Tez No İndirme Tez Künye Durumu
544249
An investigation of teaching prisms in 5th grades supported by education for sustainable development / 5. sınıflarda prizma öğretiminin sürdürülebilir kalkınma eğitimi ile desteklenmesi üzerine bir araştırma
Yazar:ECE KANDİLLİ
Danışman: DOÇ. DR. DİDEM AKYÜZ ; PROF. DR. GAYE TEKSÖZ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Eğitim = Education ; Eğitim politikaları = Educational policies ; Geometri öğretimi = Geometry teaching ; Kalkınma = Development ; Kalkınma politikaları = Development policies ; Matematik eğitimi = Mathematics education ; Matematiksel düşünme = Mathematical thinking ; Sürdürülebilir kalkınma = Sustainable development ; Sürdürülebilirlik = Sustainability ; Yeniden kazanma = Recycling
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
209 s.
Bu çalışmanın amacı, 5. sınıflarda prizma öğretiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi (SKE) ile desteklenmesinin etkisini araştırmak ve öğrencilerin geri dönüşüm ve ambalaj atıkları açısından SKE'nin anlamı hakkında düşündüklerini, sınıflandırma ile prizma açınımları için düşünme stratejilerini ve öğrencilerin prizmaları öğretiminin SKE ile desteklenmesi hakkında düşündüklerini incelemektir. Bu amaçla, prizmalar konusunun geri dönüşüm ve ambalaj atığı kavramları ile desteklenmesi planlanmıştır. Bu sırada, öğrencilerin prizmalar konusunu anlamaları ile geri dönüşüm kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirerek kullanmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırma, nitel araştırma tekniklerinden bir durum çalışması olarak tasarlanmış ve çalışma sonuçları içerik analizi ile elde edilmiştir. İçerik analizi için belgeleme, gözlem ve görüşmeden yararlanılarak sonuçların karşılaştırılması sağlanmıştır. Çalışma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde, Ankara'nın Haymana ilçesinde bir devlet ortaokulunda yürütülmüştür. Araştırmada okuldaki beşinci sınıflardan biri kullanılmıştır. Araştırmada durum çalışması kullanıldığından katılımcılar 18 beşinci sınıf öğrencisinden (9 kız, 9 erkek) oluşmuş ve çalışma sonunda görüşme yapılan 7 öğrenci amaçlı örnekleme metoduyla seçilmiştir. Çalışma 8 ders saati olarak yaklaşık iki hafta sürmüştür. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin prizmalar konusundaki düşünme şekilleri ile geri dönüşüm ve ambalaj atıkları konusundaki farkındalıklarını ortaya koymaktadır.
The purpose of this study is to investigate teaching prisms in 5th grades supported by Education for Sustainable Development (ESD) by answering what 5th grade students think about the meaning of ESD in terms of recycling and packing waste, what the thinking strategies of 5th grade students for classification and nets of prisms are and what 5th grade students think about learning prisms using instruction supported with ESD. For this purpose, it was planned to support the prisms with the concepts of recycling and packaging waste. At the same time, students were made to use the concepts of prisms with recycling and associate them with daily life. The study was designed as a case study in qualitative research with content analysis. The results were compared by using documentation, observation and interview for content analysis. The study was conducted during the spring semester of the 2016-2017 academic year in a public middle school in Haymana district in Ankara, Turkey. For the study, one of the fifth grade level classes was used. The sample of the study consisted of 18 fifth grade students (9 female and 9 male), and 7 students who were interviewed at the end of the study were selected through purposeful sampling method. The study lasted 8 class hours and approximately two weeks. The results of the study reveal students' thinking in prisms topic and their awareness of recycling and packaging wastes.