Tez No İndirme Tez Künye Durumu
180885
Active vibration control of a smart beam: A spatial approach / Akıllı bir kirişin aktif titreşim kontrolü: Uzamsal bir yaklaşım
Yazar:ÖMER FARUK KIRCALI
Danışman: DR. VOLKAN NALBANTOĞLU ; PROF.DR. YAVUZ YAMAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Havacılık Mühendisliği = Aeronautical Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
162 s.
ÖZAKILLI BİR KİRİŞİN AKTİF TİTREŞİM KONTROLÜ:UZAMSAL BİR YAKLAŞIMKırcalı, Ömer FarukYüksek Lisans, Havacılık ve Uzay Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Prof. Dr. Yavuz YamanOrtak Tez Yöneticisi: Dr. Volkan NalbantoğluEylül 2006, 139 SayfaBu çalışmada, ankastre akıllı bir kirişin serbest ve zorlanmış titreşimlerininsönümlendirilmesi için uzamsal H ∞ denetçi tasarımı ve gerçekleştirimisunulmuştur. Akıllı kiriş pasif aluminyum bir kiriş ve yüzeyine yapıştırılmışPZT (Lead-Zirconate-Titanate) yamalardan oluşmuştur. Çalışmada, PZTyamaları uyarıcı ve bir lazer yardımıyla yerdeğiştirme ölçüm cihazı isealgılayıcı olarak kullanılmıştır.Çalışmanın ilk bölümünde, akıllı kirişin varsayılan-biçimler metodu ilemodellenmesi incelenmiştir. Elde edilen modele yüksek frekanstaki titreşimvibiçimlerinin etkisi model iyileştirme tekniği kullanılarak dahil edilmiştir.Daha sonra uzamsal sistem tanımlama yöntemi kullanılarak akıllı kirişinuzamsal karakteristiklerinin daha net bir şekilde elde edilmesi çalışılmıştır.Çalışmanın ikinci kısmında, akıllı kirişin ilk iki eğilme titreşimlerinisönümlendirmek için uzamsal bir H ∞ denetçisi tasarlanmıştır. Denetçininetkinliği benzetim ve deneysel uygulamalar ile doğrulanmıştır.Son olarak, uzamsal ve noktasal denetçilerin karşılaştırılması çalışılmıştır.Noktasal bir H ∞ denetçisi tasarlanmış ve deneysel olarak uygulanmıştır. Heriki denetçinin de etkinlikleri benzetimler vasıtasıyla karşılaştırılmıştır.Anahtar Kelimeler: Varsayılan-Biçimler Metodu, Model İyileştirme,Uzamsal Sistem Tanımlama, Uzamsal H ∞ Denetçi Tasarımı.vii
ABSTRACTACTIVE VIBRATION CONTROL OF A SMART BEAM:A SPATIAL APPROACHKırcalı, Ömer FarukM. S., Department of Aerospace EngineeringSupervisor: Prof. Dr. Yavuz YamanCo- Supervisor: Dr. Volkan NalbantoğluSeptember 2006, 139 PagesThis study presented the design and implementation of a spatial H ∞controller to suppress the free and forced vibrations of a cantilevered smartbeam. The smart beam consists of a passive aluminum beam with surfacebonded PZT (Lead-Zirconate-Titanate) patches. In this study, the PZTpatches were used as the actuators and a laser displacement sensor was usedas the sensor.In the first part of the study, the modeling of the smart beam by theassumed-modes method was conducted. The model correction techniqueivwas applied to include the effect of out-of-range modes on the dynamics ofthe system. Later, spatial system identification work was performed in orderto clarify the spatial characteristics of the smart beam.In the second part of the study, a spatial H ∞ controller was designed forsuppressing the first two flexural vibrations of the smart beam. The efficiencyof the controller was verified both by simulations and experimentalimplementation.As a final step, the comparison of the spatial and pointwise H ∞ controllerswas employed. A pointwise H ∞ controller was designed and experimentallyimplemented. The efficiency of the both controllers was compared bysimulations.Keywords: Assumed-Modes Method, Model Correction, Spatial SystemIdentification, Spatial H ∞ Controller Design.v