continuous variables which correlate with the normal distribution. Categorical variables are analyzed with Chi Square Test. According to the results of this research, the number of male children which have been put under protection is greater than the number of female children. When the main reasons of children being put under protection are examined, economic deficiency, divorce of the parents have come forward as the main reasons, along with physical/emotional/sexual harassment as the secondary reasons. Keywords: Child, Child Needing Protection, Child Protection Law