Tez No İndirme Tez Künye Durumu
105039 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Study of Evelyn Waugh`s early novels under the light of his ironic, satirical and humorous stance / Evelyn Waugh`nun ilk romanlarının kinaye, hiciv ve mizah ögeleri açısından incelenmesi
Yazar:MELDA ATALIK
Danışman: PROF.DR. NURSEL İÇÖZ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:Hiciv = Satire ; Mizah = Humour ; Roman = Novel ; Waugh, Evelyn = Waugh, Evelyn ; İngiliz edebiyatı = English literature
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
68 s.
oz EVELYN WAUGH'NUN İLK ROMANLARININ KİNAYE, HİCİV VE MİZAH ÖĞELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Atalık, Melda Yüksek Lisans, İngiliz Edebiyatı Programı Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Nursel İçöz Aralık 2001, 68 sayfa Bu çalışmada, Evelyn Waugh'un hayat anlayışı ve bunu eserlerine yansıtma biçimi, yazarın ilk romanları Decline and Fall, Vile Bodies ve Black Mischief örnek alınarak incelenmiştir. Yazarın hayata bakışı, kinaye, yergi (hiciv) ve mizah öğeleri açısından tartışılmış ve bu, yukarıda sözü edilen romanlardan alıntılarla desteklenmiştir. İlk bölümde, yazarın bu üç yaklaşımının eserlerinde neden içice kullanıldığı açıklanmıştır. Kinaye, hiciv ve mizah tanımlarının verilmesinin ardından incelenen romanlarda geçen bu üç öğenin çeşitleri irdelenmiştir. İkinci bölümde, üzerinde durulan ağırlıklı nokta kinaye ve bunun uygulanmasıdır, çünkü yazann erken dönemdeki edebi eserlerinde kullandığı en belirgin teknik kinaye sanatıdır. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde sırasıyla mizah ve hiciv sanatları, kinayeyle olan bağlantıları gözönünde bulundurularak incelenmiştir.Bu çalışma sonucunda okuyucuların Evelyn Waugh'un yazım tekniklerine ve kullandığı sanatsal araçlara yakınlık duymaları sağlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Evelyn Waugh, hiciv, kinaye, mizah, DF, VB, BM. VI
ABSTRACT A STUDY OF EVELYN WAUGH'S EARLY NOVELS UNDER THE LIGHT OF HIS IRONIC, SATIRICAL AND HUMOROUS STANCE Atalık, Melda M.A., Program in English Literature Supervisor: Prof. Dr. Nursel İçöz December 2001, 68 pages In this study, Evelyn Waugh's perception of life and the way he reflects it through his early novels Decline and Fall, Vile Bodies, and Black Mischief are examined. His vision of life is analysed under the light of his ironical, satirical and humorous stances, and it is exemplified with quotations from the novels. As an introduction to the subject, the reasons why these three modes of writing are interrelated in Waugh's early works are given. Having given the definitions, the types of irony, humour and satire, which are applied in these novels are analysed. In the opening chapter, the main point of focus is irony and its applications, for irony is the most important device the author uses in his early works of fiction to reflect his perception of life. In the third and fourth chapters, humour and satire are examined respectively in relation to the application of irony.As a consequence of this study, readers are provided with a better understanding of Waugh's mode of writing. Keywords: Evelyn Waugh, satire, irony, humour, DF, VB, BM. IV